Решающее достижение белорусской оппозиции?!

Аляксандр АБРАМОВIЧ, старшыня Барысаускай гарадской арганiзацыi Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыi (Грамада)

Никто не будет оспаривать того факта, что, начиная с позапрошлого года, в Беларуси произошли бурные изменения. Это невозможно оспорить.
Другое дело, что каждая сторона трактует изменения как ей выгодно. Например, власть видит в них проявление действия так называемой руки “коллективного Запада”, который якобы подстрекает граждан Беларуси к массовым беспорядкам.
Недовольные властными подходами видят в бурных событиях августа 2020 года желание достигнуть сдвигов в направлении демократизации белорусского общества. Такая оценка, безусловно, вдохновляет значительную его часть на перемены.
Эта разница в понимании — естественная, о чем свидетельствует мировая история. Для иллюстрации вспомним хотя бы хрестоматийный случай — противоположные позиции роялистов и якобинцев в их осмыслении Великой французской революции конца восемнадцатого века, изменившей мир.
Но что действительно интересное появилось в нашей стране после последних президентских выборов? Это то, что решающим образом поменялся имидж руководства республики.
Раньше оно считалось на протяжении значительного времени в глазах европейской общественности теми, с кем надо работать и вдумчиво помогать как нерискованным ученикам. Взять хотя бы Европейское партнерство с ЕС, где РБ фигурировала одним из шести небезнадежных для европейцев государств.
После того, как революционный позапрошлый август заставил минскую властную элиту отойти от имиджа политических “неофитов” и адептов демократии и независимости, проявилось главное достижение их визави, начиная со Светланы Тихановской?! Она и другие идейные беглецы в Вильнюс и Варшаву превратили своих обидчиков не просто в людей без рекомендаций в глазах евроатлантического сообщества, но в тех, кого боятся принять крупнейшие геополитические игроки в виде ЕС и США?!
Результат этой ситуации нетяжело представить, потому что речь идет об абсолютно разных весовых категориях?!


Александр АБРАМОВИЧ, председатель Борисовской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Громада)

Па-беларуску

Вырашальнае дасягненне беларускай апазiцыi?!

Тое, што ў Беларусі адбыліся з пазамінулага года бурлівыя змены, ніхто не будзе аспрэчваць. Гэта немагчыма аспрэчыць.
Іншая справа, што кожны бок тлумачыць змены як яму гэта карысна. Напрыклад, улада бачыць тутай праявы дзеяньня так званай рукі “калектыунага Захада”, які бацькам падбухторвае грамадзян Беларусі да масавых узрушэння.
Незадаваленыя ўладнымі падыходамі бачуць у бурлівых падзеях жніўня 2020 года жаданне дасягнуць зрухау ў напрамку дэмакратыі беларускага грамадства. Гэтая ацэнка натхняе яго значную частка на перамены, вар’ятаўна.
Такая розніца ў тлумачэннях натуральная, аб чым звядзе сусветная гісторыя. Для ілюстрацыі ўзгадаем хаця б храстаматычны выпадак-суперлеглыя пазіцыі раялістаў i якабінцау ў іх асэнсаванні Вялікай французскай рэвалюцыі напрыканцы васемнаццатага стагоддзя, якая зьмяніла святло.
Але што насамрэч цікавае з’явілася ў нашай краіне пасля апошніх сустрэч? Гэта тое, што вырошальна змененыя імідж кіраўніцтва рэспублікі.
Раней яно лічылася на працягу значнага часу ў вачах еурапейскай грамадскасці за тых, з кім трэба працаваць i унікліва дапамагаць як нерызыкоуным вучням. Узяць хаця б Еурапейскае партнёрства з Еуразвязам, дзе РБ фігуравала адной з шасці небезнадзейных для еурапейцау дзяржаў.
Пасля таго, як рэвалюцыйны пазамінулы жнівень прымусіу мінскую ўладную эліту адысці ад іміджа палітычных “неафітау” i адэптау дэмакратыі i незалежнасці, адчулася галоунае дасягненне іх візаві, пачынаючы са Святланы Ціханоускай?! Яна i іншыя ідэальныя ўцекачы ў Вільнюс i Варшаву зрабілі сваіх крывудзіцеляў не простая людзі без рэкамендацый у вачах еураатлантычнай суполкі, але тымі, каго баяцца прымаць буйнейшыя геапалітычныя гульцы ў выглядзе ЕЗ i ЗША?!
Вынік гэтай сітуацыі нецяжка прадбачыць, бо гаварка ідзе пра абсалютная розныя, калі па-рускі, “весовые категории”?!

Аляксандр АБРАМОВІЧ, старшыня Барысаўскай гарадской арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада)

P.S. Сэнс тэкста у тым, што на баку oфiса Цiханоускай, а, значыць, беларускай апазiцыi, рашуча стаяць найбуйнейшыя гeaпалiтычныя гульцы — Еуразвяз i ЗША. Гэта, з аднаго боку, труiзм, безумоуна. ЕЗ i ЗША стаяць на баку беларускай апазiцыi ужо больш за 30 гадоу з моманта яе узнiкнення, але нiколi гэтая апазiцыя не была такой дзеяздольнай, як у жнiунi 2020 года i пазней. Гэта я называю “вырашальным дасягненнем беларускай апазiцыi”, aле прыхавана, памiж радкоу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *