Решающее достижение белорусской оппозиции?!

Аляксандр АБРАМОВIЧ, старшыня Барысаускай гарадской арганiзацыi Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыi (Грамада)

Никто не будет оспаривать того факта, что, начиная с позапрошлого года, в Беларуси произошли бурные изменения. Это невозможно оспорить.
Другое дело, что каждая сторона трактует изменения как ей выгодно. Например, власть видит в них проявление действия так называемой руки “коллективного Запада”, который якобы подстрекает граждан Беларуси к массовым беспорядкам.
Недовольные властными подходами видят в бурных событиях августа 2020 года желание достигнуть сдвигов в направлении демократизации белорусского общества. Такая оценка, безусловно, вдохновляет значительную его часть на перемены.
Эта разница в понимании — естественная, о чем свидетельствует мировая история. Для иллюстрации вспомним хотя бы хрестоматийный случай — противоположные позиции роялистов и якобинцев в их осмыслении Великой французской революции конца восемнадцатого века, изменившей мир.
Но что действительно интересное появилось в нашей стране после последних президентских выборов? Это то, что решающим образом поменялся имидж руководства республики.
Раньше оно считалось на протяжении значительного времени в глазах европейской общественности теми, с кем надо работать и вдумчиво помогать как нерискованным ученикам. Взять хотя бы Европейское партнерство с ЕС, где РБ фигурировала одним из шести небезнадежных для европейцев государств.
После того, как революционный позапрошлый август заставил минскую властную элиту отойти от имиджа политических “неофитов” и адептов демократии и независимости, проявилось главное достижение их визави, начиная со Светланы Тихановской?! Она и другие идейные беглецы в Вильнюс и Варшаву превратили своих обидчиков не просто в людей без рекомендаций в глазах евроатлантического сообщества, но в тех, кого боятся принять крупнейшие геополитические игроки в виде ЕС и США?!
Результат этой ситуации нетяжело представить, потому что речь идет об абсолютно разных весовых категориях?!


Александр АБРАМОВИЧ, председатель Борисовской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Громада)

Па-беларуску

Вырашальнае дасягненне беларускай апазiцыi?!

Тое, што ў Беларусі адбыліся з пазамінулага года бурлівыя змены, ніхто не будзе аспрэчваць. Гэта немагчыма аспрэчыць.
Іншая справа, што кожны бок тлумачыць змены як яму гэта карысна. Напрыклад, улада бачыць тутай праявы дзеяньня так званай рукі “калектыунага Захада”, які бацькам падбухторвае грамадзян Беларусі да масавых узрушэння.
Незадаваленыя ўладнымі падыходамі бачуць у бурлівых падзеях жніўня 2020 года жаданне дасягнуць зрухау ў напрамку дэмакратыі беларускага грамадства. Гэтая ацэнка натхняе яго значную частка на перамены, вар’ятаўна.
Такая розніца ў тлумачэннях натуральная, аб чым звядзе сусветная гісторыя. Для ілюстрацыі ўзгадаем хаця б храстаматычны выпадак-суперлеглыя пазіцыі раялістаў i якабінцау ў іх асэнсаванні Вялікай французскай рэвалюцыі напрыканцы васемнаццатага стагоддзя, якая зьмяніла святло.
Але што насамрэч цікавае з’явілася ў нашай краіне пасля апошніх сустрэч? Гэта тое, што вырошальна змененыя імідж кіраўніцтва рэспублікі.
Раней яно лічылася на працягу значнага часу ў вачах еурапейскай грамадскасці за тых, з кім трэба працаваць i унікліва дапамагаць як нерызыкоуным вучням. Узяць хаця б Еурапейскае партнёрства з Еуразвязам, дзе РБ фігуравала адной з шасці небезнадзейных для еурапейцау дзяржаў.
Пасля таго, як рэвалюцыйны пазамінулы жнівень прымусіу мінскую ўладную эліту адысці ад іміджа палітычных “неафітау” i адэптау дэмакратыі i незалежнасці, адчулася галоунае дасягненне іх візаві, пачынаючы са Святланы Ціханоускай?! Яна i іншыя ідэальныя ўцекачы ў Вільнюс i Варшаву зрабілі сваіх крывудзіцеляў не простая людзі без рэкамендацый у вачах еураатлантычнай суполкі, але тымі, каго баяцца прымаць буйнейшыя геапалітычныя гульцы ў выглядзе ЕЗ i ЗША?!
Вынік гэтай сітуацыі нецяжка прадбачыць, бо гаварка ідзе пра абсалютная розныя, калі па-рускі, “весовые категории”?!

Аляксандр АБРАМОВІЧ, старшыня Барысаўскай гарадской арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада)

P.S. Сэнс тэкста у тым, што на баку oфiса Цiханоускай, а, значыць, беларускай апазiцыi, рашуча стаяць найбуйнейшыя гeaпалiтычныя гульцы — Еуразвяз i ЗША. Гэта, з аднаго боку, труiзм, безумоуна. ЕЗ i ЗША стаяць на баку беларускай апазiцыi ужо больш за 30 гадоу з моманта яе узнiкнення, але нiколi гэтая апазiцыя не была такой дзеяздольнай, як у жнiунi 2020 года i пазней. Гэта я называю “вырашальным дасягненнем беларускай апазiцыi”, aле прыхавана, памiж радкоу.

Заключение Специальной комиссии Верховного Совета 13 созыва по правовой оценке нарушений Президентом Республики Беларусь А.Лукашенко Конституции и законов Республики Беларусь

Ви́ктор Ио́сифович Гонча́р (белор. Віктар Іосіфавіч Ганчар7 сентября 1958РадичевоМинская область — Минск) — советский и белорусский политик. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (1996), 12-й Депутат Верховного Совета Республики Беларусь (1990—1996).

https://clck.ru/asfym

Заключение специальной комиссии

Часть 1. Конституция 1996 года – захват государственной власти

Конституция Республики Беларусь 1994 года – конституция унитарного демократического
социально – правового государства.
В соответствии со статьей 6 Конституции Республики Беларусь (1994 года) государство
основывается на принципе разделения властей: законодательной, исполнительной и судебной. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга.
В отличие от Конституции 1994 года Конституция 1996 года является конституцией лишь формально демократической. Анализ норм данной Конституции позволяет сделать вывод о том, что власть в Республике Беларусь принадлежит только одному человеку – Президенту Республики Беларусь, а основные демократические институты либо отсутствуют, либо имеют лишь декларативный характер ,
поскольку отсутствует даже теоретическая возможность их реализации.
Ниже приводится сравнительный анализ правового регулирования основных институтов государственной власти Конституциями Республики Беларусь 1994 и 1996 годов.

ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНОВ

Конституция 1 9 9 4 года & Конституция 1 9 9 6 года

Государство, все его органы и должностные лица связаны правом, действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней законов. (Часть первая статьи 7)

Президент издает в пределах своих полномочий указы и распоряжения, организует и контролирует их исполнение. (Статья 101)

Конституция обладает высшей юридической силой. Законы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь.
В случае расхождения закона с Конституцией действует Конституция, а в случае расхождения иного нормативного акта с законом действует закон. (Статья 146)

Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции
и принятых в соответствии с ней актов законодательства. (Часть вторая статьи 7)
Президент на основе и в соответствии с Конституцией издает указы и распоряжения,
имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь
В случаях, предусмотренных Конституцией, Президент издает декреты, имеющие силу законов. (Статья 85)

Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь.
В случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует Конституция.
В случае расхождения декрета или указа с законом закон имеет верхове нство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были предоставлены законом. (Статья 137)

Принцип верховенства Конституции и законов фактически отсутствует в Конституции 1996 года, поскольку Президент имеет право издавать декреты, имеющие силу закона, в двух случаях:
по специальному поручению Пар ламента
либо “в силу особой необходимости” по собственной инициативе либо по предложению Правительства.
Временные декреты действуют до отмены их большинством не менее двух третей голосов от полного состава каждой из палат Парламента, и палаты не могут регулировать законом отношения, у регулированные временным декретом, до момент его отмены. (Статья 101)


То есть, в соответствии с Конституцией 1996 года Президенту фактически принадлежит законодательная власть, поскольку он имеет право по собственной инициативе, самостоятельно и немотивированно, издавать декреты практически по любому вопросу, которые имеют большую силу, чем закон.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Конституция 1 9 9 4 года & Конституция 1 9 9 6 года
Формирование представительной власти Выборы депутатов являются всеобщими … (Статья 64) Формально данная норма сохранена (статья 64). Однако в силу того, что Палата представителей сформирована Президентом в количестве 110 человек при общем количестве депутатов Верховного Совета тринадцатого созыва – 199, установленный А.Лукашенко порядок комплектования Палаты представителей не носит всеобщего характера: 58 процентов избирателей не имеют своих представителей в законодательном органе.

Выборы являются прямыми: депутаты избираются гражданами непосредственно.
(Статья 68)

При формальном сохранении данной нормы (статья 67) члены Палаты представителей не были избраны, а были назначены Президентом
Кроме того, члены Совета Республики частично избираются местными Советами, частично
назначаются Президентом (статья 91). Таким образом, для членов Совета Республики выборы не являются прямыми.

Разделение властей

Депутатами Верховного Совета не могут быть Президент, члены Кабинета Министров, судьи, а также иные лица, назначаемые на должность Президентом или по согласованию с ним. (Часть вторая статьи 92)

Депутат Палаты представителей может быть одновременно членом Правительства. Не допускается только лишь совмещение должности члена Совета Республики и члена Правительства (однако члены Совета Республики не избираются на прямых выборах и частично назначаются Президентом)
Не допускается членство одновременно в обеих палатах Парламента, а также депутат Палаты представителей и член Совета Республики не могут совмещать свои обязанности с занятием должности Президента или су дьи. (Статья 92)

Компетенция (Полномочия, перешедшие к Президенту по Конституции 1996 года)

Верховный Совет Республики Беларусь
1) назначает республиканские референдумы; …
6) образует Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов;

Выборы являются прямыми: депутаты избираются гражданами непосредственно.
(Статья 68)

Президент Республики Беларусь:
1) назначает республиканские референдумы; …
4) назначает шесть членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов; …
При формальном сохранении данной нормы (статья 67) члены Палаты представителей не были избраны, а были назначены Президентом
Кроме того, члены Совета Республики частично избираются местными Советами, частично назначаются Президентом (статья 91). Таким образом, для членов Совета Республики выборы не являются прямыми.

Депутатская неприкосновенность

Депутат Верховного Совета не несет юридической ответственности за свою деятельность в Верховном Совете, осуществляемую в соответствии с Конституцией, как в период
исполнения депутатских полномочий, так и после их прекращения. (Часть первая статьи 93)

Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики пользуются неприкосновенностью при выражении своих мнений и осу ществлении своих полномочий. Это не относится к обвинению их в клевете и оскорблении. (Часть первая статьи 102)

Депутат Верховного Совета не может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован, иным образом лишен личной свободы без согласия Верховного Совета, кроме
случаев задержания на месте совершения преступления. (Часть вторая статьи 93)

Уголовное дело против депутата Верховного Совета может быть возбуждено Генеральным прокурором с согласия Верховного Совета, а в период между сессиями – с согласия Президиума Верховного Совета. (Часть третья статьи 93)

В течение срока своих полномочий депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики могу т быть арестованы, иным образом лишены личной свободы лишь с предварительного согласия соответствующей палаты, за исключением совершения государственной измены или иного тяжкого преступления, а также задержания на месте совершения преступления. (Часть вторая статьи 102)
Уголовное дело в отношении депутата Палаты представителей или члена Совета Республики рассматривается Верховным Су дом. (Часть третья статьи 102)

Полномочия Верховного Совета могут быть досрочно прекращены по постановлению Верховного Совета, принятому большинством не менее двух третей от избранных депутатов. (Часть вторая статьи 81)

Полномочия Палаты представителей и Совета Республики могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:
полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены при отказе в доверии Правительству , выражении вотума недоверия Правительству либо двукратном отказе в даче согласия на назначение Премьер – министра (часть первая статьи 94): полномочия Палаты представителей либо Совета Республики могут быть также досрочно прекращены на основании заключения Конституционного Суда в случае
систематического или грубого нарушения палатами Парламента Конституции (часть вторая статьи 94)\ с прекращением полномочий Палаты представителей
или Совета Республики по решению Президента могут быть также прекращены полномочия соответственно Совета Республики или Палаты представителей (часть третья статьи 93).

По Конституции Республики Беларусь 1994 года Верховный Совет Республики Беларусь являлся высшим представительным постоянно действующим и единственным законодательным органом государственной власти Республики Беларусь (статья 79).
Конституция Республики Беларусь 1994 года содержала положения, гарантирующие, что депутаты Верховного Совета Республики Беларусь являются действительно демократически избранными представителями народа и независимы от иных ветвей власти.
Конституция 1996 года превратила Парламент в безвластный орган, зависимый от Президента.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Фактическое увеличение срока полномочий Президента

Срок полномочий Президента пять лет (часть первая статьи 97).

Президент избирается на пять лет … (часть первая статьи 81).
Президент Республики Беларусь сохраняет свои полномочия. Срок его полномочий исчисляется со дня вступления в силу Конституции 1996 года (статья 144) – то есть с 24 ноября 1996 года.

Расширение полномочий Президента

Президент Республики Беларусь является главой государства и исполнительной власти. (Статья 95)

Президент Республики Беларусь: …
4) с согласия Верховного Совета назначает и освобождает от должности Премьер -министра, его заместителей, министров иностранных дел, финансов, обороны, внутренних дел, Председателя Комитета государственной безопасности;
назначает и освобождает от должности других членов Кабинета Министров; принимает отставку указанных в этом пу нкте лиц;
5) представляет Верховному Совету кандидатуры для избрания на должности Председателя Конституционного Суда, Председателя Верховного Суда, Председателя Высшего Хозяйственного Суда, Председателя Правления Национального банка; …
23) возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь; … (Статья 100)

Президент Республики Беларусь является главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина.
Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными организациями. Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между органами государственной власти. (Статья 79)

Президент Республики Беларусь:
1) назначает республиканские референду мы;
2) назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представителей, Совет Республики и местные представительные ор ганы;
3) распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией;
4) назначает шесть членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов; …
6) с согласия Палаты представителей назначает на должность Премьер -министра
[двукратный отказ от дачи сог ласия на назначение Премьер-министра является основанием для роспуска Палаты представителей Президентом (часть первая статьи 94)}
7) определяет структуру Правительства Республики Беларусь, назначает на должность
и освобождает от должности заместителей Премьер -министра, министров и других членов Правительства, принимает решение об отставке Правительства или его членов;
8) с согласия Совета Республики назначает на должность Председателя Конституционного Суда, Председателя Верховного Суда, Председателя Высшего Хозяйственного Суда из числа судей этих судов;
9) с согласия Совета Республики назначает на должность судей Верховного Суда, судей
Высшего Хозяйственного Суда. Председателя Центр альной комиссии по выбор ам и проведению республиканских референдумов, Генерального прокурора, Председателя и членов Правления Национального банка;
10) назначает шесть судей Конституционного Суда Республики Беларусь …;
11) освобождает от должности Председателя и судей Конституционного Суда, Председателя и судей Вер ховного Суда, Председателя и судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя и членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов,
Генерального прокурора, Председателя и членов Правления Национального банка по
основаниям, предусмотренным законом, с уведомлением Совета Республики;
12) назначает на должность и освобождает от должности Председателя Комитета государственного контр оля;

27) фор мирует и возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь; назначает на должность и освобождает от должности Государственного секретар я Совета Безопасности; … (Статья 84)

Конституция 1 9 9 4 года & Конституция 1 9 9 6 года
Процедура и основания смещения с должности Президента Республики Беларусь

Президент может быть смещен с должности в случае нарушения Конституции Республики Беларусь или совершения им преступления, а также досрочно освобожден от должности при невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья постановлением Верховного Совета, принятым большинством не менее двух третей от избранных депутатов Верховного Совета.
Вопрос о смещении Президента может быть поставлен по предложению не менее 70 депутатов Верховного Совета. Заключение о нарушении Президентом Конституции дается Конституционным Су дом, о совершении преступления – специальной комиссией Верховного Совета. С момента вынесения заключения Конституционного Суда о нарушении Конституции либо заключения специальной комиссии о совершении преступления Президент не может исполнять свои обязанности до вынесения Верховным Советом соответствующего решения. (Статья 104)

Формально данная норма сохр анена (статья 64). Однако в силу того, что Палата представителей сформирована Президентом в количестве 110 человек при общем количестве депутатов Верховного Совета тринадцатого созыва – 199, установленный А.Лукашенко порядок комплектования Палаты представителей не носит всеобщего характера: 58 процентов избирателей не имеют своих представителей в законодательном органе.

Процедура и основания смещения с должности Президента Республики Беларусь

Президент может быть смещен с должности в случае нарушения Конституции Республики Беларусь или совершения им преступления, а также досрочно освобожден от должности при невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья постановлением Верховного Совета, принятым большинством не менее двух третей от избранных депутатов Верховного Совета.
Вопрос о смещении Президента может быть поставлен по предложению не менее 70 депутатов Верховного Совета. Заключение о нарушении Президентом Конституции дается Конституционным Судом, о совершении преступления – специальной комиссией Верховного Совета. С момента вынесения заключения Конституционного Суда о
нарушении Конституции либо заключения специальной комиссии о совершении преступления Президент не может исполнять свои обязанности до вынесения Верховным Советом соответствующего решения. (Статья 104)

Президент Республики Беларусь может быть досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности Президента. Решение о досрочном освобождении Президента принимается большинством не менее двух третей голосов от полного состава Палаты представителей и большинством не менее двух третей голосов от полного состава Совета Республики на основании заключения специально создаваемой палатами комиссии.
Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о выдвижении обвинения и его расследовании в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Палаты представителей по предложению не менее одной трети ее депутатов. Расследование обвинения организуется Советом Республики. Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее двух третей от полного состава Совета Республики, а так- же не менее двух третей от полного состава Палаты представителей.
Непринятие Советом Республики и Палатой представителей решения о смещении Президента с должности в течение месяца со дня выдвижения обвинения означает отклонение обвинения. Предложение о смещении Президента с должности не может инициироваться в период рассмотрения в соответствии с Конституцией вопроса о досрочном прекращении полномочий Парламента. (Статья 88)
Конституция 1996 года не содержит такого основания для смещения Президента с должности, как нарушение Конституции.

Правительство

Верховный Совет вправе заслушать отчет любого члена Кабинета Министров по вопросам
исполнения законов. В случае нарушения членом Кабинета Министров Конституции и
законов Верховный Совет вправе поставить перед Президентом вопрос о досрочном
освобождении его от должности. (Часть четвертая статьи 107)

Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту Республики Беларусь и
ответственно перед Парламентом Республики Беларусь. (Часть вторая статьи 106) Однако помимо указания об ответственности перед Парламентом Республики Беларусь Конституция не содержит нормы о том, как такая ответственность реализуется.
Президент вправе по собственной инициативе принять решение об отставке Правительства и освободить от должности любого члена Правительства. (Часть десятая статьи 106)

ВЫВОД:

Конституция Республики Беларусь 1996 года предоставляет Президенту Республики Беларусь практически неограниченные полномочия. Правительство является органом, полностью подконтрольным и подотчетным Президенту, не зависящим от Парламента.
Возможность смещения с должности Президента Республики Беларусь является декларативной в силу того, что: решение о смещении должно быть принято двумя третями голосов от полного состава, как Палаты представителей, так и Совета Республики (часть первая статьи 88); решение должно быть принято в течение одного месяца с момента выдвижения обвинения.
Невынесение решения означает отклонение обвинения (часть третья статьи 88).
Однако в течение 30 дней практически невыполнимо:
1) принятие Палатой представителей решения о выдвижении обвинения;
2) организация Советом Республики расследования обвинения;
3) проведение расследования;
4) принятие Палатой представителей решения о смещении с должности Президента;
5) принятие Советом Республики решения о смещении с должности Президента.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

Конституция 1 9 9 4 года & Конституция 1 9 9 6 года
Конституционный Суд

Конститу ционный Су д Респу блики Белар у сь избир ается Вер ховным Советом Респу блики Белар у сь
из квалифици- р ованных специалистов в области пр ава в количестве 11 су дей (часть первая
статьи 126).

Нор мативные акты, между нар одные договор ные и иные обязательства, пр изнанные Конститу
ционным Су дом не- конститу ционными ввиду нар у шения ими пр ав и свобод человека,
считаются не имеющими юр идической силы в целом либо в опр еделенной их части с момента пр
инятия соответству ющего акта.
Др у гие нор мативные акты госу дар ственных ор ганов и об-
щественных объединений, между нар одные договор ные или иные обязательства, пр изнанные Конститу
ционным Су дом не соответству ющими Конститу ции, законам или между на- р одно-пр авовым актам,
р атифицир ованным Респу бликой Белар у сь, считаются у тр атившими силу в целом или в опр
еделенной их части с момента, опр еделяемого Консти- ту ционным Су дом.
Нор мативно-пр авовые акты межгосу дар ственных обр азо- ваний, в котор ые входит Респу блика
Белар у сь, пр изнанные Конститу ционным Су дом не соответству ющими Конститу- ции, законам или
между нар одно-пр авовым актам, счита- ются недейству ющими на тер р итор ии Респу блики Белар у
сь в целом или в опр еделенной их части с момента, опр еделя- емого Конститу ционным Су дом.
(Статья 128)
Заключения Конститу ционного Су да являются окончатель- ными, обжалованию и опр отестованию не
подлежат. (Ста- тья129)
Лица, избр анные в Конститу ционный Су д, не могу т быть пр ивлечены к у головной
ответственности, ар естованы, иным обр азом лишены личной свободы без согласия Вер – ховного
Совета, кр оме слу чаев задер жания на месте совер- шения пр есту пления.
Уголовное дело пр отив члена Конститу ционного Су да мо- жет быть возбу ждено Генер альным пр оку р
ор ом с согласия Вер ховного Совета. (Статья 131)

Шесть су дей Конститу ционного Су да назначаются Пр е- зидентом Респу блики Белар у сь, шесть
су дей избир аются Советом Респу блики Пр едседатель Конститу ционного Су да назначается
Пр езидентом с согласия Совета Рес- пу блики. (Часть третья статьи 116)
Нор мативные акты или их отдельные положения, пр и- знанные неконститу ционными, у тр
ачивают силу в пор я д- ке, опр еделяемом законом. (Часть пятая статьи 116)

Аналогичная нор ма отсу тству ет. Аналогичная нор ма отсу тству ет.

Аналогичная нор ма отсу тству ет. Пр езидент
Респу блики Белар у сь: …
11) освобождает от должности Пр едседателя и су дей Кон- ститу ционного Су да по основаниям,
пр еду смотр енным законом, с у ведомлением Совета Респу блики; (Статья 84)
Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд

Вер ховный Совет Респу блики Белар у сь: …
7) избир ает … Вер ховный Су д Респу блики Белар у сь, Выс- ший Хозяйственный Су д Респу блики
Белар у сь … (Статья
83)

Пр езидент Респу блики Белар у сь: …
8) с согласия Совета Респу блики назначает на должность
… Пр едседателя Вер ховного Су да, Пр едседателя Высшего
Хозяйственного Су да из числа судей этих судов;
а также
9) с согласия Совета Респу блики назначает на должность су дей Вер ховного Су да, су дей
Высшего Хозяйственного Су да (Статья 84)

Аналогичная нор ма отсу тству ет. Пр езидент
Респу блики Белар у сь: …
11) освобождает от должности Пр едседателя и су дей Вер- ховного Су да, Пр едседателя и су дей
Высшего Хозяйствен- ного Су да … по основаниям, пр еду смотр енным законом, с у ведомлением
Совета Респу блики; … (Статья 84)

То, что Президент Республики Беларусь в соответствии с Конституци ей 1996 года назначает судей всех
видов судов и вправе самостоятельно освобождать их от должности, ставит органы судебной власти в
зависимость от Прези- дента. Наряду с тем, что компетенция Конституционного Суда резко ограничена,
Суд не может рассматриваться как независимая от Президента ветвь власти.

ПРОКУРАТУРА

Конс титуц ия 1 9 9 4 г од а Конс
титуц ия 1 9 9 6 г од а

Едину ю и центр ализованну ю систему ор ганов пр оку р а- ту р ы возглавляет Генер аль ный пр оку
р ор , избир аемый Вер- ховным Советом. (Часть первая статьи 134)

В своей деятельности Генер альный пр оку р ор подотчетен
Вер ховному Совету (статья 135).

Едину ю и центр ализованну ю систему ор ганов пр оку р а- ту р ы возглавляет Генер аль ный
пр оку р ор , назначаемый Пр езидентом с согласия Совета Респу блики. (Часть пер- вая статьи 126)
В своей деятельности Генер альный пр оку р ор подотчетен
Пр езиденту (статья 127).

Аналогичная нор ма отсу тству ет. Пр езидент
Респу блики Белар у сь: … 11) освобождает от должности… Генер ального пр оку р ор а …
по основаниям, пр еду смотр енным законом, с у ведомлением Совета Рес- пу блики;… (Статья
’84)

Поскольку Генеральный прокурор Республики Беларусь назначается на должно сть и освобождается от
долж- ности Президентом Республики Беларусь, а также подотчетен Президенту Республики Беларусь,
Прокуратура являе т- ся зависимым от Президента институтом.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВ ЕННОГО КОНТРОЛЯ

Конс титуц ия 1 9 9 4 г од а Конс
титуц ия 1 9 9 6 г од а

Контр ольная палата обр азу ется Вер ховным Советом, действу ет под его р у ководством и
подотчетна ему . (Ста- тья 138)
Пр едседатель Контр ольной палаты избир ается Вер ховным
Советом ср оком на пять лет. (Статья 139)

Комитет госу дар ственного контр оля обр азу ется Пр езиден- том. (Часть первая статьи 130)

Пр едседатель Комитета госу дар ственного контр оля назначается Пр езидентом (пункт
12 статьи 84; статья
130) и освобождается от должности Пр езидентом (пункт
12 статья 84).

То, что Комитет государственного контроля образуется Президентом, а Председатель Комитета
государстве н- ного контроля назначается на должность и освобождается от должности Президентом
Республики Беларусь, свид е- тельствует о том, что Комитет государственного контроля является
зависимым от Прези дента органом*.
Какой-либо контроль за финансовыми и имущественными операциями, проводимыми Президентом, по Конст
итуции
1996 года невозможен.

*Примечательно, что Комитет государственного контроля в первую очередь следит за исполнением
актов Прези дента, а уж потом – Парламента, Правител ьства и иных государственных органов ( статья
129).

В ОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ Ф ОРМЫ
ГОСУДАРСТВ ЕННОГО УСТРОЙСТВ А КОНСТИТУЦИОННЫМ ПУТЕМ

Конс титуц ия 1 9 9 4 г од а Конс
титуц ия 1 9 9 6 г од а

Вопр ос об изменении и дополнении Конститу ции р ас- сматр ивается Вер ховным Советом по
инициативе не менее
150 тысяч гр аждан Респу блики Белар у сь, обладающих из- бир ательным пр авом, не менее 40
депу татов Вер ховного Совета, Пр езидента, Конститу ционного Су да. (Статья
147)

Пр аво законодательной инициативы в Вер ховном Совете Респу блики Белар у сь пр инадлежит
депу татам Вер ховного Совета, постоянным комиссиям Вер ховного Совета, Пр ези- денту , Вер ховному
Су ду , Высшему Хозяйственному Су ду , Генер альному пр оку р ор у , Контр ольной палате,
Националь- ному банку , а также гр ажданам, обладающим из- бир ательным пр авом,
в количестве не менее 50 тысяч чело- век. (Статья 90)

Вопр ос об изменении и дополнении Конститу ции р ас- сматр ивается палатами Пар ламента по
инициативе Пр ези- дента или не менее 150 тысяч гр аждан Респу блики Бела- р у сь, обладающих избир
ательным пр авом. (Статья 138) Разделы I (Основы конституционного строя), II (Лич- ность,
общество, государство), IV (Президент, Парла- мент, Правительство, Суд), VIII (Действие
Конститу- ции Республики Беларусь и порядок ее изменения) Конституции могут быть изменены
только путем ре- ферендума. (Часть третья статьи 140)
При этом референдум назначает Президент Республики
Беларусь (пункт 1 статьи 84).
Пр аво законодательной инициативы пр инадлежит Пр ези- денту , депу татам Палаты пр едставителей,
Совету Респу б- лики, Пр авительству , а также гр ажданам, обладающим избир ательным пр
авом, в количестве не менее 50 тысяч человек и р еализу ется в Палате пр едставителей.
Законопроекты, следствием принятия которых может быть сокращение государственных средств,
создание или увеличение расходов, могут вноситься в Палату представителей лишь с согласия
Президента либо по его поручению – Правительства. (Части первая и вторая статьи 99)
Поскольку пр актически любой законопр оект влечет за собой у величение или у меньшение р
асходу емых госу дар- ственных ср едств, данная нор ма фактически у станавливает монополию
Президента на законодательную инициа- тиву.

Возможность проведения свободных демократичес ких выборов

Пр едседатель Центр альной избир ательной комиссии в соответствии с Законом Респу блики Белар
у сь ”О выбор ах депу татов Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь” (ста- тьей 20) назначался
Вер ховным Советом Респу блики Бела- р у сь.
Центр альная комиссия по выбор ам и пр оведению р еспу б- ликанских р ефер енду мов обр азу
ется Вер ховным Советом Респу блики Белар у сь (пункт 6 статьи 83).

Пр едседатель Центр альной комиссии по выбор ам и пр ове- дению р еспу бликанских р ефер енду мов
назначается Пр е- зидентом с согласия Совета Респу блики (пункт 9 статьи
84: пункт 2 статьи 98).

Шесть членов Центр альной комиссии по выбор ам и пр о- ведению р еспу бликанских р ефер енду
мов назначаются Пр езидентом (пункт 4 статьи 84), а шесть – избир аются Советом Респу блики
(пункт 4 статьи 98).
Пр езидент Респу блики Белар у сь впр аве освободить от
должности Пр едседателя и членов Центр альной комиссии по выбор ам и пр оведению р еспу бликанских
р ефер енду мов [всех!] по основаниям, пр еду смотр енным законом, с уве- домлением Совета Ре
спублики (пункт 11 статьи 84).

То есть, Конституция 1996 года даже теоретически исключает возможность изменения Конституции и осно
в- ных законов, регулирующих принципы государственного устройства, без участия Президента
Республики Беларусь, тем самым лишает народ Республики Беларусь права проявления своей воли, не
нарушая Конституцию 1996 года.
Подконтрольность Президенту Республики Беларусь Центральной комиссии Республики Беларусь по выб о-
рам и проведению республиканских референдумов также лишает народ возможности проведения свободных
демокр а- тических выборов, как депутатов Палаты представителей, так и Президента Республики
Беларусь.
Ноябр ьский 1996 года р ефер енду м показал, что подготовку к выбор ам, пр оведение голосования и
подсчет голосов
пр оводит исполнительная власть под контр олем Слу жбы безопасности Пр езидента. Избир ательные
комиссии, включая Цен- тр избир ком, являются лишь декор ативным у кр ашением выбор ов.

ВЫВОДЫ:

Конститу ция 1996 года у станавливает неогр аниченну ю монополию власти Пр езидента Респу блики
Белар у сь Лу к а- шенко Л.Г., поскольку в Конститу ции 1996 года:

пр инцип вер ховенства Конститу ции и законов фактически отсу тству ет (Пр езидент у становил
себе пр актически не- огр аниченное пр аво пр инимать декр еты, имеющие силу закона);

Пр езиденту фактически пр инадлежит законодательная власть (он имеет пр аво по собственной
инициативе самостоя- тельно и немотивир ованно издавать декр еты пр актически по любому вопр осу ,
котор ые имеют большу ю силу , чем закон);

Пар ламент стал безвластными ор ганом, зависимым от Пр езидента;

Пр езидент Респу блики Белар у сь обладает пр актически неогр аниченными полномочиями;

Пр авительство Респу блики Белар у сь является ор ганом, полностью подконтр ольным и подотчетным Пр
езиденту , не зависящим от Пар ламента;

возможность смещения с должности Пр езидента Респу блики Белар у сь является деклар ативно й;

Конститу ционный Су д, Вер ховный Су д, Высший Хозяйственный Су д, Пр оку р ату р а, Комитет госу
дар ственного кон- тр оля, Центр альная комиссия по выбор ам и пр оведению р еспу бликанских р ефер
енду мов не могу т р ассматр иваться как нез а- висимые от Пр езидента институ ты власти.

Конститу ция 1996 года даже теор етически исключает возможность изменения Конститу ции и основных
законов, р е- гу лир у ющих пр инципы госу дар ственного у стр ойства, без у частия Пр езидента
Респу блики Белар у сь.

Подконтр ольность Пр езиденту Респу блики Белар у сь Центр альной комиссии по выбор ам и пр
оведению р еспу бликан- ских р ефер енду мов также лишает нар од возможности пр оведения свободных
демокр атических выбор ов, как депу татов Пала- ты пр едставителей, так и Пр езидента Респу блики
Белар у сь.

То есть, в результате принятия Конституции 1996 года в Республике Беларусь произошел захват
государ- ственной власти Президентом Республики Беларусь Лукашенко А.Г.

Часть П. Захват государстве нной власти не конституционным путе м

В соответствии со статьей 7 Конститу ции Респу блики Белар у сь госу дар ство, все его ор ганы и
должностные лица св я- заны пр авом, действу ют в пр еделах Конститу ции и пр инятых в соответствии
с ней законов.
В соответствии со статьей 15 Закона Респу блики Белар у сь “О Пр езиденте Респу блики Белар у
сь” Пр езидент осу- ществляет фу нкции главы госу дар ства и исполнительной власти в р амках
Конститу ции Респу блики Белар у сь, у казанного За- кона, др у гих законов Респу блики Белар у сь
и несет ответственность за пр авильность и полноту их р еализации пер ед гр ажда- нами Респу блики
Белар у сь в сфер ах деятельности госу дар ства, отнесенных к его компетенции.
В соответствии со статьей 101 Конститу ции Респу блики Белар у сь Пр езидент издает в пр еделах
своих полномочий
у казы и р аспор яжения, ор ганизу ет и контр олир у ет их исполнение.
В соответствии со статьей 30 Закона Респу блики Белар у сь “О Пр езиденте Респу блики Белар у сь”
Пр езидент издает в пр еделах своих полномочий на основе и во исполнение Конститу ции Респу блики
Белар у сь, законов Респу блики Белар у сь и постановлений Вер ховного Совета у казы и р аспор
яжения, контр олир у ет их исполнение.
Указы и р аспор яжения Пр езидента не должны пр отивор ечить Конститу ции, законам и между нар
одно-пр авовым ак-
там, р атифицир ованным Респу бликой Белар у сь, постановлениям Вер ховного Совета, не могу т их
дополнять или изменять.
В слу чае отсу тствия нор мы закона, необходимой для осу ществления исполнительной власти в
какой-либо сфер е от- ношений, Пр езидент использу ет пр аво законодательной инициативы.
Анализ у казов и р аспор яжений Пр езидента Респу блики Белар у сь Лу кашенко А.Г. показывает, что
с пер вых же дней нахождения у власти Пр езидент стал на пу ть захвата госу дар ственной власти
пу тем незаконного фактического р асшир ения собственных полномочий, лишения независимости всех
ветвей власти, огр аничения пр ав и свобод гр аждан.
Незаконные у казы Пр езидента можно у словно р азделить на следу ющие гр у ппы.

Здесь и далее по тексту настоящей части под “Конституцией Республики Беларусь” (“Конституцией”)
понимается Конституция Республики Беларусь, которая была принята 15 марта 1994 года Верховным
Советом Республики Беларусь двенадцатого созыва (Конституция Республики Беларусь 1994 года).

Л иквид ация п ри н ц и п а раз де л е н и я вл аст е й

Пр инцип р азделения властей, у становленный статьей 6 Конститу ции Респу блики Белар у сь, до
пр ихода к власти А.Лу кашенко обеспечивался также и мер ами экономического хар актер а, котор ые
гар антир овали независимость законодател ь- ной власти от власти исполнительной. Однако Пр езидент
Респу блики Белар у сь издал целый р яд антиконститу ционных у казов, напр авленных на огр аничение
независимости законодательной и су дебной власти от Пр езидента.

 1. 4 авг уста 1994 г ода был издан Указ Президента Республики Беларусь №19 ” О создании Управления
  делами През и- дента Республики Беларусь” . В соответствии с данным Указом было создано Упр авление
  делами Пр езидента Респу блики Бе- лар у сь, котор ому было пер едано не только иму щество, котор
  ое использовалось для финансо вого, матер иально-технического и социально-бытового обеспечения ор
  ганов исполнительной власти, но также иму щество, пр едназначенное для обеспечения
  деятельности (а значит, и экономической независимости) ор ганов законодательной и су дебной вл
  асти.
  Так, в соответствии с пу нктом 3 Указа на Упр авление делами Пр езидента Респу блики Белар у сь
  было возложено фи- нансовое, матер иально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности
  Администр ации Пр езидента Респу блики Белар у сь, Верховного Совета Республики Беларусь, Аппарата
  Кабинета Министров Республи ки Беларусь, Конститу- ционного Суда Республики Беларусь, Верховного
  Суда Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного Суда Респуб- лики Беларусь.
  В соответствии с пу нктом 7 Указа в ведение Упр авления делами Пр езидента Респу блики Белар у сь
  были пер еданы:
  администр ативные здания, автобаза, гостиница ‘”Октябр ьская” и пр едпр иятие общественного
  питания, р емонтно- стр оительный у часток, Дом пр иемов в жилом гор одке Др озды, складские
  помещения с находящимися в них матер иальными ценностями, р анее находившиеся в ведении Секр етар
  иата Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь;
  администр ативное здание Вер ховного Су да Респу блики Белар у сь;
  администр ативное здание Высшего Хозяйственного Су да Респу блики Белар у сь.

Однако негативная оценка данного Указа не повлияла на позицию Пр езидента Респу блики Белар у сь, и
31 авг уста
1994 г ода Указом №81 ” О порядке применения пунктов 3 и 7 Указа Президента Республики Беларусь от
4 авг уста 1994 г . №
19 ” О создании Управления делами Президента Республики Белар у сь” Лу кашенко А.Г. подтвер дил
действительность своих
намер ений.

 1. В соответствии со статьей 110 Закона Респу блики Белар у сь “О Вер ховном Совете Респу блики
  Белар у сь” зар абот- ная плата депу тату Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь у
  станавливается в зависимости от должности в р азмер ах, опр еде- ляемых Пр езидиу мом Вер ховного
  Совета.
  В соответствии со статьей 116 Закона Респу блики Белар у сь “О Вер ховном Совете Респу блики Белар
  у сь” Пр едседа- тель Вер ховного Совета имеет пр аво на зар аботну ю плату в р азмер е 95 пр
  оцентов от р азмер а зар аботной платы Пр е зидента Респу блики Белар у сь.
  В соответствии со статьей 76 Закона Респу блики Белар у сь “О су доу стр ойстве и стату се су дей
  в Респу блике Бела- р у сь” должностные оклады Пр едседателя Вер ховного Су да, Пр едседателя
  Высшего Хозяйственного Су да и их заместителей у станавливаются соответственно в р азмер е
  должностного оклада Пр едседателя Вер ховного Со вета Респу блики Белар у сь и его заместителей.
  В соответствии со статьей 25 Закона Респу блики Белар у сь “О Конститу ционном Су де Респу блики
  Белар у сь” дол ж- ностные оклады Пр едседателя Конститу ционного Су да, его заместителя и су
  дей у станавливаются на у р овне должностных окладов соответственно Пр едседателя Вер ховного
  Совета, Пер вого заместителя и заместителей Пр едседателя Вер ховного Совета.
  В соответствии со статьей 26 Закона Респу блики Белар у сь “О Кабинете М инистр ов Респу блики
  Белар у сь” Пр емьер -министр имеет пр аво на зар аботну ю плату в р азмер е 90 пр оцентов от р
  азмер а зар аботной платы Пр езидента Респу блики Белар у сь.
  В соответствии со статьей 43 Закона Респу блики Белар у сь “О Пр оку р ату р е Респу блики Белар у
  сь” денежное соде р- жание пр оку р ор ских р аботников состоит из должностных окладов, доплат за
  классные чины (воинские звания) и выслу гу лет. Размер ы должностных окладов, доплат за классные
  чины (воинские звания) и выслу гу лет опр еделяются Пр езидиу мом Вер- ховного Совета Респу блики
  Белар у сь.
  Однако в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 июля 1995 г . № 271 ” Об
  оплате труда должностных лиц некоторых г осударственных орг анов’ был у становлен иной пр инцип опр
  еделения должностных окладов.

В соответствии с Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 28 декабря 1995 г. “О
соотве т- ствии Конституции и законам Указа Президента Республики Беларусь от 13 июля 1995 г. № 271
“Об оплате тру да должностных лиц некоторых государственных органов” нор мы данного Указа были пр
изнаны не соответству ющими Кон- ститу ции и законам Респу блики Белар у сь.

 1. Указом Президента Республики Беларусь от 8 авг уста 1995г . №299 ” 06 утверждении Положения о
  порядке выд а- чи дипломатических и служебных паспортов г ражданам Республики Беларусь” было у твер
  ждено Положение о пор ядке выда- чи дипломатических и слу жебных паспор тов гр ажданам Респу блики
  Белар у сь, в соответствии с котор ым в пер ечень лиц, ко- тор ым должны выдаваться дипломатические
  паспор та, не включены депу таты Вер ховного Совета Респу блики Белапу сь, су дьи Конститу ционного
  Су да Респу блики Белар у сь, а также иные должностное лица, имевшие по р анее действовавшему
  законод а- тельству пр аво на полу чение таких паспор тов.
  Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 3 ноября 1995 г. “О соответствии
  Конституции и законам Республики Беларусь Указа Президента Республики Беларусь от 8 августа 1995
  года № 299 “Об утвержд е- нии Положения о порядке выдачи дипломатических и служебных паспортов
  гражданам Республики Беларусь” Поло- жение о пор ядке выдачи дипломатических и слу жебных паспор
  тов гр ажданам Респу блики Белар у сь. у твер жденное Указом Пр езидента Респу блики Белар у сь от
  8 авгу ста 1995 г. №299. пр изнано не соответству ющим Конститу ции и законам Респу бл и- ки Белар
  у сь в части лишения депу татов Вер ховного Совета и су дей Конститу ционного Су да Респу б лики
  Белар у сь пр ава на дипломатический паспор т.
 2. 14 ноября 1995 г ода Указом Президента Республики Беларусь № 464 ” О создании кадровог о реестра
  Главы г осу- дарства Республики Беларусь” были у твер ждены пер ечни 1-3 должностей р у
  ководящих р аботников центр альных ор ганов у пр авления и др у гих госу дар ственных ор ганов,
  включаемых в кадр овый р еестр Главы госу дар ства Респу блики Белар у сь (пу нкт 2). В пу нкте 4
  данного Указа было у станов лено, что напр авление в слу жебные загр аничные командир овки р у
  ководите- лей, должности котор ых включены в пер ечни 1 и 2, независимо от источников финансир
  ования этих командир овок, осу ществ- ляется с письменного согласия Пр езидента Респу блики Белар у
  сь. Пр и этом в пер ечень 1 (должностей центр альных госу дар ст – венных ор ганов, включаемых в
  кадр овый р еестр Главы госу дар ства Респу блики Белар у сь) были включены, в частности. Пр ед-
  седатель Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь, Пр едседатель Конститу ционного Су да Респу
  блики Белар у сь. Пр едседатель Вер ховного Су да Респу блики Белар у сь, Пр едседатель Высшего
  Хозяйственного Су да Респу блики Белар у сь, Генер альный пр оку р ор Респу блики Белар у сь, Пр
  едседатель Пр авления Национального банка Респу блики Белар у сь, Пр едседатель Ко н- тр ольной
  палаты Респу блики Белар у сь. В пер ечень 2 (должностей р у ководящих р аботников ор гано в,
  подотчетных Пр езиденту Респу блики Белар у сь или назначаемых им, включаемых в кадр овый р еестр
  Главы госу дар ства Респу блики Белар у сь) были включены, в том числе, пр едседатели областных су
  дов и г.М инска, пр едседатели областных хо зяйственных су дов. Тем самым был нар у шен конститу
  ционный пр инцип р азделения властей, поскольку законодательная и су дебная власть были поставлены
  в зависимость от Пр езидента Респу блики Белар у сь.
  В соответствии с Заключением Конституционного Суда Республики Бе ларусь от 10 октября 1996 г. “О
  соотве т- ствии Конституции и законам Республики Беларусь Указа Президента Республики Беларусь от
  14 ноября 1995 г. № 464 “О создании кадрового реестра Главы государства Республики Беларусь” пр
  изнаны не соответству ющими Конститу ции и законам Респу блики Белар у сь пу нкт 2 данного Указа в
  части включения в кадр овый р еестр Главы госу дар ства Респу блики Белар у сь должностей р у
  ководящих р аботников госу дар ственных ор ганов, назначение (избр ание) котор ых на должности осу-
  ществляется без у частия Пр езидента Респу блики Белар у сь, а также пу нкт 4 данного Указа в части
  согласования с Пр езиден- том Респу блики Белар у сь напр авления в слу жебные загр аничные
  командир овки р у ководителей госу дар ственных ор ганов, не подведомственных Пр езиденту Респу
  блики Белар у сь. К адровое п одч и н е н и е все х ве т ве й государст ве н н ой вл аст и

Захват госу дар ственной власти выр ажался также в создании такой кадр овой системы, подчиненной Пр
езиденту Рес- пу блики Белар у сь, в р амках котор ой осталь ные ветви власти у тр ачивали
возможность влияния на фор мально подотчетных им р аботников аппар ата.

 1. Незаконное р асшир ение полномочий Пр езидента Респу блики Белар у сь выр азилось также пр и фор
  мир овании Пр а- вительства Респу блики Белар у сь.
  Так, в соответствии с Конститу цией Респу блики Белар у сь (пу нктом 4 статьи 100) Пр езидент Респу
  блики Белар у сь впр аве назначать и освобождать от должности Пр емьер -министр а, его
  заместителей, министр ов иностр анных дел, финансов, обор оны, вну тр енних дел, Пр едседателя
  Комитета госу дар ственной безопасности с согласия Вер ховного Совета Респу бл ики Белар у сь.
  Данная нор ма Конститу ции была нар у шена в следу ющих у казах Пр езидента Респу блики Белар у сь:
  Указе Президента Республики Беларусь от 10 октября 1995г . №410 ” О назначении Л.Г.Синицына
  Заместителем
  Премьер-министра Республики Беларусь” ;
  Указе Президента Республики Беларусь от 10 октября 1995г . №411 ” О назначении М.В.Мясниковича
  Главой Адм и-
  нистрации Президента Республики Беларусь” ;
  Указе Президента Республики Беларусь от 10 октября 1995г . №412 ” О назначении В.Б.Долг олева
  Заместителем
  Премьер-министра Республики Беларусь” ;
  Указе Президента Республики Беларусь от 16 октября 1995г . №424 ” Об освобождении Ю.Н.Захаренко от
  должн о- сти Министра внутренних дел Республики Беларусь” ;
  Указе Президента Республики Беларусь от 20 декабря 1995г . №509 ” О назначении В.А.Мацкевича
  Председателем
  Комитета г осударственной безопасности Республики Беларусь” .
 2. В соответствии со статьей 83 (пу нкт 7) Конститу ции Респу блики Белар у сь избр ание Пр
  едседателя и членов Пр ав- ления Национального банка Респу блики Белар у сь относится к компетенции
  Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь. Однако в нар у шение данной нор мы Конститу ции Пр
  езидент Респу блики Белар у сь издал следу ющие у казы:
  Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 1995г . №373 ” Об освобождении С.А.Бог данкевича
  от дол ж- ности Председателя Правления Национальног о банка Республики Беларусь” ;
  Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 1995г . №374 ” О назначении Н.А.Кузьмича
  исполняющим об я- занности Председателя Правления Национальног о банка Республики Беларусь” ;
  Указ Президента Республики Беларусь от 15 февраля 1996г . №77 ” О назначении Т.Д.Винниковой
  Председателем
  Правления Национальног о банка Республики Беларусь” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 15 февраля 1996 г . № 78 ” О назначении Н.П.Корбута первым
заместит е- лем Председателя Правления Национальног о банка Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 13 апреля 1996 г . № 146 ” О назначении Л.М.Рыковой
заместителем
Председателя Правления Национальног о банка Республики Беларусь” .

 1. Следу ет отметить, что и в тех слу чаях, когда назначение и освобождение 01 должности входило в
  компетенцию
  Пр езидента Респу блики Белар у сь. Пр езидент осу ществлял свои полномочия с гр у быми нар у
  шениями законов.
  В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 1996г . №43 “
  Об освобождении В.И.Куренкова от должности Министра промышленности Республики Беларусь” Ку р
  енков Владимир Иванович был осво- божден от должности министр а пр омышленности Респу блики Белар
  у сь “за ненадлежащее р у ководство отр аслью, выр азивше- еся в непр инятии необходимых мер по
  пр еодолению спада пр оизводства в пр омышленности… (п.2 ст.ЗЗ Кодекса законов о тр у де Респу
  блики Белар у сь)”. Однако ссылка в Указе на пу нкт 2 статьи 33 КЗоТ непр авомер на, поскольку
  данный пу нкт пр еду сматр ивает у вольнение в слу чае ”обнар у жившегося несоответствия р
  аботника занимаемой должности или выполняемой р аботе вследствие недостаточной квалификации либо
  состояния здор овья, пр епятству ющих пр одолжению данной р аботы”.
  В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 8 февраля 1996г . №61 “
  Об освобождении В.А.Черемисова от должности заместителя Председателя Главной г
  осударственной налог овой инспекции при Кабинете Министров Республики Беларусь – начальника г
  лавног о управления налог овых расследований” Чер емисов Валер ий Алексан- др ович был освобожден
  от должности без у казания оснований освобождения.
 2. Анализ у казов Пр езидента Респу блики Белар у сь, связанных с кадр овыми пер емещениями высшего
  офицер ского
  состава М инистер ства обор оны Респу блики Белар у сь, М инистер ства вну тр енних дел Респу блики
  Белар у сь, Комитета госу дар- ственной безопасности Респу блики Белар у сь, Главного у пр авления
  погр аничных войск пр и Совете М инистр ов Респу блики Белар у сь, показывает, что большинство из
  этих у казов были изданы с гр у бейшими нар у шениями По ложения о пр охождении военной слу жбы
  офицер ским составом Воор у женных Сил Респу блики Белар у сь, у твер жденным постановлением Совета
  М и- нистр ов Респу блики Белар у сь от 10 сентябр я 1993г. № 614 (действие котор ого р аспр остр
  аняется также на офицер ский состав Вну тр енних и Погр аничных войск, Комитета госу дар ственной
  безопасности и др у гих воинских фор мир ований, обр азу емых в соответствии с действу ющим
  законодательством Респу блики Белар у сь).
  В соответствии с данным Положением в пр иказах по личному составу на пер емещение по слу жбе у
  казывается, на ка- ку ю (высшу ю, р авну ю, низшу ю) должность назначается офицер , и основания
  назначения, пр еду смотр енные данным Полож е- нием.

Однако в нар у шение Положения о пр охождении военной слу жбы офицер ским составом Воор у женных
Сил Респу б- лики Белар у сь Пр езидентом Респу блики Белар у сь был подписан р яд у казов по
личному составу Воор у женных Сил Респу бл и- ки Белар у сь, М инистер ства вну тр енних дел Респу
блики Белар у сь, Комитета госу дар ственной безопасности Респу блики Бел а- р у сь, Главного у пр
авления погр аничных войск Респу блики Белар у сь:

Указ Президента Республики Беларусь от 11 авг уста 1994г . №42 ” Об освобождении некоторых
должностных лиц Министерства обороны Республики Беларусь от занимаемых должностей и зачислении их в
распоряжение Министра оборо- ны Республики Беларусь” ‘,
Указ Президента Республики Беларусь от 12 авг уста 1994г . №45 ” Об освобождении отдельных
служебных лиц М и-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь от занимаемых должностей и зачислении их в
распоряжение Министра внутренних дел Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 авг уста 1994 г . № 64 ” Об освобождении некоторых
служебных лиц о р-
г анов внутренних дел Республики Беларусь от занимаемых должностей и о зачислении их в распоряжение
Министра внут- ренних дел Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 авг уста 1994 г . № 79 ” Об освобождении Е.М.Бочарова от
занимаемой должности и зачислении ег о в распоряжение Кабинета Министров Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 31 авг уста 1994г . №80 ” Об освобождении В.Д.Арцикова и
И.Я.Минько от
занимаемых должностей и зачислении их в распоряжение Председателя Комитета г осударственной
безопасности Респу б- лики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 26 сентября 1994 г . № 125 ” Об освобождении М.Н.Шалева от
занимае- мой должности и зачислении ег о в распоряжение Министра обороны Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 18 октября 1994 г . № 151 ” Об освобождении некоторых
должностных лиц Комитета г осударственной безопасности Республики Беларусь от занимаемых должностей
и о зачислении их в распо- ряжение Председателя Комитета г осударственной безопасности Республики
Беларусь” :
Указ Президента Республики Беларусь от 18 октября 1994 г . № 152 ” Об отмене постановления Совета
Минист ров
Республики Беларусь от 5 июля 1994 г № 497″ ;
Указ Президента Республики Беларусь от 18 октября 1994 г . № 153 ” Об отмене постановления Совета
Министров
Республики Беларусь от 18 марта 1994 г № 759″;
Указ Президента Республики Беларусь от 26 октября 1994 г . № 164 ” Об освобождении некоторых
должностных
лиц Главног о управления пог раничных войск при Совете Министров Республики Беларусь от должностей
и зачислении их в распоряжение Начальника Главног о управления пог раничных войск Республики
Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 3 февраля 1995 г . № 50 ” Об освобождении некоторых
должностных лиц Комитета г осударственной безопасности Республики Беларусь от занимаемых должностей
и зачислении их в распоряжение Председателя Комитета г осударственной безопасности Республики
Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 22 авг уста 1995 г . № 334 ” Об освобождении В.Н.Савичева от
должности начальника Академии милиции Министерства внутренних дел и зачислении ег о в распоряжение
Министра внутренних дел Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 1995 г . № 424 ” Об освобождении Ю.Н.Захаренко от
должн о- сти Министра внутренних дел Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 декабря 1995 г . № 509 ” О назначении В.А.Мац кевича
Председателем
Комитета г осударственной безопасности Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 1996г . №149 ” О понижении в специальном звании
бывшег о М и- нистра внутренних дел Республики Беларусь Захаренко Ю.Н. за г рубое финансовое
нарушение и упущения в работе” .

Прис вое н ие полном очи й В е рховног о Сове та Р е с публики Б е ларус ь в облас
тях:

бю д ж е тной и налог овой политики

 1. В соответствии с Конститу цией Респу блики Белар у сь (статьей 83) к компетенции Вер ховного
  Совета Респу блики
  Белар у сь относится у твер ждение р еспу бликанского бюджета, отчетов о его исполнении, нор
  мативов отчислений от общегосу –
  дар ственных налогов и доходов в местные бюджеты, а также у становление р еспу бликанских налогов и
  сбор ов.
  В соответствии со статьей 143 Конститу ции Респу блики Белар у сь пор я док составления, у твер
  ждения и исполнения бюджетов и госу дар ственных внебюджетных фондов опр еделяется законом.
  В соответствии со статьей 21 Закона Респу блики Белар у сь “О Вер ховном Совете Респу блики Белар у
  сь” Вер ховный
  Совет в целях р егу лир ования общегосу дар ственных доходов и р асходов у твер ждает р еспу
  бликанский бюджет, отчет о его исполнении, нор мативы отчислений от общегосу дар ственных налогов
  и доходов в местные бюджеты, у станавливает р еспу б- ликанские налоги и сбор ы.
  В соответствии со статьями 21, 22 и 23 Закона Респу блики Белар у сь “О бюджетной системе Респу
  блики Белар у сь” к компетенции ор ганов исполнитель ной власти отнесены только составление и
  исполнение р еспу бликанского бюджета.
  В соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “О налогах и сбор ах, взимаемых в бюджет Респу
  блики Белар у сь” под налогами и сбор ами, взимаемыми в бюджет Респу блики Белар у сь, понимаются
  обязательные отчисления денежных ср едств от плательщиков в опр еделенных законами р азмер ах.
  Однако Пр езидентом Респу блики Белар у сь был подписан целый р яд у казов, нар у шающих пр
  иведенные выше нор мы Консти- ту ции и законов Респу блики Белар у сь:
  Указ Президента Республики Беларусь от 5 октября 1994 г ода № 134 ” Об ужесточении контроля за
  ввозом на т а- моженную территорию Республики Беларусь алког ольных напитков” , в соответствии с
  котор ым был изменен пор ядок взима- ния акцизов;
  Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1995г . №116 ” О введении маркировки ввозимых в
  Республику Б е- ларусь алког ольных и табачных изделий” , в соответствии с котор ым были у
  становлены новые по ср авнению с Законом Рес- пу блики Белар у сь “Об акцизах” нор мы о взимании
  акцизов;
  Указ Президента Республики Беларусь от 12 июля 1995 г . № 267 ” Об уточнении бюджета Республики
  Беларусь на
  1995 г од и временных мерах по сокращению бюджетных расходов” , в соответствии с котор ым Пр
  езидент фактически осу ще- ствил фу нкцию бюджетного р егу лир ования (пу нкт I), у становил ставку
  акцизов на некотор ые товар ы (пу нкт 5), а также пр и- остановил действие некотор ых налог льгот,
  у становленных Законом Респу блики Белар у сь “О подоходном налоге с гр аждан” (пу нкт 6). В
  Заключении Конституционного Суда Республики Беларусь от 5 октября 1995 г. “О соответствии Конститу-
  ции и законам Республики Беларусь Указа Президента Республики Беларусь от 12 и юля 19 № 267 “Об
  уточнении бюд- жета Ре спублики Беларусь на 1995 год и временных мерах по сокращению бюджетных
  расходов” пу нкты 1, 5, 6 данного Указа были пр изнаны не соответству ющими Конститу ции и законам
  Респу блики Белар у сь;
  Указ Президента Республики Беларусь от 24 июля 1995 г . № 285 ” О временном порядке взимания пени”
  , в соответ-
  ствии с котор ым был изменен пор взимания пени, у становленный Законом Респу блики Белар у сь “О
  налогах и сбор ах, взима е- мых в бюджет Респу блики Белар у сь”;
  Указ Президента Республики Беларусь от 16 авг уста 1995 г . № 300 ” Об уплате налог а на
  добавленную стоимость и акцизов при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь” , в
  соответствии с котор ым были введены иные по ср авнению с законами Респу блики Белар у сь “О налоге
  на добавленну ю стоимость” и “Об акцизах” пр авила взимания налога на добавлен- ну ю стоимость и
  акцизов:
  Указ Президента Республики Беларусь от 22 декабря 1995г . № ” О некоторых мерах по развитию
  жилищног о стр о- ительства” , в соответствии с к р ым были у становлены нор мы о выделении из госу
  дар ственного бюджета ср едств на жилищ- ное стр оительство, а также у становлены налоговые льготы
  для юр идических лиц, стр оящих жилые помещения за счет пр иб ы- ли;

Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 1995 г . № “О проекте Закона Республики Беларусь
” О Государ- ственном бюджете Республики Беларусь на 1996 г од” , в соответствии с котор ым было пр
одлено действие законодатель актов Респу блики Белар у сь о платежах в бюджет и внебюджетные фонды;
Указ Президента Республики Беларусь от 5 февраля 1996 г . № 46 “О временном экспортном таможенном
тарифе” , в соответствии с котор ым ср ок действия вр еменного экспор тного таможенного тар ифа
Респу блики Белар у сь, введенного По- становлением Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь от
28 апр еля 1994г. “О вр еменном экспор тно м таможенном тар ифе Респу блики Белар у сь”, был пр
одлен до 1 январ я 1997 года;
Указ Президента Республики Беларусь от 16 февраля 1996 г . № 80 ” Об освобождении юридических лиц
от уплаты пени” , в соответствии с котор ым юр идическим лицам, допу стившим недоимку по налогам и
неналоговым платежам, у плачи- ваемым в бюджет, была пр едоставлена отср очка по у плате пени;
Указ Президента Республики Беларусь от 19 марта 1996 г . № 108 “О совершенствовании
внешнеэкономической деятельности” , в соответствии с котор ым введена нор ма о пр едоставлении отср
очки по у плате и об освобождении от у платы таможенных пошлин и налога на добавленну ю стоимость;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996г . №114 г. “О свободных экономических зонах на
террито- рии Республики Беларусь” , в соответствии котор ым незаконно был у становлен льготный пор
ядок налогообложения для су б ъ- ектов хозяйствования свободных экономических зон;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 1996г . №120 “О внесении изменений и дополнений в
Указы Пре- зидента Республики Беларусь от20 марта 1995 г . № 116, от 16 авг уста 1995 г . № 300 и
от 2 февраля 1996 г . № 45″ . в соот- ветствии с котор ым были у становлены пр авила взимания
акцизов;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 июля 1996 г ода №276 ” О ставке акцизов на ви ног
радные вина” , в со-
ответствии с котор ым были у становлены ставки акцизов на виногр адные вина, пр оизводимые пр
едпр иятиями Респу блики
Белар у сь;
Указ Президента Республики Беларусь от 13 авг уста 1996 г . № 292 “О пр едоставлении юридическим
лицам отсроч- ки по уплате задолженности по налог ам и пени”, в соответствии с котор ым юр
идическим лицам была пр едоставлена отср очка до авгу ста 1998 года по у плате задолженности по
налогам, акцизам и пени по состоянию на 1 январ я 1996 года;
Указ Президента Республики Беларусь от 4 октября 1996 г . № 398 ” О неотложных мерах
по финансово- экономическому оздоровлению субъектов хозяйствования Республики Беларусь” , в
соответствии с котор ым су бъекты хозя й- ствования, осу ществляющие пр одажу основных фондов, в
1996-1997 годах освобождаются от у платы налогов на пр ибыль и добавленну ю стоимость, пр и у
словии напр авления полу ченной выр у чки на модер низацию и обновление основных пр оизвод-
ственных фондов, а также на пополнение обор отных ср едств. Кр оме того, пр едпр иятиям машине стр
оения, находящимся в

ведении М инистер ства пр омышленности, была пр едоставлена отср очка по у плате задолженности
по платежам в госу дар- ственные внебюджетные фонды.

 1. В соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “О налогах и сбор ах, взимаемых в бюджет Респу
  блики Белар у сь” льготы по налогам и сбор ам у станавливаются Вер ховным Советом Респу блики
  Белар у сь или по его пор у чению Кабинетом М инистр ов Респу блики Белар у сь.
  Однако в нар у шение данной нор мы Пр езидент в своих у казах неоднокр атно пр едоставлял
  незаконные льготы сл еду- ющим ор ганизациям:
  Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 1996 г . №122 ” О возмещении Национальной г
  осударственной телерадиокомпании сумм налог ов на при быль и на добавленную стоимость” , в
  соответствии с котор ым Национальной госу- дар ственной телер адиокомпании пр едоставлены льготы по
  у плате налогов на добавленну ю стоимость и налогов на пр ибыль, полу ченну ю от осу ществления р
  екламной деятельности;
  Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 1996г . №178 ” О мерах по обеспечению производства
  автомобилей марки ” Форд” , в соответствии с котор ым совместное белор у сско-амер иканское пр
  едпр иятие по пр оизводству автомобилей мар ки ”Фор д” освобождалось от у платы таможенных
  пошлин, налога на добав ленну ю стоимость и акцизов, а также налога на пр ибыль в течение 5 лет с
  моменте объявления пр ибыли;
  Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 1996 г ода № 226 ” О реализации прог
  раммы финансово- экономическог о оздоровления предприятий телевизионной отрасли” , в соответствии
  с котор ым были у становлены налоговые льгота пр едпр иятиям пр оизводственных объединений “Гор
  изонт” и ”Витязь” в 1996-1997 годах;
  Указ Президента Республики Беларусь от 28 октября 1996 г ода № 441 ” Об освобождении Головног о
  специализир о-
  ванног о конструкторског о бюро по комплекс) кормоуборочных машин производственног о объединения “
  Гомсельмаш” от уплаты налог ов и платежей в бюджет” , в соответствии с котор ым данному пр едпр
  иятию были пр едоставлены льготы по у плате налогов на пр ибыль, недвижимость и др . ус тановле ния уг оловной, г раж д анс ко-п р аво во й, ад м инис трат ив н ой и иной
  отве тс тве ннос ти

В соответствии со статьей 43 Закона Респу блики Белар у сь “О Вер ховном Совете Респу блики Белар у
сь” у становление у головной, гр ажданско-пр авовой, администр ативной или иной ответственности
может р егу лир оваться только законом на о с- нове Конститу ции Респу блики Белар у сь и во
исполнение ее.
Несмотр я на то, что ни Конститу ция Респу блики Белар у сь, ни Закон Респу блики Белар у сь “О Пр
езиденте Респу бл и- ки Белар у сь” не содер жат нор м, в соответствии с котор ыми Пр езидент Респу
блики Белар у сь имел бы пр аво у станавливать у головну ю, администр ативну ю, гр ажданско-пр
авову ю и ину ю ответственность гр аждан и юр идических лиц, целый р яд у казов Пр езидента Респу
блики Белар у сь содер жит такие нор мы:
Указ Президента Республики Беларусь от 2 авг уста 1994г . №16 ” О Службе конт роля Администрации
Президента Республики Беларусь и Комитете по борьбе с коррупцией в орг анах г осударственной власти
и управления Администрации Президента Республики Беларусь” , в соответствии с котор ым были у
становлены мер ы ответственности су бъектов хозяйство- вания за использование не по назначению
центр ализованно выделяемых матер иальных р есу р сов, а также иные нар у шения. Эти же нар у шения
имеются в Указе Президента Республики Беларусь от 4 авг уста 1995 г . № 296 ” О Службе контроля Пр
е- зидента Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 8 февраля 1995 г . № 52 ” Об установлении порядка рег
улирования эк с- портно-импортных и валютных операций и о повышении ответственности за нарушение
законодательства в области внешнеэкономической деятельности” , в соответствии с котор ым были у
становлены мер ы ответственности за нар у шение по- р ядка осу ществления внешнеэкономической
деятельности;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1995г . №116 ” О введении маркировки ввозимых в
Республику Б е- ларусь алког ольных и табачных изделий” , а также Указ Президента Республики
Беларусь от 18 декабря 1995 г . № 499 ” О вне- сении изменения и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь от 20 марта 1995г . №116 ” О введении маркировки ввозимых в Республику Беларусь
алког ольных и табачных изделий” , в соответствии с котор ыми госу дар ственная налоговая инспекция
была у полномочена в качестве экономической санкции обр ащать в доход госу дар ства алкогольные
и табачные изделия, не мар кир ованные акцизными мар ками;
Указ Президента Республики Беларусь от 5 мая 1995г . № 179 ” О мерах по усилению борьбы с хищением
драг оцен- ных, черных и цветных металлов, их лома и отходов, драг оценных камней” , в соответствии
с котор ым была у становлена от- ветственность лиц, виновных в хищении (у тер е) др агоценных,
чер ных и цветных металлов, их лома и отходов, др агоценных камней, а также иные слу чаи
ответственности;
Указ Президента Республики Беларусь от 13 ноября 1995 г . № 460 “О мерах по обеспечению
своевременной выплаты пенсий и пособий по г осударственному социальному страхованию” , в
соответствии с котор ым была у становлена ответствен- ность за несвоевр еменну ю у плату
плательщиками обязательных стр аховых взносов, а также за несвоевр еменное зачисление или пер
ечисление банками и др у гими кр едитными у чр еждениями платежей в Фонд социальной защиты
населения М инистер- ства социальной защиты;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 января 1996г . №31 ” О совершенствовании г осударственной
денежно – кредитной политики” , в соответствии с котор ым была у становлена ответственность юр
идических лиц и пр едпр инимателей за нар у шение пр авил валютного р егу лир ования;
Указ Президента Республики Беларусь от 2 февраля 1996 г . № 45 ” О г осударственном рег улировании
производства,
реализации, хранения алког ольных и табачных изделий” , в соответствии с котор ым были у становлены
мер ы ответственности за нар у шение пор ядка пр оизводства, р еализации и хр анения алкогольных и
табачных изделий;
Указ Президента Республики Беларусь от 19 марта 1996 г . № 108 ” О совершенствовании
внешнеэкономической д е- ятельности” , в соответствии с котор ым была у становлена санкция за нар у
шение у становленного пор ядка пер емещения това- р ов чер ез таможенну ю гр аницу Респу блики
Белар у сь;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996г . №109 ” О мерах по повышению эффективности
исп ользо- вания электрической и тепловой энерг ии” , в соответствии с котор ым у становлен штр аф
для юр идических и физических лиц, допу стивших нар у шение р ежима энер гопотр ебления;
Указ Президента Республики Беларусь от 2 мая 1996г . №157 ” О мерах по упорядочению бан ковской и
иной финансо- вой деятельности” , в соответствии с котор ым у становлена ответственность за осу
ществление финансовой деятельности без соответству ющей лицензии или без согласия Национального
банка Респу блики Белар у сь;
Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г . № 209 ” О мерах по рег улированию
банковской деятельно- сти в Республике Беларусь” , в соответствии с котор ым были у становлены мер
ы ответственности для должностных лиц банка, виновных в начислении и(или) доср очной выплате пр
оцентов по депозитам (вкладам) юр идических и физических лиц, а р авно в выплате повышенных пр
оцентов р аботникам банка.

изм е не ния законод ате ль н ы х актов

В соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “О Вер ховном Совете Респу блики Белар у сь” любой
закон Респу бл и- ки Белар у сь не может быть изменен или отменен иначе как пу тем пр инятия нового
закона или внесения изменений и дополне- ний в действу ющий.
Однако в нар у шение данной нор мы Пр езидентом Респу блики Белар у сь были изданы следу ющие у
казы:
Указ Президента Республики Беларусь от 19 апреля 1995 г . №151 ” О некоторых вопросах таможенног о
рег улирова- ния” , в соответствии с котор ым фактически были изменены многие нор мы Таможенного
кодекса Респу блики Белар у сь;
Указ Президента Республики Беларусь от 21 авг уста 1995 г . № 336 ” О некоторых мерах по
обеспечению стабиль- ности и правопорядка в Республике Беларусь” , в соответствии с котор ым было
пр иостановлено действие отдельных нор м з а- конов Респу блики Белар у сь “О стату се депу тата
Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь”, “О стату се депу тата местного Со- вета депу татов
Респу блики Белар у сь” и “О Вер ховном Совете Респу блики Белар у сь”. В соответствии с
Заключением Кон- ституционного Суда Республики Беларусь от 8 ноября 1995 г. “О соответствии
Конституции и законам Ре спублики Беларусь Указа Пре зидента Республики Беларусь от 21 августа 1995
года № 336 “О некоторых мерах по обе спечению стабильности и правопорядка в Республике Бела русь”
данная нор ма Указа пр изнана не соответству ющей Конститу ции и законам Респу блики Белар у сь;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 г . № 349 ” Об упорядочении некоторых льг от
для отдель- ных катег орий г раждан” , в соответствен с пу нктом 1 котор ого было пр иостановлено
пр едоставление льгот и пр еиму ществ пр еду смотр енных нор мами р яда законов Респу блики Белар у
сь (в том числе законов Респу блики Белар у сь: “О социальной з а- щите гр аждан, постр адавших от
катастр офы на Чер нобыльской АЭС”, “Об обр азовании в Респу блике Белар у сь”, “О социал ь- ной
защите инвалидов в Респу блике Белар у сь”, “О ветер анах”, “О погр аничных войсках Респу блики
Белар у сь”, “О здр аво- охр анении”, “О пожар ной безопасности” и др .). В соответствии с
Заключением Конституционного Суда Республики Бел а- русь от 26 декабря 1995 г. “О соответствии
Конституции и законам Указа Президента Республики Беларусь от 1 се н- тября 1995 г. № 349 “Об
упорядочении некоторые льгот для отдельных категорий граждан” пу нкт 1 названного Указа пр изнан не
соответству ющим Конститу ции и законам Респу блики Белар у сь;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 г . № 35С “О некоторых вопросах рег
улирования трудовой деятельности и пенсионног о обеспечения г раждан” , в соответствии с пу нктом 4
котор ого пр иостановлено действие нор м р я да законов (и др у гих законодательных актов) Респу
блики Белар у сь в части пр едоставления пенсионного обеспечения. В Заклю- чении Конституционного
Суда Республики Беларусь от 27 октября 1995 г. “О соответствии Конституции и законам Республики
Беларусь Указа Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 года № 350 “О некоторых вопросах
регулирования трудовой деятельности и пенсионного обеспечения граждан” пу нкт 4 пр изнан не
соответству ющим Кон- ститу ции и законам Респу блики Белар у сь.

утве рж д е ния г ос уд арс тве нн о й с им волики

В соответствии со статьей 43 Закона Респу блики Белар у сь “О Вер ховном Совете Респу блики Белар у
сь ” вопр осы гос- у дар ственной символики могу т р егу лир оваться только законом на основе
Конститу ции Респу блики Белар у сь и во исполн ение ее.

Однако в нар у шение данного Закона Пр езидентом Респу блики Белар у сь были изданы у казы:
Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995 г . №213 ” Об утверждении эталона
Государственног о г ерба
Республики Беларусь и Положения о Государственном г ербе Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995г . №214 ” Об утверждении Положения о
Государственном флаг е Республики Беларусь” .

При свое н и е п ол н омоч и й Пре з и ди ума Ве рховн ого С ове т а Ре сп убл и к и Б е л
арусь

 1. В соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “Об основах слу жбы в госу дар ственном аппар
  ате” (статьей 16) ко- личество классов слу жащих госу дар ственного аппар ата, пор ядок и у
  словия их пр исвоения, понижения и восстановления в классе у твер ждаются Пр езидиу мом Вер ховного
  Совета Респу блики Белар у сь по пр едставлению Совета М инистр ов Респу бли- ки Белар у сь.
  Однако в нар у шение Закона Респу блики Белар у сь “Об основах слу жбы в госу дар ственном аппар
  ате” 13 февраля 1996 г ода был издан Указ Президента Республики Беларусь № 66 ” Об утверждении
  Положения о порядке и условиях присвоения классов служащих г осударственног о аппарата и размеров
  надбавок за классы служащих г осударственног о аппарата” .
 2. В соответствии с Постановлением Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь от 19 декабр я 1991г.
  “О введении в действие Закона Респу блики Белар у сь “О пр аздничных днях в Респу блике Белар у
  сь” полномочия по у твер ждению общена – циональных пр аздников, котор ые отмечаются в Респу блике
  Белар у сь и не являются нер абочими днями, пр едоставлены Пр е- зидиу му Вер ховного Совета
  Респу блики Белар у сь. Однако в нар у шение данного Постановления Пр езидентом Респу блики Белар
  у сь был издан р яд у казов:
  Указ Президента Республики Беларусь от 23 июня 1995г . №229 ” Об установлении Дня молодежи” ;
  Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 1995 г . № 237 ” Об установлении в Республике
  Беларусь Дня р а- ботников прокуратуры” ;
  Указ Президента Республики Беларусь от 15 июля 1995 г . № 276 ” Об установлении праздника – Дня
  железнодорож-

ника” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995г . №343 ” Об установлении праздника – Дня
работников

нефтяной и г азовой промышленности” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 1995г . №376 ” Об установлении праздника – Дня
работников

леса” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 29 сентября 1995 г . № 396 ” Об установлении в Республике
Беларусь Дня

машиностроителя” ‘,
Указ Президента Республики Беларусь от 20 октября 1995 г . № 438 ” Об установлении праздника – Дня
автомобили-

ста” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г №479 ” Об установлении праздника – Дня
энерг етика” ; Указ Президента Республики Беларусь от 21 февраля 1996 г . № 84 ” Об установлении
праздника – Дня г еолог а” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 11 марта 1996г . №100 ” Об установлении праздника – Дня
работников
торг овли, бытовог о обслуживания населения и жилищно-коммунальног о хозяйства” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 1996 г . № 152 ” Об установлении праздника – Дня
работников радио, телевидения и связи” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 2 мая 1996 г . № 156 ” Об установлении в Республике Беларусь
праздника –
Дня печати” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 14 мая 1996г . №172 ” Об установлен ии праздника – Дня
физической куль- туры и спорта” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 1996 г . № 239 ” Об установлении праздника – Дня
строителя” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 5 июля 1996 г . № 243 ” Об установлении праздника – Дня
работников лег кой про- мышленности” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 1996г . №254 ” Об установлении праздника – Дня
металлург а” ; Указ Президента Республики Беларусь от 30 июля 1996 г . № 277 ” Об установлении
праздника – Дня матери” ; Указ Президента Республики Беларусь от 5 авг уста 1996 г . № 282 ” Об
установлении воинских праздников” .

Прис вое н ие полном очи й Национа ль ног о банка Р е с публики Б е ларус ь

В соответствии с Конститу цией Респу блики Белар у сь Национальный банк Респу блики Белар у сь р
егу лир у ет кр едит- ные отношения, денежное обр ащение, опр еделя ет пор ядок р асчетов и
обладает исключительным пр авом эмиссии денег.
В соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “О Национальном банке Респу блики Белар у сь”
Национальный банк Респу блики Белар у сь является центр альным банком Респу блики Белар у сь,
находится в собственности р еспу блики, подотчетен Вер ховному Совету Респу блики Белар у сь
(статья 1).
В соответствии со статьей 4 данного Закона Национальный банк Респу блики Белар у сь самостоятелен
в своей дея- тельности в пр еделах полномочий, пр едоставленных ему Законом Респу блики Белар у сь
“О Национальном банке Респу блики Белар у сь”, др у гими законами Респу блики Белар у сь,
постановлениями Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь и своим Уст а- вом. Госу дар ственные ор
ганы не имеют пр ава вмешив аться в деятельность Национального банка Респу блики Белар у сь, осу-
ществляему ю в р амках его полномочий.
В соответствии со статьей 16 Закона Респу блики Белар у сь “О Национальном банке Респу блики Белар
у сь” в числе о с- новных фу нкциями Национального банка яв ляются: пр оведение единой госу
дар ственной денежно-кр едитной политики, р егу-
лир ование денежного обр ащения и р асчетов Респу блики Белар у сь с иностр анными го су дар
ствами; валютное р егу лир ование; опр еделение и у твер ждение пор ядка, фор м и пр авил ор
ганизации безналичных р асчетов в нар одном хозяйстве Респу блики Белар у сь и иные.
В нар у шение у казанных нор м законодательства Респу блики Белар у сь Пр езидент Респу блики Белар
у сь издал следу- ющие у казы:
Указ Президента Республики Беларусь от 22 сентября 1994г . №115 ” Об усилении контроля за
осуществлением ва- лютных операций в Республике Беларусь” , в соответствии с котор ым в составе Слу
жбы контр оля Администр ации Пр езидента Респу блики Белар у сь была создана инспекция валютного
контр оля с возложением на нее фу нкций контр оля за пр оведе нием валютных опер аций;
Указ Президента Республики Беларусь от 5 октября 1994г . №135 ” Об утверждении Временног о порядка
нормализ а- ции расчетов между субъектами хозяйствования в Республике Беларусь” , а также Указ
Президента Республики Беларусь от
30 декабря 1994 г . № 278 ” О внесении изменения и дополнения во Временный порядок нор мализации
расчетов между субъек-
тами хозяйствования в Республике Беларусь, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 5
октября 1994г .
№135″ . в соответствии с котор ыми вводились новые нор мы, касающиеся осу ществления пор ядка р
асчетов;
Указ Президента Республики Беларусь от 8 февраля 1995г . №52 ” Об установлении порядка рег
улирования экспорт-
но-импортных и валютных операций о повышении ответственности за нарушение законодательства в
области внешнеэко- номической деятельности” , в соответствии с котор ым Пр езидент осу ществил фу
нкции валютного р егу лир ования на тер р ито- р ии Респу блики Белар у сь, котор ая относится
компетенции Национального банка Респу блики Белар у сь, и в котор ом также у станавливалось, что
Слу жба контр оля Администр ации Пр езидента Респу блики Белар у сь является ор ганом валютного ко
н- тр оля;

Указ Президента Республики Беларусь от 25 января 1996 г №3 ” О совершенствовании г осударственной
денежно – кредитной политики” , в соответствии котор ым Пр езидент осу ществил фу нкцию
валютного р егу лир ования на тер р итор ии Респу блики Белар у сь, котор ая относится к
компетенции Национального банка Рее пу блики Белар у сь;
Указ Президента Республики Беларусь от 2 мая 1996 г . №15 ” О мерах по упорядочению банк овской и
иной финансо- вой деятельности” , в соответстви1 с котор ым были у становлены пр авила р егу лир
ования банковской и иной финансово! дея- тельности;
Указ Президента Республики Беларусь от 8 мая 1996 г . № 16 ” О компенсации вкладов населения” , в
соответствии с
котор ым Национальному банк; Респу блики Белар у сь было дано у казание откр ыть на 1996 -1997
годы Акционер ном; сбер ега- тельному банку “Белар у сбанк” беспр оцентну ю кр едитну ю линию для
компенсации вкладов на су мму до 500 млр д. р у блей ср оком на 10 лет;
Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г . № 20: ” О мерах по рег улированию банковской
деятельности в Республике Беларусь” в соответствии с котор ым было введено несколько новых пр авил
р егу лир ования деятельности банков.
В соответствии с также антиконститу ционным Указом Пр езидента Респу блики Белар у сь от 9 апр еля
1996 г. № 139 ”О пр еобр азовании закр ытого акционер ного общества “М ежбанковская валютная бир
жа” закр ытое акционер ное общество “М е ж- банковская валютная бир жа” было национализир овано
и пер едано в ведение Национального банка Респу блики Белар у сь. В соответствии со статьей 9
Устава Национального банка Респу блики Белар у сь, у твер жденного Постановлением Вер ховного
Совета Респу блики Белар у сь от 13 февр аля 1991 г. “Об Уставе Национальной банка Респу блики
Белар у сь “, у твер ждение р у ко- водителей пр едпр иятий Национального банка Респу блики Белар у
сь относится к компетенции Пр авления Национального бан- ка Респу блики Белар у сь.
Однако 13 апреля 1996 г ода был издан Указ Президента Республики Беларусь №147 ” О назначении
Н.А.Белова г енеральным директором Межбанковской валютной биржи” .

Не законн ое рас шире н ие полном очи й орг анов, под чине н ны х Пре зид е нту Р е с
публики Б е ларус ь

В соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “О Пр езиденте Респу блики Белар у сь” Администр
ация Пр езидента
Респу блики Белар у сь не впр аве вмешиваться в деятельность Кабинета М инистр ов Респу блики Белар
у сь и ду блир овать его

фу нкции (статья 32). Однако Положение об Администрации Президента Республики Белар у сь, у твер
жденное Указом Прези- дента Республики Беларусь от 30 декабря 1995 г . № 527 “О совершенствовании
системы обеспечения деятельности През и- дента Республики Беларусь” , не соответству ет у казанной
нор ме Закона.

Л иквид ация с ам ос тояте ль нос т и м е с тных Сове тов д е путатов

 1. В соответствии со статьей 124 Конститу ции Респу блики Белар у сь компетенция. пор ядок создания
  и деятельности ор ганов местного у пр авления и самоу пр авления опр еделяются законом.
  В соответствии с Конститу цией Респу блики Белар у сь (статьей 117) местное у пр авление и самоу пр
  авление осу щест в- ляется гр ажданами чер ез местные Советы депу татов, исполнительные и р аспор
  ядительные ор ганы, ор ганы тер р итор иального общественного самоу пр авления, местные р ефер енду
  мы, собр ания и др у гие фор мы пр ямого у частия в госу дар ственных и о б- щественных делах.
  В соответствии со статьей 118 Конститу ции Респу блики Белар у сь местные Советы депу татов избир
  аются гр аждана- ми соответству ющих администр ативно-тер р итор иальных единиц ср оком на четыр е
  года.
  Согласно статье 9 Конститу ции Респу блики Белар у сь тер р итор ия Респу блики Белар у сь делится
  на области, р айоны, гор ода и иные администр ативно-тер р итор иальные единицы. Администр
  ативно-тер р итор иальное деление госу дар ства опр еде- ляется законом. Однако в связи с отсу
  тствием такого закона вопр осы администр ативно-тер р итор иального у стр ойства в Рес- пу блике
  Белар у сь р ешаются в соответствии с Положением о пор ядке р ешения вопр осов администр ативно-тер
  р итор иального у стр ойства Белор у сской ССР, у твер жденным Указом Пр езидиу ма Вер ховного
  Совета БССР от 18 январ я 1983 г . В соответ- ствии с данным Положением в число администр
  ативно-тер р итор иальных единиц, помимо пер ечисленных в Конститу ции,
  входят также р айоны в гор одах.
  В соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “О местном у пр авлении и самоу пр авлении в Респу
  блике Белар у сь” система местного самоу пр авления включает местные Советы депу татов и ор
  ганы тер р итор иального общественного само- у пр авления. М естное самоу пр авление осу
  ществляется в гр аницах администр ативно-тер р итор иальных единиц: сельсовета, поселка, р
  айона в гор оде, гор ода, р айона, области (статья 2).
  В соответствии со статьей 27 Закона Респу блики Белар у сь “О Вер ховном Совете Респу блики Белар у
  сь” Вер ховный
  Совет, исходя из целей создания эффективных у словий для совер шенствования местного у пр авления и
  само у пр авления, опр е- деляет законом пор ядок р ешения вопр осов администр ативно-тер р итор
  иального у стр ойства госу дар ства, а также законода- тельно опр еделяет систему местных ор ганов
  самоу пр авления.
  Однако в нар у шение Конститу ции и законов Респу блики Белар у сь Пр езидентом Респу блики Белар у
  сь был издан р яд

у казов:

Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 1995г . №383 ” О проведении реформы орг анов
местног о

управления и самоуправления” , в соответствии с котор ым были у пр азднены р айонные в гор одах
Советы депу татов и их ор г а- ны;

Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995г . №481 ” Об утверждении примерной структуры
местных администраций в районах г ородов” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 ноября 1995 г . № 485 ” О внесении изменений и дополнений
во Временное положение о местной администрации”.1
В соответствии с Заключением Конституционного Суда Республики Бела русь от 11 декабря 1995г. “О
соотве т- ствии Конституции и законам Республики Беларусь Указов Президента Республики Беларусь от
19 сентября 1995 года
№ 383 “О проведении реформы органов местного управлени я и самоуправления”, от 27 ноября 1995 года
№ 481 “Об
утверждении примерной структуры местных администраций в районах городов” и от 30 ноября 1995 года №
485 “О внесении изменений и дополнений во Временное положение о местной администрации” данные у
казы были пр изнаны не соответству ющими Конститу ции и законам Респу блики Белар у сь.

 1. В нар у шение нор м Конститу ции и законов Респу блики Белар у сь, р егу лир у ющих у словия и
  пор ядок деятельности местных Советов депу татов Респу блики Белар у сь, Пр езидент Респу блики
  Белар у сь издал у казы:
  Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 1994г . №222 ” О Временном положении о порядке
  назначения на должности и освобождения от должностей председателей областног о, районног о, г
  ородског о исполнительных комитетов, а также должностных лиц, входящих в состав указанных
  исполнительных комитетов” ‘,
  Указ Президента Республики Беларусь от 20 ноября 1995 г . № 476 ”Об утверждении Положения о
  председателе о б- ластног о, Минског о г ородског о исполнительног о комитета” , В соответствии с
  Заключением Конституционного Су да Рес- публики Беларусь от 18 июня 1996 г. “О соответствии
  Конституции и законам Республики Беларусь Указа Президента Республики Беларусь от 20 ноября 1995
  года № 476 “Об утверждении Положения о председателе областного, Мин ского городского
  исполнительного комитета” многие нор мы у твер жденного данным Указом Положения о пр едседателе
  област- ного, М инского гор одского исполнительного комитета были пр изнаны не соответству ющими
  Конститу ции и законам Респу б-
  лики Белар у сь.2
  Однако несмотр я на наличие Заключения Конститу ционного Су да Респу блики Белар у сь от 18 июня
  1996г. Указом Президента Республики Беларусь от 18 марта 1996 г . № 105 ” Об утверждении Положения
  о председателе районног о, г оро д- ског о исполнительног о комитета” было у твер ждено Положение о
  пр едседателе р айонного, гор одского исполнительного ко- митета, в котор ом имеются пр актически
  все те же нар у шения, что и в Положении о пр едседателе областного, М инского го- р одского
  исполнительного комитета, у твер жденном Указом № 476 от 20 ноябр я 1995 г.
  Как не соответству ющий законам Респу блики Белар у сь следу ет также р ассматр ивать и Указ
  Президента Республики Беларусь от 10 января 1995 г . № 11 ” О назначении В.В.Ермошина председателем
  Минског о г ородског о исполнительног о к о- митета” .
 2. Законом Респу блики Белар у сь “О местном у пр авлении и самоу пр авлении в Респу блике Белар у
  сь” к исключител ь- ной компетенции местного Совета отнесены у твер ждение стр у кту р ы Совета и
  опр еделение р асходов на его содер жание (по д- пу нкт 8 пу нкта 2 статьи 8). М естные Советы депу
  татов самостоятельно обр азу ют свои ор ганы, опр еделяют их полномочия, у станавливают стр у кту р
  у и р асходы на их содер жание в соответствии с данным Законом, др у гими законами Респу блики Бела
 • р у сь (статья 9).
  В соответствии со статьей 30 Закона Респу блики Белар у сь “О бюджетной системе Респу блики Белар
  у сь” местные Советы депу татов самостоятельно опр еделяют напр авление использования ср едств
  местных бюджетов, за исключением пер е- данных им из бюджета вышестоящего у р овня финансовых р есу
  р сов, имеющих целевое назначение.
  Однако в нар у шение данных законов 26 декабря 1995 г ода Президент Республики Беларусь подписал
  Указ №519 “О некоторых вопросах обеспечения деятельности местных Советов депутатов Республики
  Беларусь” , в соответствии с кото- р ым были у становлены у словия обеспечения деятельности местных
  Советов.

31 декабря 1995 г ода Указом Президента Республики Беларусь №528 ” О совершенствовании
оплаты труда некоторых должностных лиц” были введены р азмер ы должностных окладов р яда
должностных лиц, в том числе и пр едседателей ме- стных Советов депу татов.
Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 4 июля 1996 г. “О соответствии Конституции
и
законам Республики Беларусь Указа Пре зидента Республики Беларусь от 26 декабря 1995 года № 519 “О
некот орых во- просах обеспечения деяте льности местных Советов депутатов Республики Бела русь” нор
мы данных у казов были пр и- знаны не соответству ющими Конститу ции и законам Респу блики Белар у
сь.

 1. В соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “О местном у пр авлении и самоу пр авлении в
  Респу блике Бел ар у сь” пр аво отмены р ешений р у ководителей отделов, у пр авлений, др у
  гих р у ководителей исполнительных ор ганов, изданных с нару шением законодательства, пр инадлежит
  исполнительному комитету местного Совета.
  Однако в нар у шение данного Закона 20 сентября 1994 г ода Президентом Республики Беларусь был
  издан Указ №114 ” О мерах по насыщению рынка республики товарами и пресечению необоснованног о
  роста цен на них” , в соответствии с кото- р ым М инистер ству тор говли пр едоставлено пр аво пр
  иостанавливать р ешения местных ор ганов у пр авления тор говлей, пр оти- вор ечащие действу ющему
  законодательству , а также не способству ющие у лу чшению тор гового обслу живания насел ения, а
  также отстр анять от должностей р у ководителей ор ганов у пр авления тор говлей исполкомов Советов
  депу татов. Такое нар у ше- ние имеется и в Указе Президента Республики Беларусь от 20 ноября 1995г
  . №475 ” Об утверждении Положения о Министре Республики Беларусь” .
 2. В соответствии с законодательством Респу блики Белар у сь о земле, а также Законом Респу блики
  Белар у сь “О ме ст- ном у пр авлении и самоу пр авлении в Респу блике Белар у сь” (статьей 26) р
  аспор яжение земельными у частками относится к компетенции местных Советов депу татов.
  Однако в нар у шение законов Респу блики Белар у сь 15 февраля 1995 г ода Президентом Республики
  Беларусь издан Указ № 64 ” Об обеспечении г раждан республики земельными участками” , в
  соответствии с котор ым исполнительным комите- там было дано у казание о выделении земельных у
  частков. Наруше н ие поряд ка рас поряж е ни я г ос уд арс тве нны м им уще с твом
 3. В соответствии со статьей 37 Закона Респу блики Белар у сь “О пр едпр иятиях в Респу блике Белар
  у сь” иму щество госу дар ственного пр едпр иятия может быть изъя то собственником пр едпр иятия
  или у полномоченным им ор ганом лишь в слу- чаях неиспользования или неэффективного использования
  данного иму щества.
  Однако данная нор ма Закона была неоднокр атно нар у шена Пр езидентом Респу блики Белар у сь пр
  и изъятии иму щества у пр едпр иятий. Это выр азилось в следу ющих у казах:
  Указе Президента Республики Беларусь от 27 декабря 1994г . №272 ” Об утверждении перечня зданий и
  сооружений, передаваемых в оперативное управление Управления делами Президента Республики Беларусь”
  ‘,
  Указе Президента Республики Беларусь от 21 апреля 1995г . №160 ” Об орг анизации обслуживания
  дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных г осударств в Республике
  Беларусь” ;
  Указе Президента Республики Беларусь от 4 января 1996г . №9 ” Об упорядочении использования зданий,
  сооружений
  и иных помещений, находящихся в г осударственной собственности” ;
  Указе Президента Республики Беларусь от 21 мая 1996г . №178 ” О мерах по обеспечению производства
  автомобилей марки ” Форд” , в соответствии с котор ым было дано у казание об изъятии иму щества пр
  оизводственного объединения “М ин- ский тр актор ный завод”.
 4. В нар у шение пор ядка пр иватизации, у становленного Законом Респу блик Белар у сь “О р азгосу
  дар ствлении и пр ив а-
  тизации госу дар ственной собственности Респу блике Белар у сь”, были изданы следу ющие у казы Пр
  езидента Респу блики Бела- р у сь:

Указ Президента Республики Беларусь от 30 авг уста 1995 г . № 34 ” Об усилении г арантий г
осударства по сохранн о- сти и эффективному использованию денежных вкладов населения и мерах по
дальнейшему совершенствованию банковской системы Республики Беларусь” , в соответствии с котор ым
Сбер егательный банк был р еор ганизован пу тем его слияния с акци- онер ным коммер ческим банком
“Белар у сбанк в откр ытое акционер ное общество – Сбер егательный банк “Белар у сбанк”;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 1995 г . № 52 ” Об утверждении Прог раммы разг
осударствле- ния и приватизации г осударственных объектов, находящихся в республиканской
собственности, на 1996 г од” , многие нор мы котор ого пр отивор ечат Закону Респу блики Белар у сь
“О р азгосу дар ствлении и пр иватизации госу дар ственной собственности в
Респу блике Белар у сь”;
Указ Президента Республики Беларусь от 29 января 1996г . №3: ” О мерах по упорядочению
использования помещений г осударственног о и общественное жилищног о фонда, высвобождаемых
военнослужащими, выезжающ ими за пределы Рес- публики Беларусь” , в соответствии с котор ым в нар у
шение Закона Респу блики Белар у сь “О пр иватизации жилищного фонда в Респу блике Белар у сь”
военнослу жащие воинских частей, выведенных или подлежащих выводу за пр еделы Респу блики Бел а- р
у сь,; также члены их семей не имеют пр ава на пр иватизацию занимаемых ими жилых помещений;
Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 1996 г . № 21 ” О реорг анизации редакции г азет “
Народная г аз е- та” , в соответствии с котор ым р едакция газеты “Нар одная газета” была р еор
ганизована в закр ытое акционер ное общество. Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь
от 17 октябре 1996 г. “О соответствии Конституции и за- конам Ре спублики Беларусь Указа Президента
Республики Беларусь от 28 июня 1996 года № 233 “О реорг анизации редакции газеты “Народная газета”
данный Указ с изменениями, внесенными в него Указом Президента Республики Бела- русь от 14 октября
1996 г . № 424 ” О внесении изменений в указы Президента Республики Беларусь от 28 июня 1996 г . №
233 и от 28 июня 1996 г . № 235″ , был пр изнан не соответству ющим Конститу ции и законам Респу
блики Белар у сь.

 1. В соответствии со статьей 46 Закона Респу блики Белар у сь “О собственности в Респу блике Белар
  у сь” р аспор яж е- ние и у пр авление госу дар ственным иму ществом, находящимся в комму нальной
  собственности, осу ществляют от имени насе- ления администр ативно-тер р итор иальных обр
  азований соответству ющие местные Советы депу татов или у полномоченные ими ор ганы в у
  становленном законом пор ядке.
  Вместе с тем, Пр езидентом Респу блики Белар у сь были изданы у казы, нар у шающие пр ава местных
  ор ганов власти по р аспор яжению комму нальной собственностью:
  Указ Президента Республики Беларусь от 2 февраля 1995г . №49 ” О предотвращении необоснованной
  приватиз а-

ции” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 1995 г . № 190 ” О передаче г остиницы ” Минск” в г
.Минске в опера-

тивное управление Управления делами Президента Республики Беларусь” .

О гран и ч е н и е к он ст и т уц и он н ых п рав и свобод граждан

Статья 23 Конститу ции Респу блики Белар у сь у станавливает, что огр аничение пр ав и свобод
личности допу скается только в слу чаях, пр еду смотр енных законом, в интер есах национальной
безопасности, общественного пор ядка, защиты нр а в- ственности, здор овья населения, пр ав и
свобод др у гих лиц.
Вместе с тем р яд у казов Пр езидента Респу блики Белар у сь нар у шает конститу ционные пр ава гр
аждан.

 1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 авг уста 1995 г . № 336 ” О
  некоторых мерах по обес- печению стабильности и правопорядка в Республике Беларусь” была пр
  иостановлена деятельность Свободного пр офсоюза Белару си и пер вичной пр офсоюзной ор ганизации М
  инского метр ополитена пр офессиональ ного союза железнодор ожников и тр анспор тных стр оителей
  Респу блики Белар у сь. Таким обр азом, было нар у шено конститу ционное пр аво гр аждан на свободу
  объединений (статья 36 Конститу ции Респу блики Белар у сь), в том числе пр аво на объединение н пр
  офессиональные союзы (статья 41 Конститу ции Респу блики Белар у сь). В соответствии с Заключением
  Конституционного Суда Республики Бел а- русь от 8 ноября 1995 г. “О соответствии Конституцией и
  законам Республики Беларусь Указа Президента Респу блики Беларусь от 21 августа 1995 года № 336 “О
  некоторых мерах по обеспечению стабильности и правопорядка в Респу б- лике Беларусь” данные нор мы
  были пр изнаны не соответству ющими Конститу ции, законам Респу блики Белар у сь и между- нар
  одно-пр авовым актам, р атифицир ованным Респу бликой Белар у сь.
 2. В соответствии со статьей 41 Конститу ции Респу блики Белар у сь гр ажданам Респу блики Белар у
  сь гар антир у ется пр аво на тр у д.
  В соответствии со статьей 22 Конститу ции Респу блики Белар у сь все р авны пер ед законом и имеют
  пр аво без всякой дис-
  кр иминации на р авну ю защиту пр ав и законных интер есов.
  То есть, Конститу ция Респу блики Белар у сь гар антир у ет всем гр ажданам пр ав на тр у д и не
  допу скает возможности ди с-
  кр иминации какой-либо категор ии лиц, в то числе по возр асту .
  В соответствии со статьей 47 Конститу ции Респу блики Белар у сь гр ажданам Респу блики Белар у сь
  также гар антир у ется пр аво на социальное обеспечение в стар ости, в слу чае болезни,
  инвалидности, у тр аты тр у доспособности, потер и кор мильца и в др у гих слу чаях, пр еду смотр
  енных законом.
  Однако в нар у шение конститу ционных пр ав гр аждан Респу блики Белар у сь Пр езидентом Респу
  блики Белар у сь были и з- даны у казы:
  Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 г . № 35 “О некоторых вопросах рег
  улирования трудовой дея- тельности и пенсионног о обеспечения г раждан” :
  Указ Президента Республики Беларусь от 11 октября 1995г . №41 ” О внесении дополнений в Указ
  Президента Республики
  Беларусь от 1 сентября 7995; № 350″ :
  Указ Президента Республики Беларусь от 20 октября 1995г . №43 ” О внесении изменений в Указ
  Президента Республики Беларусь от 1 сентября 7995; № 350 ” О некоторых вопросах рег улирования
  трудовой деятельности и пенсионное обеспеч е- ния г раждан” .
  Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 27 октября 1995 г. “О соответствии
  Конституции и за- конам Республики Беларусь Указа Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995
  года № 350 “О некоторых в о- просах регулирования трудовой деятельности и пенсионного обеспече ния
  граждан” были пр изнаны не соответству ющи- ми Конститу ции и законам Респу блики Белар у сь нор мы
  Указа Пр езидента Респу блики Белар у сь от 1 сентябр я 1995 г. № 351 “О некотор ых вопр осах р егу
  лир ования тр у довой деятельности и пенсионного обеспечения гр аждан” в р едакции Указа Пр ези-
  дента Респу блики Белар у сь от 20 октябр я 1995 г. №437.
  Но, несмотр я на наличие Заключения Конститу ционного Су да Респу блики Белар у сь от 27 октябр я
  1995 г., Президент Республики Беларусь 29 декабря 1995 г ода издал Указ №521 ” О внесении изменений
  в Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 г. № 350 ” О некоторых вопросах рег
  улирования трудовой деятельности и пенсионног о обеспечения
  граждан” , в соответствии с котор ым нор ма, пр изнанная нар яду с др у гими не соответству ющей
  Конститу ции и законам Рес- пу блики Белар у сь, не была изменена и пр одолжала действовать.3
 3. В соответствии со статьей 13 Конститу ции Респу блики Белар у сь госу дар ство пр едоставляет
  всем р авные пр ава для осу ществления хозяйственной и иной деятель ности, кр оме запр ещенной
  законом.
  В соответствии со статьей 44 Конститу ции Респу блики Белар у сь госу дар ство гар антир у ет
  каждому пр аво собстве н-
  ности. Собственник имеет пр аво р аспор яжаться иму ществом как единолично, так и совместно с др у
  гими лицами.
  Однако в нар у шение Конститу ции Респу блики Белар у сь 24 мая 1996 г ода был издан Указ
  Президента Республики Беларусь № 208 ” О некоторых мерах по упорядочению деятельности субъектов
  хозяйствования” , в соответствии с котор ым у становлено, что собственникам (у чр едителям, у
  частникам) ликвидир ованных юр идических лиц -су бъектов хозяйствования, имеющих задолженность по
  платежам в бюджет и госу дар ственные внебюджетные фонды, в течение ср ока, у становленного
  Кабинетом М инистр ов Респу блики Белар у сь, запр ещается высту пать в качестве собственников
  (у ч р едителей, у частников) вновь создаваемых юр идических лиц – су бъектов хозяйствования и
  осу ществлять пр едпр инимательску ю деятельность без обр азования юр идического лица. Монопол и за ц ия с ре д с тв м ас с овой информ ац и и
 4. В соответствии со статьей 33 Конститу ции Респу блики Белар у сь монополизация ср едств массовой
  инфор мации не допу скается. Однако целый р яд незаконных у казов Пр езидента Респу блики Белар у
  сь пр ивел к пр актически полной монопол и-
  зации ср едств массовой инфор мации в Респу блики Белар у сь, в том числе:
  Указ Президента Республики Беларусь от 28 сентября 1994г . №128 ” Вопросы Национальной г
  осударственной теле- радиокомпании Республики Беларусь” :
  Указ Президента Республики Беларусь от 19 октября 1995 г . № 429 ” О внесении изменений и
  дополнений в Полож е- ние о Национальной г осударственной телерадиокомпании Республики Беларусь,
  утвержденное Указом Президента Республи- ки Беларусь от 28 сентября 1994 г . № 128″ .
 5. В соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “О печати и др у гих ср едствах массовой инфор
  мации” р едактор ср едства массовой инфор мации назначается на должность и освобождается от
  должности у чр едителем, если иное не пр ед у- смотр ено у ставом р едакции.
  В соответствии с вр еменным Уставом р едакции “Нар однай газеты” (у твер жденным
  Постановлением Пр езидиу ма
  Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь от 25 июня 1991 г.) у чр едителем “Нар однай газеты”
  является Вер ховный Совет Рес- пу блики Белар у сь. В соответствии с пу нктом 3.2 данного Устава
  главный р едактор “Нар однай газеты” назначается и освобо ж- дается Вер ховным Советом Респу блики
  Белар у сь и несет ответственность непоср едственно пер ед ним.
  Однако в нар у шение Закона Респу блики Белар у сь “О печати и др у гих ср едствах массовой инфор
  мации” и вр еменно- го Устава р едакции “Нар однай газеты” в соответствии с Указом Президента
  Республики Беларусь от 17 марта 1995г . №113

” Об отдельных нарушениях законодательства в деятельности средств массовой информации” “за пу
бликацию матер иала под р у бр икой “Письмо к Пр езиденту ” неу становленного автор а в “Нар одной
газете” за 10 мар та 1995 г., пр изывающего к насилию и гр ажданскому пр отивостоянию” Сер едич
Иосиф Павлович был освобожден от должности главного р едактор а газ е- ты “Нар одная газета”.
Подобное нар у шение имелось в следу ющих у казах Пр езидента Респу блики Белар у сь:
Указе Президента Республики Беларусь от 17 марта 1995г . №114 ” О назначении Н.А.Галко исполняющим
обязанно- сти г лавног о редактора ” Народной г азеты” ;
Указе Президента Республики Беларусь от 20 апреля 1995 г . № 157 ” О назначении Н.А.Галко г лавным
редактором
” Народной г азеты” ;
Указе Президента Республики Беларусь от 18 марта* 1996 г . № 103 ” Об освобождении Н.А.Галко от
должности г лавног о редактора ” Народной г азеты” ;
*
До момента принятия указанного Закона отношения по найму руководителя средства массовой информации
регу лировались Зако- ном СССР “О печати и других средствах массовой информации”, статья 15
которого со держала норму, аналогичную указанной.

Указе Президента Республики Беларусь от 18 марта 1996 г . № 104 ” О назначении М.В.Шиманског о
исполняющим обязанности г лавног о редактора ” Народной г азеты” .
Впоследствии нар у шения в отношении р едакции газеты “Нар одная газета” также имели место. В нар у
шение законо-
дательства о пр иватизации был издан Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 1996г . №233 “
О реорг анизации р е- дакции г азеты ” Народная г азета” , в соответствии с котор ым р едакция
газеты ”Нар одная газета” была р еор ганизована в за- кр ытое акционер ное общество, и несмотр я
на то, что в соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “Об акционер ных общ е- ствах,
обществах с огр аниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью”
избр ание ор ганов у пр авления общества является компетенцией собр ания акционер ов, 28 июня 1996
г ода Президент Республики Беларусь издает Указ № 235 ” О назначении М.В.Шиманског о г енеральным
директором закрытог о акционерног о общества – г лавным редак- тором г азеты ” Народная г азета” .
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 октября 1996 г . А/5 424 ” О внесении
изменений в Указы Президента Республики Беларусь от 28 июня 1996 г . № 233 и от 28 июня 1996 г . №
235″ закр ытое акционер ное обще- ство “Нар одная газета” было р еор ганизовано в откр ытое
акционер ное общество “Нар одная газета”, а также у становлено, что контр ольный пакет акций ОАО
“Нар одная газета” (51 пр оцент) должен находиться в собственности Респу блики Белар у сь, а 49 пр
оцентов акций пер едается в собственность членов тр у дового коллектива р едакции в пор ядке, у
становленном законодател ь- ством.

Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 17 октября 1996 г. “О соот ветствии
Конститу- ции и законам Республики Беларусь Указа Пре зидента Республики Беларусь от 28 июня 1996
года № 233 “О реорган и- зации ре дакции газеты “Народная газета” Указ Пр езидента Респу блики
Белар у сь от 28 июня 1996 г. № 233 “О р еор ганиз а- ции р едакции газеты “Нар одная газета” с
изменениями, внесенными в него Указом Пр езидента Респу блики Белар у сь от 14 октябр я 1996 г. №
424 “О внесении изменений в Указы Пр езидента Респу блики Белар у сь от 28 июня 1996 г. № 233 и от
28 июня 1996 г. № 235″, был пр изнан не соответству ющим Конститу ции и законам Респу блики Белар у
сь.

 1. В соответствии с Вр еменным у ставом р едакции газеты “Советская Белор у ссия” (пр инятым общим
  собр анием тр у-
  дового коллектива р едакции газеты “Советская Белор у ссия” 28 декабр я 1991 года и у твер жденным
  постановлением Совета М инистр ов Респу блики Белар у сь от 3 январ я 1992 г. № 1) у чр едителями
  газеты являются Совет М инистр ов Респу блики Бел а- р у сь и тр у довой коллектив р едакции газеты
  ”Советская Белор у ссия” (пу нкт 2 Устава). В соответствии с пу нктом 12 Устава главный р едактор
  назначается на должность и освобождается от нее у чр едителями. Однако в нар у шение Закона Респу
  блики Белар у сь “О печати и др у гих ср едствах массовой инфор мации” и Вр еменного у става р
  едакции газеты “Советская Белор у ссия” в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
  23 декабря 1994 в. № 269 ” Об освобождении И. Н.Осинског о от должности г лавног о редактора г
  азеты ” Советская Белоруссия” “за допу щенные гр у бые нар у шения финансовой дисципли- ны”
  Осинский И.Н. был освобожден от должности главного р едактор а газеты “Советская Белор у ссия”.
  Те же нор мы были нар у шены в следу ющих у казах Пр езидента Респу блики Белар у сь:
  Указе Президента Республики Беларусь от 29 декабря 1994 г . № 276 “О назначении Н.А.Галко г лавным
  редактором
  г азеты ” Советская Белоруссия” ;
  Указе Президента Республики Беларусь от 29 декабря 1994 г . № 277 ” О назначении П.И.Якубовича
  первым зам е- стителем г лавног о редактора г азеты ” Советская Белоруссия” ;
  Указе Президента Республики Беларусь от 11 июля 1995г . №260 ” О назначении П.И.Я кубовича г лавным
  редактором г азеты ” Советская Белоруссия” .
  Аналогичные нар у шения имелись пр и издании у казов Пр езидента Респу блики Белар у сь в отношении
  газеты “Знамя

юности”:

Указ Президента Республики Беларусь от 20 апреля 1995 г . № 158 ” Об освобождении М. П.Катюшенко от
должно-

сти г лавног о редактора г азеты ” Знамя юности” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 апреля 1995 г . № 159 ” О назначении И.А.Гуковског о г
лавным редакт о-
ром г азеты ” Знамя юности” .

Национа л из ац ия

В соответствии со статьей 44 Конститу ции Респу блики Белар у сь госу дар ство гар антир у ет
каждому пр аво собствен- ности; непр икосновенность собственности охр аняется законом. Пр ину
дительное отчу ждение иму щества допу скается лишь по мотивам общественной необходимости пр и
соблюдении у словий и пор ядка, опр еделенных законом, со своевр еменным и пол- ным компенсир
ованием стоимости отчу жденного иму щества, а также согласно пр иг овор у су да.
В соответствии со статьей 76 Закона Респу блики Белар у сь “О собственности в Респу блике Белар у
сь” изъятие гос у- дар ством иму щества у собственника допу скается только пр и обр ащении
взыскания на это иму щество по обязательствам со б- ственника в слу чаях и пор ядке, пр еду смотр
енных законодательными актами Респу блики Белар у сь, а также в пор ядке р еквизи- ции и
конфискации.
В соответствии со статьей 77 Закона Респу блики Белар у сь “О собственности в Респу блике Белар у
сь” р еквизиция
иму щества допу скается лишь в слу чаях стихийных бедствий, авар ий, эпидемий, эпизоотии, носящих
чр езвычайный хар актер , с выплатой собственнику стоимости р еквизир ованного иму щества.
В соответствии со статьей 78 Закона Респу блики Белар у сь ‘”О собственности в Респу блике Белар у
сь” конфискация
иму щества допу скается в слу чаях, пр еду смотр енных законодательными актами Респу блики Белар у
сь, в виде санкции за со- вер шение пр есту пления или иного пр авонар у шения.

Вместе с тем, Пр езидентом Респу блики Белар у сь был издан целый р яд антиконститу ционных у
казов, напр авленных на национализацию иму щества:
Указ Президента Республики Беларусь от 24 авг уста 1994 г . № 63 ” Об отмене распоряжения Совет а
Министров Республики Беларусь от 24 мая 1994г . № 505р “, в соответствии с котор ым было отменено р
аспор яжение Совета М инистр ов Респу блики Белар у сь, пр еду сматр ивающее р еализацию
части здания БелНИПИэнер гопр ома частному нау чно – пр оизводственному пр едпр иятию
“АДЛ”;
Указ Президента Республики Беларусь от 24 июля 1995 г . № 286 ” Вопросы Белорусског о
республиканског о коопер а- тивно-г осударственног о объединения по сельскому строительству” ,
в соответствии с котор ым было национализир овано иму щество Белор у сского р еспу бликанского
коопер ативно-госу дар ственного объединения по сельскому стр оительству и вхо- дящих в его состав
юр идических лиц;
Указ Президента Республики Беларусь от 4 января 1996г . №9 ” Об упорядочении использования зданий,
сооружений и иных помещений, находящихся в г осударственной собственности” , напр имер , в
части национализации минского меж- ду нар одного оздор овительного центр а “Юность”;
Указ Президента Республики Беларусь от 9 апреля 1996 г . № 139 ” О преобразовании закрытог о
акционерног о общ е-
ства ” Межбанковская валютная биржа” ,в соответствии с котор ым в нар у шение Конститу ции Респу
блики Белар у сь, законов Респу блики Белар у сь “О собственности в Респу блике Белар у сь”,
‘”Об акционер ных обществах, обществах с огр аниченной ответственностью и обществах с дополнитель
ной ответственностью” было национализир овано закр ытое акционер ное обще- ство “М ежбанковская
валютная бир жа”;
Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996г . №209 ” О мерах по рег улированию банковской
деятельности
в Республике Беларусь” , в соответствии с пу нктом 3.1 котор ого Кабинету М инистр ов Респу блики
Белар у сь было пор у чено совместно с Национальным банком Респу блики Белар у сь “опр еделить р
еальну ю долю госу дар ства и юр идических лиц, осн о- ванных на госу дар ственной собственности, в
у ставных фондах банков, исходя из р оста ку р са доллар а США со дня внесения госу дар ственной
собственности в у ставный фонд”, что можно р ассматр ивать как национализацию иму щества акционер
ов бан- ков;

Указ Президента Республики Беларусь от 4 сентября 1996 г . № 353 ” Вопросы общественного
объединения ” Белорус- ская торг ово-промышленная палата” , в соответствии с котор ым было
национализир овано иму щество, пр инадлежащее об- щественному объединению “Белор у сская тор
гово-пр омышленная палата”;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 октября 1996 г . № 389 ” О создании Национальног о
туристическог о кон- церна ” Белинтурист” , в соответствии с котор ым в состав Национального ту р
истического концер на “Белинту р ист” включены также пр едпр иятия негосу дар ственной фор мы
собственности.

Н аруше н и е п рав х о зяй с т вующи х с уб ъ е к т о в

Ог раниче н ие с вобод ы хозяйс твую щих с убъ е ктов по заклю че нию д ог оворов

В соответствии со статьей 70 Закона Респу блики Белар у сь “О пр едпр иятиях в Респу блике
Белар у сь” отношения пр едпр иятия с др у гими пр едпр иятиями, ор ганизациями и гр ажданами во
всех сфер ах хозяйственной деятельности стр оятся на основе договор ов. Пр едпр иятия свободны в
выбор е пр едмета договор а, опр еделений обязательств, любых др у гих у словий хозяйственных
взаимоотношений, не пр отивор ечащих действу ющему законодательству .
Однако данный пр инцип неоднокр атно нар у шался в следу ющих у казах Пр езидента Респу блики Белар
у сь:
Указе Президента Республики Беларусь от 15 авг уста 1994 г . № 50 ” О расчетах потребителей за
природный г аз,
электрическую и тепловую энерг ию” ‘,
Указе Президента Республики Беларусь от 20 сентября 1994г . №114 “О мерах по насыщению рынка
республики то- варами и пресечению необоснованног о роста цен на них” , в соответствии с котор ым
было у становлено, что госу дар ственные пр едпр иятия, объединения и ор ганизации не впр аве отпу
скать су бъектам хозяйствования негосу дар ственных фор м собствен- ности, не имеющим р озничных
тор говых пр едпр иятий, товар ы нар одного потр ебления без согласования с М инистер ством тор
говли и ор ганами у пр авления тор говлей облисполкомов и М инского гор исполкома;
Указе Президента Республики Беларусь от 28 июня 1995 г . № 242 ” О подрядных торг ах в капитальном
строитель- стве” , в соответствии с котор ым было у становлено, что пр и р азмещении заказов на
капитальное стр оительство объектов ст о- имостью свыше 200 минимальных зар аботных плат
обязательным является пр оведение подр ядных тор гов (подр ядных тенде- р ов);

Указе Президента Республики Беларусь от 2 октября 1996 г . № 394 ” О мерах по защите внутреннег о
рынка и по д- держке отечественных товаропроизводителей” , в соответствии с котор ым было у
становлено, что юр идические лица, полу – чающие дотации из госу дар ственного бюджета, впр аве
использовать финансовые ср едства на пр иобр етение в госу дар ствах, не входящих в Таможенный
союз, пр оду кции, включенной в Реестр пр оду кции пр оизводственно-технического назначения для
госу дар ственных ну жд и выпу скаемой отечественными пр оизводителями, только с р азр ешения М
инистер ства экономики.

Наруше н ие поряд ка найм а и ос вобож д е ния от д олж нос ти руковод ите л я хозяй
с твую ще г о с убъ е кта

В соответствии со статьей 44 Закона Респу блики Белар у сь “О пр едпр иятиях в Респу блике Белар у
сь” маем (назначе- ние, избр ание) р у ководителя пр едпр иятия явля ется пр авом собственника иму
щества пр едпр иятия и р еализу ется им непоср ед- ственно, а также чер ез у полномоченные им ор
ганы либо чер ез совет (пр авление) пр едпр иятия или др у гие ор ганы, котор ым делегир ованы пр
ава по у пр авлению пр едпр иятием.
В соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “Об акционер ных обществах, обществах с огр
аниченной ответствен-
ностью и обществах с дополнительной ответственностью” избр ание р у ководителя акционер ного
общества является компетен- цией собр ания у частников общества.
Однако нор мы данных законов были неоднокр атно нар у шены Пр езидентом Респу блики Белар у сь пр и
издании сл е- ду ющих у казов:
Указа Президента Республики Беларусь от 20 сентября 1994г . №114 ” О мерах по насыщению рынка
республики т о-
варами и пресечению необоснованног о роста цен на них” , в соответствии с котор ым М инистер ству
тор говли пр едоставлено пр аво отстр анять от должностей р у ководителей пр едпр иятий тор говли;
Указа Президента Республики Беларусь от 6 февраля 1995 г . №51 ” О мерах по дальнейшему развитию
сельскохозя й- ственног о производства” , в соответствии с котор ым р айонным исполнительным
комитетам было дано у казание до 1 мая 1995 года обеспечить заключение контр актов с р у
ководителями сельскохозяйственных пр едпр иятий негосу дар ственной фор мы собственности;

Указа Президента Республики Беларусь от 30 авг уста 1995 г . № 340 ” Об усилении г арантий г
осударства по сохра н-
ности и эффективному использованию денежных вкладов населения и мерах по дальнейшему
совершенствованию банковской системы Республики Беларусь” , в соответствии с котор ым Пр
едседатель пр авления Сбер егательного банка “Белар у сбанк” назначается Пр езидентом Респу
блики Белар у сь;
Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 1996 г , № 83 ” Об освобождении Т.Д.Винниковой
от должно- сти Председателя правления Сберег ательног о банка ” Беларусбанк” и назначении
Н.А.Ермаковой Председателем правления Сберег ательног о банка ” Беларусбанк” ;
Указа Президента Республики Беларусь от 22 февраля 1996 г . № 88 ” Об освобождении В. Г. Бирюка от
должности г енеральног о директора закрытог о акционерног о общества ” Межбанковская валютная
биржа” ;
Указа Президента Республики Беларусь от 13 апреля 1996 г . № 148 ” О назначении А. А.Гаврушева
председа телем правления Белорусског о акционерног о коммерческог о аг ропромышленног о банка” :
Указа Президента Республики Беларусь от 11 декабря 1996г . №535 ” О назначении Н.А.Алексеевой
Председателем правления Белорусског о инвестиционног о банка акционерног о общества “
Белинвестбанк” .

Ог раниче ние с ам ос тояте ль нос ти хозяйс твую щих с убъ е ктов при ус тановле нии
форм и с ис те м опл а-
ты труд а, а такж е поряд ка рас че тов

В соответствии со статьей 66 Закона Респу блики Белар у сь “О пр едпр иятиях в Респу блике Белар у
сь” фор мы, системы и р азмер ы оплаты тр у да, а также др у гие виды доходов р аботников у
станавливаются пр едпр иятием самостоятельно. В соответ- ствии со статьей 79 данного Закона пр едпр
иятия всех фор м собственности обеспечивают взносы платежей в бюджет в пер в о- очер едном пор
ядке; все др у гие р асчеты пр едпр иятия пр оизводятся в пор ядке, у станавливаемом пр едпр
иятием.
Однако данная нор ма неоднокр атно нар у шалась в следу ющих у казах Пр езидента Респу блики Белар
у сь:
Указе Президента Республики Беларусь от 27 февраля 1995г . №92 ” О мерах по социальной поддержке
населения” ; Указе Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995г . №483 ” Об обеспечении
своевременной выплаты зар а-
ботной платы” (с изменениями в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 мая 1996
г . № 171 ” О внесе- нии изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г . №
453″);
Указе Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996г . №113 ” О развитии фирменной торг овли” ;
Указе Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г . № 209 ” О мерах по рег улированию б
анковской деятельно- сти в Республике Беларусь” .

Наруше н ие равноп ра вия вс е х форм с обс тве ннос ти

В соответствии со статьей 13 Конститу ции Респу блики Белар у сь госу дар ство пр едоставляет всем
р авные пр ава для осу ществления хозяйственной и иной деятель ности, кр оме запр ещенной
законом, и гар антир у ет р авну ю защиту и р авные у словия для р азвития всех фор м
собственности.
Однако в нар у шение конститу ционного пр инципа р авенства всех фор м собственности Пр езидентом
Респу блики Бе-
лар у сь были изданы у казы:
Указ Президента Республики Беларусь от 20 сентября 1994г . №114 ” О мерах по насыщению рынка
республики т о- варами и пресечению необоснованног о роста цен на них” , в соответствии с котор ым
было у становлено, что госу дар ственные пр едпр иятия, объединения и ор ганизации не впр аве отпу
скать су бъектам хозяйствования негосу дар ственных фор м собствен- ности, не имеющим р озничных
тор говых пр едпр иятий, товар ы нар одного потр ебления без согласования с М инистер ством тор
говли и ор ганами у пр авления тор говлей облисполкомов и М инского гор исполкома;
Указ Президента Республики Беларусь от 5 мая 1995г . №179 ” О мерах по усилению борьбы с хищением
драг оценных, черных и цветных металлов, их лома и отходов, драг оценных камней” , в соответствии с
котор ым облисполкомам и М инскому гор исполкому было пор у чено р ассмотр еть вопр ос об анну лир
овании лицензий на заготовку (заку пку ) лома и отходов чер ных и цветных металлов, выданных су
бъектам хозяйствования негосу дар ственных фор м собственности.

Приос та н овле н ие д е яте ль нос ти хозяйс твую щих с убъ е ктов

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 авг уста 1994 г ода №16 ” О Службе
контроля Адм и- нистрации Президента Республики Беларусь и Комитете по борьбе с коррупцией в орг
анах г осударственной власти и упра в- ления Администрации Президента Республики Беларусь” Слу жбе
контр оля было пр едоставлено пр аво пр иостанавливать дея- тельность пр едпр иятий тор говли и
общественного питания, хотя Закон Респу блики Белар у сь “О пр едпр иятиях в Респу блике Белар у
сь” не содер жит нор мы о пр иостановлении деятельности пр едпр иятий. Подобные нар у шения имеются
в Указе Прези- дента Республики Беларусь от 4 авг уста 1995 г . № 296 ” О Службе контроля
Президента Республики Беларусь” .

Обще ре с пу бл ик а нс к ая ре г ис трац ия хозяйс твую щи х с убъ е ктов
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г . № 208 ” О некоторых мерах
по упорядо-
чению деятельности субъектов хозяйствования” (с изменением и дополнениями согласно Указу
Президента Республики Бе- ларусь от 21 авг уста 1996г . №311 ” О внесении изменения и дополнений в
Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая
1996 г . № 208″ } была у становлена пр оцеду р а общер еспу бликанской р егистр ации су бъектов
хозяйствования, котор ая не пр еду- смотр ена ни Законом Респу блики Белар у сь “О пр едпр иятиях в
Респу блике Белар у сь”, ни Законом Респу блики Белар у сь “О пр едпр инимательстве в Респу блике
Белар у сь”, пи Законом Респу блики Белар у сь “Об акционер ных обществах, обществах с огр
аниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью”, ни Законом Респу
блики Белар у сь “Об иностр анных инвестициях на тер р итор ии Респу блики Белар у сь”.

Н е зак о н н о е п о д чи н е н и е о рг ан о в п ро к урат уры

 1. В соответствии со статьей 134 Конститу ции Респу блики Белар у сь едину ю и центр ализованну ю
  систему ор ганов пр оку р ату р ы возглавляет Генер альный пр оку р ор , избир аемый Вер ховным
  Советом.
  В соответствии со статьей 13 Закона Респу блики Белар у сь “О Пр оку р ату р е Респу блики Белар у
  сь” Генер альный пр о- ку р ор Респу блики Белар у сь назначается на должность и освобождается от
  должности Вер ховным Советом Респу блики Бела- р у сь.

Однако данные нор мы Конститу ции Респу блики Белар у сь и Закона Респу блики Белар у сь “О Пр оку
р ату р е Респу бл и- ки Белар у сь” неоднокр атно были нар у шены в следу ющих у казах Пр езидента
Респу блики Белар у сь:

Указе Президента Республики Беларусь от 18 мая 1995 г . № 193 ” Об освобождении В.И.Шоло донова от
должности
Генеральног о прокурора Республики Беларусь” ‘,
Указе Президента Республики Беларусь от 18 мая 1995г . №194 ” О назначении В.С.Капитана исполняющим
обяза н- ности Генеральног о прокурора Республики Беларусь” .

 1. В соответствии с Конститу цией Респу блики Белар у сь (статьей 135) Генер альный пр оку р ор и
  нижестоящие пр оку- р ор ы независимы в осу ществлении своих полномочий и р у ководству ются только
  законом. В своей деятельности Генер альный пр оку р ор подотчетен Вер ховному Совету .
  В соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “О Пр оку р ату р е Респу блики Белар у сь” пр оку
  р ату р а в Респу блике Белар у сь – подотчетный Вер ховному Совету Респу блики Белар у сь
  самостоятельный ор ган, осу ществляющий от имени госу- дар ства высший надзор за исполнением
  законов.
  Вместе с тем, в нар у шение конститу ционного пр инципа независимости пр оку р ату р ы Пр езидент
  Респу блики Бела- р у сь неоднокр атно в у казах давал р аспор яжения ор ганам пр оку р ату р ы, в
  частности:
  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 февраля 1995 г . № 49 ” О
  предотвращении необосно- ванной приватизации” Генер альному пр оку р ор у Респу блики Белар у сь
  было дано у казание о пр ивлечении к ответственности лиц, нар у шивших законодательство;
  в Указе Президента Республики Беларусь от 21 авг уста 1995 г . № 336 ” О некоторых мерах по
  обеспечению ста- бильности и правопорядка в Республике Беларусь” пр оку р ату р е пр едписывалось
  внести в соответству ющие су ды пр едставле- ния о запр ещении деятельности Свободного пр офсоюза
  Белар у си и пер вичной пр оф союзной ор ганизации М инского метр опо- литена пр офессионального
  союза железнодор ожников и тр анспор тных стр оителей Респу блики Белар у сь. В соответствии с За-
  ключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 8 ноября 1995 г. “О соответствии Конституции
  и законам Республики Беларусь Указа Президента Республики Беларусь от 21 августа 1995 года № 336 “О
  некоторых мерах по обеспечению стабильности и правопорядка в Республике Беларусь” данная нор ма
  Указа пр изнана не соответству ющей Конститу ции и законам Респу блики Белар у сь;
  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 1996 г . № 469 ” О Председателе
  Централь-
  ной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов” Пр оку р ату
  р е Респу блики Бела- р у сь было пр едложено р ассмотр еть вопр ос о пр ивлечении к
  ответственности должностных лиц, виновных в нар у шении по- р ядка выдвижения В.И.Гончар а в состав
  Центр альной комиссии Респу блики Белар у сь по выбор ам и пр оведению р еспу бли- канских р ефер
  енду мов. Игн ори рован и е ре ше н и й К он ст и т уц и он н ого С уда Ре сп убл и к и Б е л арусь

В соответствии со статьей 7 Конститу ции Респу блики Белар у сь госу дар ство, все его ор ганы и
должностные лица св я- заны пр авом, действу ют в пр еделах Конститу ции и пр инятых в соответствии
с ней законов. Пр авовые акты или их отдельные положения, пр изнанные в у становленном законом пор
ядке пр отивор ечащими положениям Конститу ции, не имеют юр идиче- ской силы.
В соответствии со статьей 125 Конститу ции Респу блики Белар у сь контр оль за конститу ционностью
нор мативных ак- тов в госу дар стве осу ществляется Конститу ционным Су дом Респу блики Белар у
сь.
В соответствии со статьей 10 Закона Респу блики Белар у сь “О Конститу ционном Су де Респу блики
Белар у сь” р ешения Конст и-
ту ционного Су да, пр инятые в пр еделах его компетенции, обязательны для исполнения на тер р итор
ии Респу блики Белар у сь всеми госу дар ственными ор ганами, пр едпр иятиями, у чр еждениями, ор
ганизациями, должностными лицами и гр ажданами.
В соответствии со статьей 129 Конститу ции Респу блики Белар у сь заключения Конститу ционного
Су да являются
окончательными, обжалованию и опр отестованию не подлежат.
Однако Пр езидент Респу блики Белар у сь с момента пр инятия Конститу ционным Су дом Респу блики
Белар у сь пер вых
же р ешений занял позицию игнор ир ования р ешений Конститу ционного Су да. Более того, 29 декабря
1995 г ода было подписа- но Распоряжение № 259 рп ” О соблюдении норм указов Президента Республики
Беларусь” , в соответствии с пу нктом 1 кото- р ого Кабинету М инистр ов Респу блики Белар у сь и
др у гим госу дар ственным ор ганам пр едписывалось безу словное исполнение у казов Пр езидента
Респу блики Белар у сь, пр изнанных Конститу ционным Су дом не соответству ющими (полностью или
ча- стично) Конститу ции и законам Респу блики Белар у сь. Заключением Конституционного Суда
Республики Беларусь от 29 апреля 1996 г. “О соответствии Конституции и законам Республики Беларусь
Распоряжения Презид ента Республики Беларусь от 29 декабря 1995 г. № 259 рп “О соблюдении норм
указов Президента Республики Беларусь” пу нкт 1 данно- го Распор яжения Пр езидента Респу блики
Белар у сь был пр изнан не соответству ющим Конститу ции и законам Респу блики Белар у сь в
части, пр едписывающей госу дар ственным ор ганам обеспечить безу словное соблюдение нор м у казов,
пр изнанных в у становленном законом пор ядке неконститу ционными и не имеющими юр идической силы.

Л и к ви дац и я си ст е мы свободн ых и де мок рат и ч е ск и х выборов

 1. Фальсификация р езу льтатов р ефер енду ма была бы невозможна без пр отивозаконного подчинения
  Лу кашенко А.Г.
  Центр альной комиссии Респу блики Белар у сь по выбор ам и пр оведению р еспу бликанских р ефер
  енду мов.
  В соответствии с Законом Респу блики Белар у сь “О выбор ах депу татов Вер ховного Совета Респу
  блики Белар у сь” Центр альная комиссия Респу блики Белар у сь по выбор ам и пр оведению р еспу
  бликанских р ефер енду мов обр азу ется Вер хов- ным Советом Респу блики Белар у сь в пор ядке, у
  становленном данным Законом (статьей 20). Лицо, вхо дящее в состав избир а- тельной комиссии,
  лишается полномочий пр и нар у шении у казанного Закона или систематическом неисполнении своих
  обя- занностей ор ганом, обр азовавшим избир ательну ю комиссию (то есть Вер ховным Советом Респу
  блики Белар у сь).
  Однако данный Закон был нар у шен Пр езидентом Респу блики Белар у сь в следу ющих у казах:
  Указе Президента Республики Беларусь от 14 ноября 1996 г . № 469 ” О Председателе Центральной
  комиссии Ре с- публики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов” , в
  соответствии с котор ым в связи с политиче- скими заявлениями и действиями Пр едседателя Центр
  альной комиссии Респу блики Белар у сь по выбор ам и пр оведению р ес- пу бликанских р ефер енду
  мов В.И.Гончар а, напр авленными на ср ыв р ефер енду ма (нар одного голосования) в Респу блике Бел
  а- р у сь, нар у шающими конститу ционное пр аво гр аждан на у частие в р ефер енду ме (нар одном
  голосов ании) и выходящими за пр еделы его должностных полномочий” Пр едседатель Центр альной
  комиссии Респу блики Бел ар у сь по выбор ам и пр оведению р еспу бликанских р ефер енду мов был
  отстр анен от должности и исполнение обязанностей Пр едседателя было возложено на Ер мошину Л.М .;
  Указе Президента Республики Беларусь от 20 ноября 1996 г . № 487 ” О статусе члена Центральной
  комиссии Ре с-
  публики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Г.В.Кожуро” .
 2. В соответствии со статьей 72 Конститу ции Респу блики Белар у сь пор я док пр оведения выбор ов
  опр еделяется зако- нами Респу блики Белар у сь.

В нар у шение Конститу ции Респу блики Белар у сь и Закона Респу блики Белар у сь “О выбор ах депу
татов Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь” 5 декабря 1996 г ода был подписан Указ Президента
Республики Беларусь № 508 ” О вопросах, связанных с проведением выборов депутатов Верховног о
Совета Республики Беларусь тринадцатог о созыва” . В соответствии с данным Указом втор ой ту р
голосования по выбор ам депу татов Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь тр инадцатого соз ы-
ва был отменен, и тем самым значительная часть гр аждан Респу блики Белар у сь была лишена пр ава
на пр едставительство сво- их интер есов в ор ганах госу дар ственной власти, то есть фактически
лишена избир ательного пр ава.

А н т и к о н с т и т уц и о н н о с т ь п ри н ят и я К о н с т и т уц и и 1 9 9 6 г о д а

В соответствии со статьей 73 Конститу ции Респу блики Белар у сь для р ешения важнейших вопр осов
госу дар ственной и общественной жизни могу т пр оводиться р еспу бликанские и местные р ефер енду
мы.
В соответствии со статьей 149 Конститу ции Респу блики Белар у сь изменения и дополнения Конститу
ции могу т быть пр оведены чер ез р ефер енду м.
В соответствии с Постановлением Вер ховного Совета Респу блики Белар у сь от 6 сентябр я 1996 г. “О
пр оведении р ес-
пу бликанского р ефер енду ма в Респу блике Белар у сь и мер ах по его обеспечению” (пу нктом 2) на
р еспу бликанский р ефер ен- ду м были вынесены, нар яду с иными, следу ющие вопр осы:
“2.2. Пр инять Конститу цию Респу блики Белар у сь 1994 года с изменениями и дополнениями (новая р
едакция Консти- ту ции Респу блики Белар у сь), пр едложенными Пр езидентом Респу блики Белар у сь
А.Г.Лу кашенко”;
“2.5. Пр инять Конститу цию Респу блики Белар у сь 1994 года с изменениями и дополнениями,
пр едложенными депу-
татами фр акций комму нистов и агр ар иев”.
В этом же Постановлении (пу нкте 3) у казывалось, что в соответствии с Законом Респу блики Белар у
сь “О нар одном голосовании (р ефер енду ме) в Респу блике Белар у сь” вопр осы, у казанные выше,
выносятся на обязательный р ефер енду м, р е- шения котор ого являются окончательными и имеют
обязательну ю силу на всей тер р итор ии Респу блики Белар у сь.
Однако Конститу ционный Су д Респу блики Белар у сь в своем Заключении от 4 ноября 1996 г. “О
соответствии
Конституции и законам Республики Беларусь пунктов 2.2, 2.5 и 3 Постановления Верховного Совета
Республики Бел а- русь от 6 сентября 1996 года “О проведении республиканского референдума в
Республи ке Беларусь и мерах по его обеспечению” вынес р ешение о пр изнании пу нкта 3 данного
Постановления не соответству ющим Конститу ции и законам Респу блики Белар у сь в части вынесения
пр оектов изменений и дополнений Конститу ции на обязательный р ефер енду м. Кон- ститу ционный Су
д р ешил считать данну ю нор му не имеющей юр идической силы со дня пр инятия.
В соответствии со статьей 129 Конститу ции Респу блики Белар у сь заключения Конститу ционного
Су да являются окончательными, обжалованию и опр отестованию не подлежат.
Однако в нар у шение Конститу ции Респу блики Белар у сь и несмотр я па наличие Заключения Конститу
ционного Су да
Респу блики Белар у сь от 4 ноябр я 1996 г. Президент Республики Беларусь 5 ноября 1996 г ода издал
Указ № 455 ” О порядке вступления в силу решений республиканских референдумов об изменении и
дополнении Конституции Республики Беларусь” , в соответствии с котор ым изменения и дополнения
Конститу ции могу т быть пр оведены чер ез обязательный р еспу бликанский р ефер енду м.
На основании данного антиконститу ционного Указа Пр езидента Респу блики Белар у сь Конститу ция
1996 года якобы всту пила в силу , полностью закр епив пр оизошедший захват власти Пр езидентом
Респу блики Белар у сь А.Лу кашенко.

ПРИМ ЕЧАНИЯ:

1 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 сентября 1995 г . № 383 ” О
проведении реформы орг анов местног о управления и самоуправления” были у пр азднены р айонные в
гор одах Советы депу татов и их ор ганы, а на тер р итор ии р айонов в гор одах обр азованы
местные администр ации с пр авами юр идического лица, назначенные, согласно Указу , пр авопр
еемниками исполнительных комитетов р айонных в гор одах Советов депу татов. Этим же Указом было у
твер- ждено и Вр еменное положение о местной администр ации, опр еделявшее пор ядок обр
азования местной администр ации, ее компетенцию и фу нкции р у ководителя местной администр
ации, а также положение местной администр ации во взаимоотно- шениях с вышестоящими исполнительными
и р аспор ядительными ор ганами и местными Советами депу татов. Кр оме того, в соответствии с
данным Указом пр иостановлено пр оведение выбор ов в р айонные в гор одах Советы депу татов, что пр
отивор е- чит части втор ой статьи 72 Конститу ции Респу блики Белар у сь (“Пор ядок пр оведения
выбор ов опр еделя ется законами Респу б- лики Белар у сь”), статье 1 Закона Респу блики Белар у сь
“О выбор ах депу татов местных Советов депу татов Респу блики Бел а- р у сь” (в котор ой пр еду
смотр ено пр оведение выбор ов в р айонные в гор одах Сов еты депу татов), а также Закону Респу
блики Белар у сь “О местном у пр авлении и самоу пр авлении в Респу блике Белар у сь”.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995г . № 481 ” Об утверждении
примерной структ у- ры местных администраций в районах г ородов” была у твер ждена пр имер ная стр
у кту р а местных администр аций.

2 М естные Советы депу татов осу ществляют свою деятельность чер ез сессии, постоянные и вр
еменные комиссии и др у гие ор ганы Советов, в том числе чер ез исполнительные комитеты (статья
7 Закона Респу блики Белар у сь “О местном у пр авлении и самоу пр авлении в Респу блике Белар у
сь”).
В соответствии со статьей 6 Конститу ции Респу блики Белар у сь госу дар ство основывается на пр
инципе р азделения властей: законодательной, исполнительной и су дебной. Госу дар ственные ор ганы
в пр еделах своих полномочий самостоятель- ны: они взаимодейству ют между собой, сдер живают и у р
авновешивают др у г др у га.
Пор ядок назначения на должность и освобождения от должности* пр едседателя исполнительного
комитета, а также
пер вого заместителя, заместителей (заместителя) пр едседателя, у пр авляющего делами и
членов исполнительного комитета
(областного, р айонного, гор одского) у становлен Законом Респу блики Белар у сь “О местном у пр
авлении и самоу пр авлении в
Респу блике Белар у сь” (статьи 14 пу нкт 1, 14-1 пу нкт 1).
*
Порядок освобождения от должности председателя исполнительного комитета, а также первого
заместителя, заместителей (зам е-
стителя) председателя, управляющего делами (секретаря) и членов исполнительного комите та
(областного, районного, городского) устано в- лен Законом Р еспублики Б еларусь от 20 февраля
1991г. “О местном управлении и самоуправлении в Р еспублике Б еларусь”‘ (статьями 14 пункт 1, 14-1
пункт 1) в редакции Закона Р еспублики Б еларусь от 9 февраля 1995 г . “О внесении изменений и
дополнений в Закон Р еспубли ки Б еларусь “О местном управлении и самоуправлении в Р еспублике Б
еларусь”.

Компетенция пр едседателя областного, р айонного, гор одского исполнительного комитета опр
еделена в Законе Рес- пу блики Белар у сь “О местном у пр авлении и самоу пр авлении в Респу блике
Белар у сь” (пу нкт 2 статьи 14-1).
В соответствии с частью шестой пу нкта 1 статьи 14 Закона Респу блики Белар у сь “О местном у пр
авлении и само- у пр авлении в Респу блике Белар у сь” в слу чае отсу тствия пр едседателя
областного, р айонного, гор одского исполнительного комитета или невозможности исполнения им
своих обязанностей его замещает пер вый заместитель пр едседателя исполни- тельного комитета.
В соответствии с пу нктом 2 статьи 14 Закона Респу блики Белар у сь “О местном у пр авлении и самоу
пр авлении в Рес- пу блике Белар у сь” к компетенции исполнитель ного комитета местного Совета как
коллегиального ор гана, нар яду с др у гими полномочиями, относятся:
осу ществление в пор ядке, у становленном законодательством, госу дар ственного контр оля на тер р
итор ии Совета за объектами комму нальной собственности (подпу нкт 9);
пр иостановление хозяйственной деятельности или стр оительства объектов в слу чаях нар у шения пр
ир одоохр анного и иного законодательства, пр едоставление соответству ющих пр едложений в Совет
(подпу нкт 10);
опр еделение стр у кту р ы и штатов исполнительного комитета, созданных им отделов, у пр авлений и
др у гих подр азде-
лений, назначение и освобождение от должности р у ководителей подведомственных ор ганизаций (подпу
нкт 11);
отмена в пр еделах своей компетенции пр иказов р у ководителей отделов, у пр ав лений, др у гих р у
ководителей исполни- тельных ор ганов, изданных с нар у шением законодательства или пр отивор
ечащих р ешениям Совета и исполнительного коми- тета (подпу нкт 12);
р у ководство гр ажданской обор оной на тер р итор ии Совета; в слу чаях стихийных бедствий и
катастр оф пр инимает
мер ы по спасению жизни людей и сохр анению матер иальных ценностей; имеет пр аво пр ивлекать
население к выполнению неотложных общественно необходимых р абот, а также матер иально-технические
р есу р сы пр едпр иятий и ор ганизаций незави- симо от фор мы собственности, р асположенных на
тер р итор ии Совета, для ликвидации авар ий, стихийных бедствий и ката- стр оф (подпу нкт 20).
Законом Респу блики Белар у сь “О местном у пр авлении и самоу пр авлении в Респу блике Белар у
сь” (подпу нкт 13
пу нкта 2 статьи 8) у становлено, что р егламент Совета, р егу лир у ющий пр оцеду р ные вопр осы,
такие, напр имер , как фор ма г о- лосования (откр ытое или закр ытое), у твер ждается
исключительно на сессии Совета депу татов.
В соответствии с подпу нктом 3 пу нкта 2 статьи 8 Закона Респу блики Белар у сь “О местном у пр
авлении и самоу пр ав-
лении в Респу блике Белар у сь” исключительно на сессиях Совета депу татов р ассматр иваются и р
ешаются вопр осы опр едел е- ния в пр еделах, у становленных законом, пор ядка у пр авления и р
аспор яжения комму нальной собственностью. Статья 28 этого Закона пр еду сматр ивает, что р аспор
яжение комму нальной собственностью осу ществляют от имени населения администр а- тивно-тер р
итор иального обр азования соответству ющие местные Советы депу татов, а также исполнительные
комитеты и их ор ганы в пор ядке и на у словиях, опр еделенных местными Советами.
В соответствии со статьей 46 Закона Респу блики Белар у сь “О собственности в Респу блике Белар у
сь” р аспор яжение и
у пр авление госу дар ственным иму ществом, находящимся в комму нальной собственности, осу
ществляют от имени населения администр ативно-тер р итор иальных обр азований соответству ющие
местные Советы депу татов или у полномоченные ими ор- ганы в у становленном законом пор ядке.
Однако в нар у шение Конститу ции и законов Респу блики Белар у сь Пр езидент Респу блики Белар у
сь издал у казы:
Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 1994 г . № 222 ” О Временном положении о порядке
назначения
на должности и освобождения от должностей председателей областног о, районног о, г ородског о
исполнительных комите- тов, а также должностных лиц, входящих в состав указанных исполнительных
комитетов” , в соответствии с котор ым у ста- навливались: пор ядок и у словия назначения на
должности и освобождения от должностей пр едседателей областных исполни- тельных комитетов; пор
ядок назначения на должности и освобождения от должностей пр едседателей, заместителей пр едседа-
телей, у пр авляющих делами (секр етар ей) и членов областного, р айонного, гор одского
исполнительных комитетов. Кр оме то- го, данным Указом у станавливалось, что р ешение вопр оса об у
твер ждении пр едседателя областного, р айонного, гор одского исполнительного комитета пр
инимается соответству ющим Советом депу татов пу тем откр ытого голосования (пу нкты 3 и 7
Вр еменного положения), а также у казывалось, что пр и доср очном освобождении от должности или в
слу чае смер ти пр едседа- теля областного исполнительного комитета его обязанности, кр оме пер
вого заместителя, может исполнять “по р ешению Пр е- зидента Респу блики Белар у сь иное лицо” до
назначения нового пр едседателя областного исполнительного комитета (пу нкт 6
Вр еменного положения);
Указ Президента Республики Беларусь от 20 ноября 1995 г . № 476 ” Об утверждении Положения о
председателе о б- ластног о, Минског о г ородског о исполнительног о комитета” , в соответствии с
котор ым:
у станавливался пор ядок назначения и освобождения от должности пр едседателя областного. М
инского гор одского исполнительного комитета, в том числе у станавливалось, что назначение пр
едседателя областного. М инского гор одского ис- полнительного комитета у твер ждается
соответственно сессией областного, М инского гор одского Совета депу татов пу тем откр ытого
голосования (часть пер вая пу нкта 2);
у станавливалось, что когда должность пр едседателя областного, М инского гор одского
исполнительного комитета является вакантной, его обязанности, кр оме пер вого заместителя, может
исполнять “по р ешению Пр езидента Респу блики Б е- лар у сь др у гое лицо” до назначения в у
становленном пор ядке нового пр едседателя исполнительного комитета (пу нкт 5);
в нар у шение пр инципа р азделения властей (пр овозглашенного статьей 6 Конститу ции Респу блики
Белар у сь) объявлялось, что пр едседатель областного, М инского гор одского исполнительного
комитета является высшим должностным лицом на тер – р итор ии соответственно области, г.М инска
(пу нкт 9);
пр еду смотр ена компетенция пр едседателя областного, М инского гор одского исполнительного
комитета с пер ечисл е- нием его полномочий (пу нкт 10). Так, нар яду с др у гими полномочиями, пр
едседатель областного, М инского гор одского и с- полнительного комитета:
опр еделяет стр у кту р у и штаты исполнительного комитета, его у пр авлений, отделов и др у гих
подр азделений (абзац

пятый);

назначает на должности и освобождает от должностей р у ководителей подведомственных исполнительному
комитету

пр едпр иятий, ор ганизаций, у чр еждений (абзац шестой);
по согласованию с исполнительным комитетом назначает на должности и освобождает от должностей р у
ководителей пр едпр иятий, ор ганизаций, у чр еждений, объединений, основанных на комму нальной
собственности (абзац седьмой);
назначает пр едставителей госу дар ства в ор ганах у пр авления акционер ных обществ и иных су
бъектов хозяйствова-
ния, акции котор ых (доли в котор ых) находятся в комму нальной собственности (абзац девятый);
отменяет пр иказы р у ководителей стр у кту р ных подр азделений исполнительного комитета,
подведомственных испол-
нительному комитету пр едпр иятий, ор ганизаций, у чр еждений (абзац одиннадцатый);
р у ководит гр ажданской обор оной соответственно на тер р итор ии области, г.М инска; в слу чаях
стихийных бедствий, авар ий, катастр оф пр инимает мер ы по спасению людей и сохр анению матер
иальных ценностей, имеет пр аво для ликвидации

таких чр езвычайных ситу аций пр ивлекать население к выполнению неотложных общественно
необходимых р абот и исполь-
зовать матер иально-технические р есу р сы пр едпр иятий и ор ганизаций нез ависимо от фор мы
собственности, котор ые р асполо-
жены соответственно на тер р итор ии области, г.М инска (абзац пятнадцатый);
пр иостанавливает деятельность пр едпр иятий, стр оительство объектов соответственно на
тер р итор ии области,
г.М инска пр и нар у шении пр ир одоохр анного и др у гого законодательства (абзац двадцать втор
ой).
Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 18 июня 1996 г. “О соответствии
Конституции и законам Республики Беларусь Указа Пре зидента Республики Беларусь от 20 ноября 1995
года № 476 “Об утвержде- нии Положения о председателе областного, Минского городского
исполнительного комитета” были пр изнаны не соот- ветству ющими Конститу ции и законам Респу блики
Белар у сь следу ющие нор мы у твер жденного данным Указом Положения о пр едседателе областного, М
инского гор одского исполнительного комитета:
пу нкт 2 в части у казания на фор му голосования пр и у твер ждении пр едседателя областного, М
инского гор одского исполнительного комитета на сессии соответству ющего Совета депу татов;
пу нкт 5 в части у казания об исполнении обязанностей пр едседателя областного, М инского гор
одского исполнитель- ного комитета в слу чае вакансии др у гим лицом по р ешению Пр езидента Респу
блики Белар у сь;
абзацы пу нкта 10:
абзац пятый в части опр еделения стр у кту р ы и штатов исполнительного комитета, его у пр авлений,
отделов и др у гих подр азделений;
абзац шестой в части назначения на должности и освобождения от должностей р у ководителей
подведомственных исполнительному комитету пр едпр иятий, ор ганизаций, у чр еждений;
абзацы седьмой, девятый, одиннадцатый, пятнадцатый, двадцать втор ой.

Несмотр я на то, что Заключением Конституционного Суда Республики Бела русь от 11 декабря 1995 г.
“О соот- ветствии Конституции и законам Республики Беларусь Указов Президента Республики Беларусь
от 19 сентября 1995 года № 383 “О проведении реформы органов местного управления и самоуправления”,
от 27 ноября 1995 года № 481 “Об утве рждении примерной структуры местных администраций в районах
городов” и от 30 ноября 1995 года № 485 “О внесении изменений и дополнений во Временное положение о
местной администрации” создание на тер р итор ии р ай- онов в гор одах местных администр аций пр
изнано не соответству ющим Конститу ции и законам Респу блики Белар у сь, в абзаце четвер том пу
нкта 10 Положения о пр едседателе областного. М инского гор одского исполнительного комитета, у
твер жденного Указом Пр езидента Респу блики Белар у сь от 20 ноябр я 1995г. №476, у
станавливалось, что пр едседатель М инского гор одского исполнительного комитета назначает на
должности и освобождает от должностей р у ководителей соответству ющих местных администр аций.
Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 18 июня 1996 г. данная нор ма также была
пр изнана не соответству ющей Конститу ции и законам Респу блики Белар у сь.

3 В соответствии с пу нктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 г . № 350 “
О некоторых во- просах рег улирования трудовой деятельности и пенсионног о обеспечения г раждан” р
у ководителям министер ств и др у гих центр альных ор ганов у пр авления, местных исполнительных
комитетов, пр едпр иятий, объединений, у чр еждений и ор ганиза- ций, вне зависимости от фор м
собственности, пр едписывалось пер езаключить тр у довое договор ы, заключенные на неопр ед е-
ленный ср ок, с р аботниками, достигшими общеу становленного пенсионного возр аста либо полу
чающими пенсию (к р оме по- лу чателей пенсий в связи с инвалидностью или потер ей кор мильца до
достижения ими воз р аста: му жчинами – 60 лет, женщи- нами – 55 лет), на ср очные тр у довые
договор ы или пер евести их на контр актну ю фор му найма; в слу чае отказа р аботника от пер
езаключения тр у дового договор а либо пер евода на контр актну ю фор му найма тр у довые отношения
между нанимателем и р аботником пр едписывалось пр екр ащать. В соответствии с пу нктом 3 данного
Указа у станавливалось, что р аботающим пе н- сионер ам и лицам, находящимся в отставке (кр оме пер
ечисленных в пу нкте 2 категор ий лиц, в отношении котор ых сохр анялся действу ющий пор ядок
выплаты назначенной пенсии в полном р аз мер е), а также лицам, занимающимся пр едпр инимательской
деятельностью, выплата назначенной пенсии пр оизводится в р азмер е 50 пр оцентов.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 октября 1995 г . №419 ” О внесении
дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 г . № 350″ был р асшир ен пер
ечень лиц, имевших пр аво на полу че- ние пенсии в полном р азмер е.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 октября 1995 г . № 437 ” О внесении
изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 г . № 350 ” О некоторых вопросах
рег улирования трудовой де я- тельности и пенсионног о обеспечения г раждан” р едакция пу нкта 1
Указа Пр езидента Респу блики Белар у сь от 1 сентябр я
1995 г. № 350 “О некотор ых вопр осах р егу лир ования тр у довой деятель ности и пенсионного
обеспечения гр аждан” была не- сколько изменена: нанимателям пр едписывалось до 1 январ я 1996 г.
заключить контр акты с р анее пр инятыми р аботниками, достигшими пенсионного возр аста и имеющими
пр аво на полну ю пенсию, а также с лицами, не достигшими у казанного во з- р аста, но полу чающими
тр у довые пенсии (кр оме пенсий по инвалидности и по слу чаю потер и кор мильца), ежемесячные со-
дер жания су дей, вышедших в отставку , либо ежемесячные пособия членов Кабинета М инистр ов Респу
блики Белар у сь, вы- шедших в отставку ; в дальнейшем заключать контр акты с этими категор иями р
аботников пр и их найме или пр и возникнове- нии у казанных обстоятельств. Пр и отказе р аботника
заключить контр акт тр у довой дого вор с ним пр екр ащался.
Заключением Конституционного Суда Республики Беларусь от 27 октября 1995 г. “О соответствии Констит
у- ции и законам Республики Беларусь Указа Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 года №
350 “О некот о- рых вопросах регулирования трудовой деятельности и пенсионного обеспечения граждан”
был пр изнан не соответству- ющим Конститу ции и Кодексу законов о тр у де Респу блики Белар у сь
пу нкт 1 У каза Пр езидента Респу блики Белар у сь от 1 сентябр я 1995 г. № 350 “О некотор ых вопр
осах р егу лир ования тр у довой деятельности и пенсионного обеспечения гр аждан” в р едакции
Указа Пр езидента Респу блики Белар у сь от 20 октябр я 1995г. №437 в части содер жащегося в
нем пр едписания, пр еду сматр ивающего обязательность заключения контр акта с лицами, подпадающими
под действие этого пу нкта. Пу нкты 2 и
3 Указа Пр езидента Респу блики Белар у сь от 1 сентябр я 1995 г. № 350 “О некотор ых вопр осах р
егу лир ования тр у довой де я- тельности и пенсионного обеспечения гр аждан” были пр изнаны не
соответству ющими Конститу ции и законам Респу блики Белар у сь.
29 декабря 1995 г ода Президент Республики Беларусь издал Указ №521 ” О внесении изменений в Указ
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995г . № 350 ” О некоторых вопросах рег улирования
трудовой деятельности и пенсио н- ног о обеспечения г раждан” , в соответствии с котор ым в пу нкт
1 Указа Пр езидента Респу блики Белар у сь от 1 сентябр я 1995г.
№350 “О некотор ых вопр осах р егу лир ования тр у довой деятельности и пенсионного обеспечения гр
аждан” в р едакции Указа Пр езидента Респу блики Белар у сь от 20 октябр я 1995 г. № 437 “О
внесении изменений в Указ Пр езидента Респу блики Бел а- р у сь от 1 сентябр я 1995 г. № 350 “О
некотор ых вопр осах р егу лир ования тр у довой деятельности и пенсионного обеспечения гр аждан”
были внесены следу ющие изменения: фор му лир овка, обязывавшая нанимателей заключать контр акты с
пер ечислен- ными в пу нкте 1 категор иями р аботников, была заменена на фор му лир овку , пр
едоставляющу ю нанимателям пр аво заключать

контр акты с данной категор ией лиц; была также исключена часть втор ая данного пу нкта Указа,
обязывавшая нанимателей в
дальнейшем заключать контр акты с такими р аботниками пр и их найме или пр и возникновении у них
пр ава на полну ю пен- сию. Однако нор ма части четвер той пу нкта 1, в соответствии с котор ой пр
и отказе р аботника заключить контр акт тр у довой договор с ним пр екр ащается, пр изнанная
Конститу ционным Су дом Респу блики Белар у сь не соответству ющей Конститу ции и КЗоТу Респу блики
Белар у сь, согласно Указу Пр езидента Респу блики Белар у сь от 29 декабр я 1995г. №521 не была
изменена и пр одолжала действовать.

П е ре че н ь и здан ны х в н аруше н ие К о нс т и т уц и и и зак о н о в Ре с п уб ли к и Б
е ларус ь ук азо в и
рас п о ряже н и й П ре з и д е н т а Ре с п уб ли к и Б е ларус ь , п ри ве д е н н ы х в н
ас т о яще м З ак люче н и и

Указ Президента Республики Беларусь от 2 авг уста 1994 г ода №16 ” О Службе контроля Администрации
През и- дента Республики Беларусь и Комитете по борьбе с коррупцией в орг анах г осударственной
власти и управления Админ и- страции Президента Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 4 авг уста 1994г . №19 ” О создании Управления делами
Президента Ре с- публики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 11 авг уста 1994г . №42 ” Об освобождении некоторых
должностных лиц
Министерства обороны Республики Беларусь от занимаемых должностей и зачислении их в распоряжение
Министра оборо- ны Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 12 авг уста 1994 г . № 45 ” Об освобождении отдельных
служебных лиц Министерства внутренних дел Республики Беларусь от занимаемых должностей и зачислении
их в распоряжение Министра внутренних дел Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 15 авг уста 1994г . №50 ” О расчетах потребителей за
природный г аз, электрическую и тепловую энерг ию” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 24 авг уста 1994 г . № 63 ” Об отмене распоряжения Совета
Министров
Республики Беларусь от 24 мая 1994г . № 505р” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 авг уста 1994г . №64 ” Об освобождении некоторых служебны
х лиц ор-
г анов внутренних дел Республики Беларусь от занимаемых должностей и о зачислении их в распоряжение
Министра внут- ренних дел Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 авг уста 1994 г . № 79 ” Об освобождении Е.М.Бочарова от
занима емой
должности и зачислении ег о в распоряжение Кабинета Министров Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 31 авг уста 1994г . №80 ” Об освобождении В.Д.Арцикова и
И.Я.Минько от
занимаемых должностей и зачислении их в распоряжение Председателя Комитета г осударственной
безопасности Респуб- лики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 31 авг уста 1994г . №81 “О порядке применения пунктов 3 и 7
Указа Пре- зидента Республики Беларусь от 4 авг уста 1994 г . № 19 ” О создании Управления делами
Президента Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 сентября 1994г . №114 ” О мерах по насыщению рынка
республики т о-
варами и пресечению необоснованног о роста цен на них” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 22 сентября 1994г . №115 ” Об усилении контроля за
осуществлением ва- лютных операций в Республике Беларусь’:
Указ Президента Республики Беларусь от 26 сентября 1994 г . № 125 ” Об освобождении М.Н.Шалева от
занима е- мой должности и зачислении ег о в распоряжение Министра обороны Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 28 сентября 1994 г . № 128 ” Вопросы Национальной г
осударственной т е- лерадиокомпании Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 5 октября 1994 г . № 134 ” Об ужесточении контроля за ввозом
на тамо- женную территорию Республики Беларусь алког ольных напитков” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 5 октября 1994 г . № 135 ” Об утверждении Временног о
порядка нормал и-
зации расчетов между субъектами хозяйствования в Республике Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 18 октября 1994 г . №151 ” Об освобождении некоторых
должностных лиц Комитета г осударственной безопасности Республики Беларусь от занимаемых должностей
и о зачислении их в распоряже- ние Председателя Комитета г осударственной безопасности Республики
Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 18 октября 1994 г . № 152 ” Об отмене постановления Совета
Министров
Республики Беларусь от 5 июля 1994 г . № 497″ ;
Указ Президента Республики Беларусь от 18 октября 1994 г . № 153 ” Об отмене постановления Совета
Министров
Республики Беларусь от 18 марта 1994 г . № 159″ ;
Указ Президента Республики Беларусь от 26 октября 1994г . №164 ” Об освобождении некоторых
должностных лиц Главног о управления пог раничных войск при Совете Министров Республики Беларусь от
должностей и зачислении их в рас- поряжение Начальника Главног о управления пог раничных войск
Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 1994 г . № 222 ” О Временном положении о порядке
назначения на должности и освобождения от должностей председателей областног о, районног о, г
ородског о исполнительных комит е- тов, а также должностных лиц, входящих в состав указанных
исполнительных комитетов” ‘,
Указ Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1994 г . № 269 ” Об освобождении И .Н.Осинског о
от должно-
сти г лавног о редактора г азеты ” Советская Белоруссия” :
Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 1994г . №272 ” Об утверждении перечня зданий и
сооружений, передаваемых в оперативное управление Управления делами Президента Республики Беларусь”
;
Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 1994 г . № 276 ” О назначении Н.А.Галко г лавным
редактором г азеты ” Советская Белоруссия” :
Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 1994 г . № 277 ” О назначении П.И.Якубовича
первым зам ести- телем г лавног о редактора г азеты ” Советская Белоруссия” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 1994 г . № 278 ” О внесении изменения и
дополнения во Времен- ный порядок нормализации расчетов между субъектами хозяйствования в
Республике Беларусь, утвержденный Указом Пре- зидента Республики Беларусь от 5 октября 1994 г . №
135″ ;

Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 1995г . №11 ” О назначении В.В.Ермошина
председателем Ми н- ског о г ородског о исполнительног о комитета” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 2 февраля 1995г . №49 ” О предотвращении необоснованной
приватиз а-

ции” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 3 февраля 1995 г . № 50 ” Об освобождении некоторых
должностных лиц

Комитета г осударственной безопасности Республики Беларусь от занимаемых должностей и зачислении их
в распоряжение
Председателя Комитета г осударственной безопасности Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 6 февраля 1995г . №51 ” О мерах по дальнейшему развитию
сельскохозя й- ственног о производства” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 8 февраля 1995 г . № 52 ” Об установлении порядка рег
улирования эк с- портно-импортных и валютных операций и о повышении ответственности за нарушение
законодательства в области внешнеэкономической деятельности” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 15 февраля 1995 г . № 64 ” Об обеспечении г раждан
республики земельными участками” ‘,
Указ Президента Республики Беларусь от 27 февраля 1995 г . № 92 ” О мерах по социальной поддержке
населения” ‘, Указ Президента Республики Беларусь от 17 марта 1995г . №113 ” Об отдельных
нарушениях законодательства в
деятельности средств массовой информации” ‘,
Указ Президента Республики Беларусь от 17 марта 1995г . №114 ” О назначении Н.А.Галко исполняющим
обязанн о- сти г лавног о редактора ” Народной г азеты” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1995г . №116 ” О введении маркировки ввозимых в
Республику Б е- ларусь алког ольных и табачных изделий” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 19 апреля 1995 г . №151 ” О некоторых вопросах таможенног о
рег улирова-

ния” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 20 апреля 1995г . №157 ” О назначении Н.А.Галко г лавным
редактором

” Народной г азеты” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 апреля 1995 г . № 158 ” Об освобождении М.П.Катюшенко от
должн о- сти г лавног о редактора г азеты ” Знамя юности” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 апреля 1995 г . № 159 ” О назначении И.А.Гуковског о г
лавным редакт о- ром г азеты ” Знамя юности” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 21 апреля 1995г . №160 ” Об орг анизации обслуживания
дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных г осударств в Республике
Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 5 мая 1995г . №179 ” О мерах по усилению борьбы с хищением
драг оценных, черных и цветных металлов, их лома и отходов, драг оценных камней” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 1995 г . № 190 ” О передаче г остиницы ” Минск” в г
.Минске в опер а- тивное управление Управления делами Президента Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 18 мая 1995 г . № 193 ” Об освобождении В.И.Шолодонова от
должности
Генеральног о прокурора Республики Беларусь”;
Указ Президента Республики Беларусь от 18 мая 1995г . №194 ” О назначении В.С.Капитана исполняющим
обязанн о-
сти Генеральног о прокурора Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995г . №213 ” Об утверждении эталона Государственног
о г ерба
Республики Беларусь и Положения о Государственном г ербе Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995 г . № 214 ” Об утверждении Положения о Г
осударственном флаг е Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 23 июня 1995г . №229 ” Об установлении Дня молодежи” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 1995 г . № 237 ” Об установлении в Республике
Беларусь Дня р а- ботников прокуратуры” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 1995г . №242 ” О подрядных торг ах в капитальном
строител ь-

стве” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 11 июля 1995г . №260 ” О назначении П.И.Якубовича г лавным
редактором

г азеты ” Советская Белоруссия” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 12 июля 1995г . №267 ” Об уточнении бюджета Республики
Беларусь на
1995 г од и временных мерах по сокращению бюджетных расходов” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 13 июля 1995 г . № 271 ” Об оплате труда должностных ли ц
некоторых
г осударственных орг анов” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 15 июля 1995 г . № 276 ” Об установлении праздника – Дня
железнодорож-

ника” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 24 июля 1995 г . № 285 ” О временном порядке взимания пени”
;
Указ Президента Республики Беларусь от 24 июля 1995г . №286 ” Вопросы Белорусског о республиканског
о коопер а-

тивно-г осударственног о объединения по сельскому строительству” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 4 авг уста 1995 г . № 296 ” О Службе контроля Президента
Республики Бе-

ларусь” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 8 авг уста 1995г . №299 ” Об утверждении Положения о порядке
выдачи

дипломатических и служебных паспортов г ражданам Республики Беларусь” ‘,
Указ Президента Республики Беларусь от 16 авг уста 1995 г . № 300 ” Об уплате налог а на
добавленную стоимость и акцизов при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 22 авг уста 1995 г . № 334 ” Об освобождении В.Н.Савичева от
должности начальника Академии милиции Министерства внутренних дел и зачислении ег о в распоряжение
Министра внутренних дел Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 21 авг уста 1995г . №336 ” О некоторых мерах по обеспечению
стабильн о- сти и правопорядка в Республике Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 авг уста 1995 г . № 340 ” Об усилении г арантий г
осударства по сохра н-
ности и эффективному использованию денежных вкладов населения и мерах по дальнейшему
совершенствованию банковской системы Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 г . № 343 ” Об установлении праздника – Дня
работников нефтяной и г азовой промышленности” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 г . № 349 ” Об упорядочении некоторых льг от
для отдел ь- ных катег орий г раждан” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 1995 г . № 350 ” О некоторых вопросах рег
улирования трудовой деятельности и пенсионног о обеспечения г раждан” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 1995 г . № 373 ” Об освобождении С.А.Бог
данкевича от долж- ности Председателя Правления Национальног о банка Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 1995 г . № 374 ” О назначении Н.А.Кузьмича
исполняющим обязанности Председателя Правления Национальног о банка Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 1995 г . № 376 ” Об установлении праздника – Дня
работников

леса” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 1995 г . № 383 ” О проведении реформы орг анов
местног о

управления и самоуправления” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 29 сентября 1995 г . № 396 “Об установлении в Республике
Беларусь Дня машиностроителя” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 10 октября 1995г . №410 ” О назначении Л.Г.Синицына
Заместителем
Премьер-министра Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 10 октября 1995г . №411 ” О назначении М.В.Мясниковича
Главой Админ и- страции Президента Республики Беларусь” :
Указ Президента Республики Беларусь от 10 октября 1995г . №412 ” О назначении В.Б.Долг олева
Заместителем
Премьер-министра Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 11 октября 1995г . №419 ” О внесении дополнений в Указ
Президента Ре с- публики Беларусь от 1 сентября 1995г . № 350″ ;
Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 1995г . №424 ”Об освобождении Ю.Н.Захаренко от
должно- сти Министра внутренних дел Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 19 октября 1995 г . № 429 ” О внесении изменений и
дополнений в Полож е- ние о Национальной г осударственной телерадиокомпании Республики Беларусь,
утвержденное Указом Президента Республи- ки Беларусь от 28 сентября 1994 г . № 128″ ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 октября 1995г . №437 ” О внесении изменений в Указ
Президента Ре с- публики Беларусь от 1 сентября 1995 г . № 350 ” О некоторых вопросах рег
улирования трудовой деятельности и пенсионног о обеспечения г раждан” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 октября 1995 г . № 438 ” Об установлении праздника – Дня
автомобили-

ста” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 13 ноя бря 1995г . №460 ” О мерах по обеспечению
своевременной выплаты

пенсий и пособий по г осударственному социальному страхованию” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 14 ноября 1995 г . № 464 ” О создании кадровог о реестра
Главы г осуда р- ства Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 ноября 1995г . №475 ” Об утверждении Положения о Министре
Респуб- лики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 ноября 1995г . №476 ” Об утверждении Положения о
председателе о б- ластног о, Минског о г ородског о исполнительног о комитета” ‘,
Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г №479 ” Об установлении праздника – Дня
энерг етика” :
Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г . №481 “Об утверждении примерной структуры
местных администраций в районах г ородов” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995г . №483 ” Об обеспечении своевременной
выплаты зар а- ботной платы” :
Указ Президента Республики Беларусь от 30 ноября 1995г . №485 ” О внесении изменений и дополнений
во Временное
положение о местной администрации” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 18 декабря 1995 г . № 499 ” О внесении изменения и
дополнений в Указ Пр е-
зидента Республики Беларусь от 20 марта 1995г . № 116 ” О введении маркировки ввозимых в
Республику Беларусь алко –
г ольных и табачных изделий” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 декабря 1995 г . № 509 ” О назначении В,А.Мацкевича
Председателем
Комитета г осударственной безопасности Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 22 декабря 1995г . №516 ” О некоторых мерах по развитию
жилищног о
строительства” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 26 декабря 1995 г . №519 ” О некоторых вопросах обеспечения
деятельн о- сти местных Советов депутатов Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 1995г . №521 ” О внесении изменений в Указ
Президента Рес- публики Беларусь от 1 сентября 1995 г . № 350 ” О некоторых вопросах рег улирования
трудовой деятельности и пенсионног о обеспечения г раждан” ;
Распоряжение Президента Республики Беларусь от 29 декабря 1995 г . № 259 рп ” О соблюдении норм
указов Прези- дента Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 1995 г . № 522 ” О проекте Закона Республики
Беларусь ” О Г ос- ударственном бюджете Республики Беларусь на 1996 г од” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 1995 г . № 526 ” Об утверждении Прог раммы разг
осударствле- ния и приватизации г осударственных объектов, находящихся в республиканской
собственности, на 1996 г од” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 1995 г . № 527 ” О совершенствовании системы
обеспечения де- ятельности Президента Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 1995г . №528 ” О совершенствовании оплаты труда
некоторых
должностных лиц” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 4 января 1996г . №9 ” Об упорядочении использования зданий,
сооружений и иных помещений, находящихся в г осударственной собственности” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 января 1996г . №31 “О совершенствовании г осударственной
денежно-
кредитной политики” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 29 января 1996г . №35 ” О мерах по упорядочению
использования помещ е- ний г осударственног о и общественног о жилищног о фонда, высвобождаемых
военнослужащими, выезжающими за пределы Республики Беларусь” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 1996г . №43 ” Об освобождении В.И.Куренкова от
должности
Министра промышленности Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 2 февраля 1996г . №45 ” О г осударственном рег улировании
производства, реализации, хранения алког ольных и табачных изделий” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 5 февраля 1996 г . № 46 ” О временном экспортном таможенном
тарифе” ; Указ Президента Республики Беларусь от 8 февраля 1996г . №61 ” Об освобождении
В.А.Черемисова от должности заместителя Председателя Главной г осударственной налог овой инспекции
при Кабинете Министров Республики Беларусь –
начальника г лавног о управления налог овых расследований” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 13 февраля 1996 г . № 66 ” Об утверждении Положения о порядк
е и усло-
виях присвоения классов служащих г осударственног о аппарата и размеров надбавок за классы служащих
г осударственног о аппарата” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 15 февраля 1996 г . № 77 ” О назначении Т.Д.Винниковой
Председателем
Правления Национальног о банка Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 15 февраля 1996 г . № 78 ” О назначении Н. П. Корбута первым
заместит е-
лем Председателя Правления Национальног о банка Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 16 февраля 1996 г . № 80 ” Об освобождении юридических лиц
от уплаты

пени” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 19 февраля 1996 г . № 83 ” Об освобождении Т.Д.Винниковой от
должн о-

сти Председателя правления Сберег ательног о банка ” Беларусбанк” и назначении Н.А.Ермаковой
Председателем правления
Сберег ательног о банка ” Беларусбанк” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 21 февраля 1996г . №84 ” Об установлении праздника – Дня г
еолог а” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 22 февраля 1996 г . № 88 ” Об освобождении В. Г. Бирюка от
должности г енеральног о директора закрытог о акционерног о общества ” Межбанковская валютная
биржа” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 11 марта 1996г . №100 ” Об установлении праздника – Дня
работников
торг овли, бытовог о обслуживания населения и жилии4но-коммунальног о хозяйства” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 18 марта 1996 г . № 103 ” Об освобождении Н.А.Галко от
должности г лавног о редактора ” Народной г азеты” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 18 марта 1996 г . № 104 ” О назначен ии М.В.Шиманског о
исполняющим обязанности г лавног о редактора ” Народной г азеты” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 18 марта 1996 г . № 105 ” Об утверждении Положения о
председателе районног о, г ородског о исполнительног о комитета” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 19 марта 1996 г . № 108 ” О совершенствовании
внешнеэкономической де- ятельности” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г . № 109 ” О мерах по повышению эффективности
испол ь- зования электрической и тепловой энерг ии” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996г . №113 ” О развитии фирменной торг овли” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996г . №114 ” О свободных экономических зонах на
территории
Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 1996г . №120 ” О внесении изменений и дополнений в
Указы Пре- зидента Республики Беларусь от 20 марта 1995 г . № 116, от 16 авг уста 1995 г . № 300 и
от 2 февраля 1996 г . № 45″;
Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 1996г . №122 ” О возмещении Национальн ой г
осударственной те-
лерадиокомпании сумм налог ов на прибыль и на добавленную стоимость” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 9 апреля 1996г . №139 ” О преобразовании закрытог о
акционерног о общ е-
ства ” Межбанковская валютная бир жа”;
Указ Президента Республики Беларусь от 13 апреля 1996 г . № 146 ” О назначении Л.М.Рыковой
заместителем Пред- седателя Правления Национальног о банка Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 13 апреля 1996 г . №147 ” О назначении Н.А.Белова г
енеральным директ о- ром Межбанковской валютной биржи” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 13 апреля 1996 г. № 148 ” О назначении А.А.Гаврушева
председателем правления Белорусског о акционерног о коммерческог о аг ропромышленног о банка” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 1996г . №149 ” О понижении в специальном звании
бывшег о Ми- нистра внутренних дел Республики Беларусь Захаренко Ю.Н. за г рубое финансовое
нарушение и упущения в работе” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 1996г . №152 ” Об установлении праздн ика – Дня
работников ра-
дио, телевидения и связи” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 2 мая 1996 г . № 156 ” Об установлении в Республике Беларусь
праздника –
Дня печати” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 2 мая 1996 г . № 157 ” О мерах по упорядочению банковской и
иной финан- совой деятельности” ‘,
Указ Президента Республики Беларусь от 8 мая 1996г . №168 ” О компенсации вкладов населения” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 13 мая 1996г . №171 ” О внесении изменений в Указ Президента
Республики
Беларусь от 27 ноября 1995г . № 483″;
Указ Президента Республики Беларусь от 14 мая 1996г . №172 ” Об установлении праздника -Дня
физической куль- туры и спорта” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 1996г . №178 “О мерах по обеспечению производства
автомобилей марки ” Форд” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г . № 208 ” О некоторых мерах по упорядочению
деятельности субъектов хозяйствования” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г . № 209 ” О мерах по рег улированию банковской
деятельн о-
сти в Республике Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 1996 г № 226 ” О реализации прог
раммы финансово –
экономическог о оздоровления предприятий телевизионной отрасли” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 1996 г . № 233 ” О реорг анизации редакции г азеты “
Народная г а-

зета” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 1996 г . № 235 ” О назначении М.В.Шиманског о г
енеральным д и-

ректором закрытог о акционерног о общества – г лавным редактором г азеты ” Народная г азета” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 1996 г . № 239 ” Об установлении праздника – Дня
строителя” ;

Указ Президента Республики Беларусь от 5 июля 1996 г . № 243 ” Об установлении праздника – Дня
работников лег- кой промышленности” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 1996г . №254 ” Об установлении праздника – Дня
металлург а” ; Указ Президента Республики Беларусь от 30 июля 1996 г . № 276 ” О ставке акцизов на
виног радные вина” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 июля 1996 г . № 277 ” Об установлении праздника – Дня
матери” ; Указ Президента Республики Беларусь от 5 авг уста 1996 г . № 282 ” Об установлении
воинских праздников” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 13 авг уста 1996 г . № 292 ” О предоставлении юридическим
лицам отсро ч- ки по уплате задолженности по налог ам и пени” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 21 авг уста 1996г . №311 ” О внесении изменения и дополнений
в Указ Пр е-
зидента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г . № 208″ ;
Указ Президента Республики Беларусь от 4 сентября 1996г . №353 ” Вопросы общественног о объединения
” Белорус- ская торг ово-промышленная палата” ‘,
Указ Президента Республики Беларусь от 1 октября 1996 г . № 389 ” О создании Национальног о
туристическог о ко н- церна ” Белинтурист” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 2 октября 1996 г . № 394 ” О мерах по защите внутреннег о
рынка и под- держке отечественных товаропроизводителей” ‘,
Указ Президента Республики Беларусь от 4 октября 1996 г . № 398 ” О неотложных мерах
по финансово –
экономическому оздоровлению субъектов хозяйствования Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 14 октября 1996 г . № 424 ” О внесении изменений в указы
Президента Рес-
публики Беларусь от 28 июня 1996 г . № 233 и от 28 июня 1996 г . № 235″;
Указ Президента Республики Беларусь от 28 октября 1996г . №441 ” Об освобождении Головног о
специализированно- г о конструкторског о бюро по комплексу кормоуборочных машин производственног о
объединения Томсельмаш” от уплаты налог ов и платежей в бюджет” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 5 ноября 1996г . №455 ” О порядке вступления в силу р ешений
республикан-
ских референдумов об изменении и дополнении Конституции Республики Беларусь” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 14 ноября 1996г . №469 ” О Председателе Центральной комиссии
Респу б- лики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 ноября 1996г . №487 ” О статусе члена Центральной
комиссии Респуб- лики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Г.В.Кожуро” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 5 декабря 1996г . №508 ” О вопросах, связанных с проведением
выборов де- путатов Верховног о Совета Республики Беларусь тринадцатог о созыва” ;
Указ Президента Республики Беларусь от 11 декабря 1996г . №535 ” О назначении Н.А.Алексеевой
Председателем правления Белорусског о инвестиционног о банка акционерног о общества “
Белинвестбанк” .

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
В ЕРХОВ НОГО СОВ ЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

О мерах по реализации заключения специальной комиссии
по правовой оценке нарушений Президентом Республики Беларусь
А.Лукашенко Конституции и законов Республики Беларусь

Пр оект

Заслу шав заключение специальной комиссии по пр авовой оценке нар у шений Пр езидентом Респу
блики Белар у сь А.Лу кашенко Конститу ции и законов Респу блики Белар у сь, р у ководству ясь
статьей 104 Конститу ции Респу блики Белар у сь, Вер ховный Совет Респу блики Белар у сь
постановляет:

 1. Согласиться с выводами, содер жащимися в заключении специальной комиссии (р аздел I “Госу дар
  ственные пр е- сту пления”), о наличии в действиях Пр езидента Респу блики Белар у сь А.Лу кашенко
  пр изнаков пр есту пления, пр еду смотр ен- ного частью втор ой статьи 611 Уголовного кодекса Респу
  блики Белар у сь.
 2. Пр изнать невозможным исполнение Пр езидентом Респу блики Белар у сь А.Лу кашенко своих
  обязанностей до в ы-
  несения Вер ховным Советом Респу блики Белар у сь соответству ющего р ешения.
 3. Пр оку р ату р е Респу блики Белар у сь, Пр едседателю Комитета госу дар ственной безопасности
  Респу блики Белар у сь В.М ацкевичу и министр у вну тр енних дел Респу блики Белар у сь В.Агольцу
  обеспечить исполнение пу нкта 2 настоящего П о- становления.
 4. Специальной комиссии пр одолжить р аботу над р азделами II, III, IV заключения (“Пр есту пления
  в сфер е экономи-
  ческой деятельности”, “Пр есту пления пр отив политических и иных пр ав гр аждан”, “Должностные пр
  есту пления”).
  Госу дар ственным ор ганам, ор ганизациям и должностным лицам обеспечить необходимые у словия для
  осу ществле- ния специальной комиссией ее полномочий.
  Пр оку р ату р е Респу блики Белар у сь пр ивлечь к у становленной законом ответственности лиц, пр
  епятству ющих дея- тельности специальной комиссии.
 5. Настоящее Постановление всту пает в силу с момента его пр инятия.

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С.Шарецкий

” ” 1997 года, гор. Минск

Апублікаваў Ігар ЛЕДНІК, сябра БСДП,суаўтар Сумеснай Дэкларацыі па лічбавай эканоміцы краін ЕС і Усходняга партнёрства

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС К “ЗНАТОКАМ” БЕЛАРУСИ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000898841330

Віктар Гарбачоў Сябар АГП. Горад Барысаў.

Где деньги, Зин?!

Пост двухлетней давности. А воз и ныне там. Дано:- на днях в соседнем доме умер мужчина. От болезни. Так бывает. 48 лет. Семейный человек. Осталась жена, двое детей. Из общения с родными выяснилось, что его трудовой стаж составил 22 года чистыми. То есть, сюда не внесли службу в армии – 2 года, обучение в институте – 5 лет. К знатокам в нашей стране в данном случае относятся; – самопровозглашённый и его “умная” команда. Министры, как бы депутаты парламента и прочих других уровней, мэры и прочие сэры и пэры. Ну, граждане, которые без обсуждения с населением принимают и утверждают существующее законодательство по интересующему меня вопросу. А! И ещё, члены ЦИК! Ну, они лучше всех умеют считать вообще до тысячного %. Итак, есть вопрос к “знатокам, умнейшим” в нашей стране людям. Внимание, вопрос; – В общей сложности, по самым скромным подсчётам, за весь период его трудовой деятельности, в бюджет страны было перечислено в пенсионный фонд (ФСЗН) сумма эквивалентная – 22000 тысячам долларов. И это, без учёта если бы капали % от этой суммы в банке. В связи с этим, хочется узнать:

1- Где хранятся эти деньги в данный момент после смерти?

2- Какую сумму выплатят его родным и близким из вложенных их умершим отцом и мужем в пенсионный фонд? И выплатят ли вообще?

3 – А если выплат не будет, то куда и кому эти деньги вообще пойдут далее?

4 – И какое количество граждан страны не доживает до пенсионного возраста? А, соответственно, где их вложения и кто на них жирует?Пик-пик! Тик-тик! Тук-тук.Время пошло. Ждём чёткого и грамотного ответа на указанный вопрос по существующей проблеме от знатоков.Правильно ответившим – приз. Но потом. Но по 5 рублей. У нас же всё потом.

P.S. Обращаюсь ко всем вменяемым жителям и гражданам Беларуси. Распространите этот вопрос как можно больше по всем сетям. Будем ждать ответа от “знатоков” вместе. Мы должны знать – где то, что мы вкладываем в надежде жить? Но не доживаем….Пенсионный возраст всё выше и выше, а выплат всё меньше и меньше. Может, ну его нах такое хитро вые….. управление и такую грабительскую финансовую пирамиду в виде пенсионного фонда?

289289 Комментарии: 78 Поделились: 134 Нравится

Комментарии: 78

Самые актуальные В сети Напишите комментарий…

 • Анатолий Прищик Деньги, находятся в Арабских эмиратах частично, остальные тоже по всему миру по чуть чуть. Если все деньги, котрые хранятся за бугром вернуть в страну, все население жило очень достойно. Алчность не имеет конца. Там царь кащей над златом чахнет, в моги… Ещё52
 • Андрей СеменюкЗато если крякнул, банковские долги мухой на наследников перекидывают. На то они и овцы , чтобы стричь. А если шерсти не хватает, то и брить. Работяга в схеме производства чего то осязаемого. Товар – деньги. Мент, чиновник и прочие галстуки, в схеме ХЗ… Ещё47
 • Леонид Фридкинхрена ли там спрашивать и знать. По данным статистики в 2015-2019 гг. умерло 414,7 тыс. мужчин в возрасте от 20 до 64 лет и 53,7 тыс. женщин в возрасте от 20 до 54 лет. о есть, в среднем в трудоспособном возрасте ежегодно умирает около 30% общего числ… Ещё25
 • Андрей РевягинКурсантам военных училищ срок учебы засчитывается в стаж службы (возраст для выхода на пенсию у военных “другой” – им меньший положен), студентам, обучающимся на военных кафедрах, ничего не засчитывается, офицерская служба (“двухгодичником”) после вое… Ещё26
 • Ludmila FrolovaПенсионный фонд, это, как, капитальный ремонт ,отчисляемый в ЖКХ. Деньги им плывут от народа, а итог- пшик! Вечный вопрос, где деньги,Зин?32
 • Татьяна Спиридонова СурововаА ещё хотелось бы знать где партвзносы моего мужа и пенсионные?19
 • Анатолий ПроваленокЭтот вопрос навсегда останется без ответа, а ответ знаем19
 • Лана КаминсВ карманах сами знаете кого.8
 • Alexandr SobolewskiТак сколько уже говорено, что у нас не накопитеельная пенсионная система.9
 • Николай Богданович– Самая главная финансовая пирамида??- Пенсионный фонд !!23
 • Таццяна ГрыгаровічОн отчислял деньги сегодняшним пенсионерам. А ему уже, если б дожил отчисляли б деньги его дети и внуки. Вот и всё.2
 • Александр БабецкийВоспроизвести GIF-анимациюTenor3
 • Алесандра ШестаковаМой муж умер 12 декабря 2018 года. До пенсии не дожил девять дней. В последнем, уже посмертном расчетном листке есть вычет в пенсионный фонд Трудовой стаж больше сорока лет. Где деньги моего мужа?4
 • Nata KupalinkaДеньги ушли на ‘Апарат Президента’ и на его мало у охранников. Кто не согласен так жить- даёшь стачку!✌13
 • Vadzim GoЭти деньги взяты в долг действующим правительством на охрану действующего правительства.2
 • Максим КозловскийОчень важный вопрос,2
 • Инга БалюкВ 90-х денежные накопления, страховки накрылись. Деды работали за трудодни…3
 • Елена КомашилоБелорусы, а вы сделайте, как я. В 30 лет станьте молодым инвалидом. Со старта 2 нерабочую группу дали. Запретили работать, учиться, заниматься физкультурой, музыкой, рисованием. Я не шучу. В моем плане реабилитации стоит только нуждаемость в мед.препар… Ещё1
 • игорь михалевичПенсионные взносы — это одолженные деньги государству трудящимися, которые зарабатывали эти деньги своим трудом, потом и здоровьем…а долги надо отдавать родственникам, если одалживатель умер.8
 • Сергей СкоковНе знаю с чего у вас такой вопрос. Деньги ушли на выплаты пенсий и бесплатную медицину. Тут уж правильней задать вопрос к качеству поставляемых сервисов за такие деньги.2
 • Анжелика Дубровская Приостановить GIF-анимациюGIF "" может содержать "bravo, clap и great"Tenor2
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 1 д.
 • Владимир ВаротынецЭто пост в поддержку ” накопительной пенсии” , о которой уже завели разговоры? Вы думаете , что з.п. вырастет на ту сумму, которую выплачивает в этот фонд работодатель?А почему нет данных о взносах в ФЗСН людей в форме? Тогда бы не надо было бы ис… Ещё
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 2 д.
  •  · ОтредактированоНаталия Корнеева ответила ·1 ответ
 • Tanja MorozСпасибо за пост.Те , кто придумал такую систему, они же и жируют. Свою пенсию они ведь успели получить, вечные наши. И в нее для них ВСЁ ВОШЛО: и служба в армии, и учеба в институте, и отпуск по уходу за ребенком. Да, Ермошина, Щеткина и Сам?12
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 2 д.
 • Татьяна ТарасевичСие есть тайна великая!
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 2 д.
 • Сергей ПалиновВоспроизвести GIF-анимациюTenor1
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 1 д.
 • Валентина НаумоваПоэтому и выборов нет , пока корыто существует.
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 11 ч.
 • Анжелика ДубровскаяУ них карманы бездонные , никак не нажрутся !
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 1 д.
 • Анжелика ДубровскаяПриостановить GIF-анимациюGIF "" может содержать "success, 100 и great"Tenor1
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 1 д.
 • Людмила ВасильеваНазвали эту пенсионную систему солидарной – работающие содержат пенсионеров.При накопительной (тоже не дала бы гарантии нашим людям) был бы конкретный адрес накопленных денег.2
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 2 д.Alexandr Sobolewski ответил ·9 ответов
 • ирина вальковичМой муж умер в 46,а зарплата была когда-то по 20 000 000, пособие начислили ребёнку 600р, почему мне не начислили, я пенсионерка? Где деньги?2
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 2 д.
 • Светлана ЛащОчень скромненько подсчитали. Я бы точно ещё нолик добавила. Ну там ещё типа бесплатное образование и медицина.1
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 2 д.
 • Igor Plechyshchyk29 лет отработал на это государство, 22 год работаю уже себе на пенсию, но в другом государстве .Так за 29 лет работы на СССР, Беларусь, мне не положено ни копейки, при выезде из республики. Когда я понял, что нет будущего у этого государства, уехал з… Ещё4
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 2 д.
  •  · ОтредактированоЭлла Евсеева ответила ·3 ответа
 • Александр ЛеоновичВсе мы помним сберкнижки и страховки на детей и все деноминации … Хте деньги Зин ?21
  • Нравится
  •  · Ответить
  •  · 2 д.

Выбран режим “Самые актуальные”, поэтому некоторые комментарии могли быть скрыты.

НА ПРИЦЕЛЕ — ООН!

Александр АБРАМОВИЧ, председатель Борисовской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Громада)

6 сентября текущего года я, Александр Абрамович, зарегистрировал апелляционную жалобу в Минском областном суде на постановление суда Борисовского района от 13 июля 2021 года, оштрафовавшего меня на тысяча семьсот сорок рублей по “народной статье” КоАП РБ за репост в интернете фотоснимка солигорского шахтера в производственной форме с сопроводительными надписями к снимку “ЗАБАСТОВКЕ БЫТЬ!”, “Cтоп, таракан!” и “Я/МЫ 97%”.


Перед заседанием суда 13 июля в Борисове меня, инвалида второй группы, в нарушение всех норм посадили за решетку 12 июля в ИВС Борисовского РУВД. Камера была душная  с отсутствием матрасов на нарах для сна. Я рассматриваю это как пытку.


Первая моя попытка подать жалобу в Миноблсуд закончилась неудачей, поскольку тогда я не смог заплатить требуемую госпошлину в 58 рублей за обращение в суд. Дело в том, что моя супруга, также инвалид второй группы, была напугана помещением меня в ИВС Борисовского РУВД. Ведь в нашей квартире неоднократно проходили обыски из-за моей общественной оппозиционной деятельности, и жена опасалась моего ареста. Она взяла последние семейные сбережения и попросила в расстроенных чувствах зачислить их в качестве полной оплаты упомянутого штрафа. После выплаты такой огромной для нас суммы в нашей семье почти не оставалось денег на хлеб, а для оплаты госпошлины тем более.


Сейчас же, по прошествии нескольких недель, я нашел средства для пошлины за обращение с жалобой в суд Минской области. Хотя я и не верю в белорусское правосудие, обращение в национальные апелляционные суды необходимо, чтобы довести мое административное дело до рассмотрения в Комитете по правам человека Организации Объединенных Наций.


Александр АБРАМОВИЧ, председатель Борисовской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Громады)

Предложения Беларуси по Крымской платформе

http://irar.zzz.com.ua/index.php/item/171-predlozheniya-belarusi-po-krymskoj-platforme

Автор Игорь Ледник

Президенту Украины Зеленскому В.А.

МИД Украины

Меджлису крымскотатарского народа

“Це бандитський режим. Знову корінний народ витісняється зі своєї Батьківщини і знову з Російської Федерації завозять на нашу землю своїх громадян. Як довго триватиме цей міжнародний бандитизм – залежить від людей доброї волі з усього світу” – лідер кримськотатарського народу  Мустафа Джемілєв під час заходів з нагоди 50-ї річниці вторгнення радянських військ до Чехословаччини.

 Предложения Беларуси по Крымской платформе

23 сентября 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию международной Крымской платформы по объединению усилий в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

15 октября Украина призвала государства ОБСЕ к участию в деятельности Крымской платформы.

На принципах Хельсинкского заключительного акта ОБСЕ (принципы ОБСЕ) основаны гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, предоставленные 5 декабря 1994 года ядерными державами Россией, Великобританией и США Украине и Беларуси в ответ на их отказ от ядерного оружия (ЯО) и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года (ДНЯО). В тот же день ядерные державы Франция и Китай подтвердили гарантии безопасности для Украины и Беларуси своими дипломатическими нотами с ключевыми положениями Меморандума.

25 октября 2020 года 72,24 % украинцев, принявших участие во Всеукраинском опросе населения, поддержали право Украины на использование гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Одной из задач Крымской платформы является соблюдение международной политики непризнания измененного статуса АР Крым и города Севастополь. Данная политика со ссылкой на гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму инициирована Украиной 20 марта 2014 года принятием Декларации Верховной Рады “О борьбе за освобождение Украины” и утверждена 27 марта 2014 года 100 странами мира резолюцией ГА ООН №68/262 “Территориальная целостность Украины”. Российская Федерация и официальный Минск проголосовали против резолюции.

Будапештский меморандум является частью правовой основы международного режима нераспространения ЯО. Меморандум зарегистрирован в системе ООН как международный договор под №A49/765 и как документ Конференции по разоружению под № CD/1285.

Отказавшись от ЯО в обмен на гарантии безопасности на принципах ОБСЕ Украина и Беларусь внесли значительный вклад в укрепление и поддержание международного режима нераспространения ЯО и системы безопасности в регионе ОБСЕ и увязали существование данных режимов безопасности с реализацией Украиной и Беларусью прав, присущих их государственному суверенитету, и с их территориальной целостностью.

Российская Федерация путем нарушения Будапештского меморандума в ноябре 1996 года в целях устранения угрозы импичмента Александру Лукашенко и принуждения Украины тактикой “бой ради политики” к подписанию 5 сентября 2014 года “минских соглашений” подчинила реализацию в своих интересах прав, присущих государственным суверенитетам Республики Беларусь и Украины.

16 июля и 27 июля в 1990 году Украина и Беларусь приняли Декларации о государственном суверенитете, по которым неотъемлемые права Украины и Беларуси как суверенных государств реализуются ими в соответствии с общепринятыми нормами международного права. Подписанты Будапештского меморандума обязались соблюдать действие принципов ОБСЕ в отношении Украины и Беларуси.  

27 июля беларусы отмечают День Независимости Республики Беларусь. Данный праздник был незаконно перенесен режимом Лукашенко по итогам “референдума” 24 ноября 1996 года, проведенного в нарушение Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Беларуси.

12 мая 2020 года Беларусская социал-демократическая партия (Грамада) в целях реализации прав, присущих государственному суверенитету Беларуси, и восстановления разрушенных нарушением Будапештского меморандума указанных выше режимов безопасности направила обращение (прилагается) в ООН с просьбой отменить на основании ст. 103 Устава ООН регистрацию в Секретариате ООН так называемого “договора о создании союзного государства” между Российской Федерацией и Республикой Беларусь – с 18 марта 2014 года в составе “союзного государства” находятся украинские АР Крым и город Севастополь.  

9 апреля 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию №1988(2014) “Последние события в Украине: угрозы для функционирования демократических институтов” с рекомендацией заключать дополнительные соглашения к Будапештскому меморандуму, которые бы гарантировали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

11 июня 2015 года утверждена Совместная Декларация по цифровой экономике стран ЕС и Восточного партнерства. В целях выполнения рекомендации ПАСЕ в Совместную Декларацию включено беларусское предложение о присоединении стран-партнеров к Европейской декларации по электронному правительству (Мальмская декларация, программа eUnion).

Соглашения о присоединении Украины и Беларуси к программе eUnion рассматриваются в качестве дополнительных к Будапештскому меморандуму. Реализация “дорожных карт” (eUkraine + eUnion) и (eBelarus + eUnion) должна осуществляться при поддержке стран-гарантов США и Великобритании, вести к прекращению международных преступлений (в Украине военных преступлений, в Беларуси преступлений против человечности) и восстановлению режима ядерного нераспространения и системы безопасности в регионе ОБСЕ.

В целях подтверждения права призывать к ответственности за нарушение Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в соответствии со статьей 45 Приложения к резолюции Генассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года № 56/589 “Ответственность государств за международно-противоправные деяния” в Беларуси инициировано смещение Александра Лукашенко с поста Президента Республики Беларусь за совершение тяжких уголовных преступлений, а в Украине по беларусской инициативе в 2019 году открыто уголовное делопроизводство по факту заключения “минских соглашений” в ущерб гарантиям безопасности по Будапештскому меморандуму.   

12-13 июля т.г. под председательством Швеции в ОБСЕ состоялась онлайн-конференция “Цифровые технологии и права человека – возможности и вызовы: дополнительная встреча по человеческому измерению III”. В целях восстановления системы безопасности в регионе ОБСЕ было предложено в рамках Европейской “тройки” организовать контроль над выполнением решений Совета Европы, Европейского союза и ОБСЕ в ходе создания региональной сети EU4Digital: eUnion – (Дзеянні ў інтарэсах Беларусі ў АБСЕ).

На основании изложенного потенциальными участниками Крымской платформы являются страны-гаранты безопасности Украины и Беларуси по Будапештскому меморандуму, 100 стран мира, принявших  резолюцию ГА ООН №68/262 “Территориальная целостность Украины”, государства-участники ОБСЕ и государства-участники программы eUnion (страны Евросоюза, кандидаты в ЕС и участники Европейской зоны свободной торговли – EFTA).

Подчинение Российской Федерацией через нарушение Будапештского меморандума реализации в своих интересах прав, присущих государственным суверенитетам Республики Беларусь и Украины, приведет к очень скорым драматическим событиям.

Заключение без учета интересов Украины соглашения между США и ФРГ по завершению строительства российского экспортного газопровода “Северный поток-2” с одновременным требованием к Украине реализации “минских соглашений” по “формуле Штайнмайера” приведет, помимо усиления угрозы российской вооруженной агрессии против Украины, к созданию в мировой практике прецедента противостояния двух государств, которым предоставлены гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму на принципах ОБСЕ.

В результате дальнейшей реализации “минских соглашений” в ущерб гарантиям безопасности Украины по Будапештскому меморандуму беларусы будут вынуждены в составе “союзного” войска с Россией защищать “союзный” Крым!

Нарушив Будапештский меморандум, Россия навязала всему региону ОБСЕ свои “правила игры”, что отразилось на санкционной политике США в отношении “гаранта” России. Американская медиа-организация Politico объясняет нежелание США вводить санкции против Кремля боязнью хаоса и попадания огромного ядерного арсенала “не в те руки”.

 На основании изложенного, руководству Украины предлагается: 

 1. 1. Деятельность Крымской платформы организовать в целях восстановления режима ядерного нераспространения и системы безопасности в регионе ОБСЕ;
 2. 2. Подтвердить реализацию Украиной международной политики непризнания измененного статуса АР Крым и города Севастополь, инициировав отмену регистрации в Секретариате ООН “договора о создании союзного государства” между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, руководствуясь п.6 резолюции ГА ООН №68/262 “Территориальная целостность Украины”;
 3. 3. Довести уголовное делопроизводство по “минским соглашениям” до суда;
 4. 4. Инициировать присоединение Украины к программе eUnion с организацией переговоров в “Будапештском формате” в целях реализации “дорожной карты” (eUkraine + eUnion) при поддержке стран-гарантов США и Великобритании;
 5. 5. В целях восстановления системы безопасности в регионе ОБСЕ инициировать создание региональной сети EU4Digital: eUnion под контролем Европейской “тройки” – Совета Европы, Европейского союза и ОБСЕ.

 Игорь Ледник, соавтор Совместной Декларации по цифровой экономике стран ЕС и Восточного партнерства в части присоединения стран-партнеров к программе eUnion, отв. секретарь Международного комитета “За Будапештский меморандум!” 

СТРАТЕГІЯ деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

92. Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території та відновлення на цій території конституційного ладу України, ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи.

Путь к деоккупациии: русский перевод решения Крымской платформы – (оригинал по-украински)

Бизнесмены против войны в Украине: Ричард Брэнсон, Ян Кум, Макс Левчин и другиеПрочитано 641 разПоследнее изменение Понедельник, 30 августа 2021 19:16Опубликовано вВнешняя Политика и БезопасностьТеги

Игорь Ледник

Игорь Ледник

Заместитель Директора Института исследования российской агрессии 

Міжнародна прызнаны нейтралітэт Беларусі – гарантыя бяспекі ў рэгіёне АБСЕ

Ігар ЛЕДНІК, сябра БСДП,суаўтар Сумеснай Дэкларацыі па лічбавай эканоміцы
краін ЕС і Усходняга партнёрства

Амерыканскі журналіст Фрэд М. Каплан, які ў часопісе Slate асвятляе міжнародныя адносіны і знешнюю палітыку ЗША, у сваёй кнізе “Бомба: прэзідэнты, генералы і таемная гісторыя ядзернай вайны” распавядае пра строга засакрэчананую ваенную гульню, якую Савет нацыянальнай бяспекі разыграў у канцы кіравання адміністрацыі Абамы ў адказ на стратэгію Расеі “ад эскалацыі да дээскалацыі”, мэта якой перашкодзіць здольнасці або волі Амерыкі праецыраваць свой ўплыў на Еўропу. 

Сцэнар гульні выглядаў так: рускія ўрываюцца ў адну з краін Балтыі, НАТА эфектыўна супраціўляецца, а каб пераламіць сітуацыю, Расія запускае ядзерную бомбу малой магутнасці па базе ў Германіі, дзе разгорнутыя дроны і баявыя самалёты. Якім будзе адказ ЗША? 

Каб захаваць давер сярод саюзнікаў ЗША, было вырашана выпусціць некалькі ядзерных боепрыпасаў па Беларусі, якая ў гульні не ўдзельнічала ў расійскіх атаках, але якая з’яўляецца саюзніцай Расіі. 

Сам факт такой гульні яскрава сведчыць, што для спакою далёка недастаткова простая адмова ад ядзернай зброі ў абмен на гарантыі бяспекі па Будапешцкім мемарандуме, калі абавязацельствы па ім парушае “гарант” Расія, якая развязала ўзбройную агрэсію супраць Украіны і з якой Беларусь мае “саюзную дамову”. 

Па тым, што адбываецца ў Беларусі пасля “выбараў” 9 жніўня, складваецца ўраджанне, што Аляксандр Лукашэнка напоўніцу ўжо задзейнічаны ў расійскай стратэгіі “ад эскалацыі да дээскалацыі”, а з ім і Беларусь. Падтрымка яго Крамлём развязала безперапынны гвалт і здзекі лукашэнкаўскіх “красаўцаў” над беларусамі-пратэстоўцамі, а паказальныя вайсковыя сумесныя вучэнні “Славянскае братэрства” у межаў Украіны і краінаў НАТА – Польшчы і Літвы накіраваны на тое, каб Захад пакінуў усе спробы пасярэдніцтва па выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі. Пакінуўшы Лукашэнку пры ўладзе, Расія праз “саюзную дзяржаву” уцягне беларусаў у глабальнае супрацьстаянне з усім цывілізаваным светам. 

Якое ж з гэтага ёсць выйсце? Трэба намагацца прызнання за Беларуссю міжнародна-прававога статуса нейтральнай дзяржавы. 

Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь павінна зыходзіць з прынцыпаў роўнасці дзяржаў, неўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы і адпаведаць агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права, на якіх рэалізуюцца неад’емныя правы ўсіх суверэнных дзяржаў свету. Беларусь паставіла за мэту зрабіць сваю тэрыторыю бяз’ядзернай зонай, а дзяржаву — нейтральнай, зацвердзіўшы гэта ў якасці асновы свайго канстытуцыйнага ладу (арт.18 Канстытуцыі). 

Нейтралітэт – гэта комплексны міжнародна-прававы інстытут, які трывала ўвайшоў у практыку міждзяржаўных адносін як адзін са спосабаў абароны дзяржаў ад разбуральнага ўздзеяння войнаў і экспансіянісцкі настроеных дзяржаў. Нейтралітэт дзяржавы – гэта адна з формаў забеспячэння і падтрымання міжнароднага міру і бяспекі. 

Пад нейтралітэтам як міжнародна-прававой з’явай варта разумець прыняты суверэннай дзяржавай міжнародна-прававы статус з пэўнымі правамі і абавязкамі. Такі статус павінен быць замацаваны ў адпаведнай міжнародна-прававой форме і быць прызнаны хоць бы адной дзяржавай. 

У адпаведнасці з прынятым статусам нейтралітэту дзяржава абавязана не ўдзельнічаць прама цi ўскосна ў варожых дзеяннях ваюючых дзяржаў і не аказваць ім усялякую дапамогу. 

Прыкладам таго, як Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада) у якасці грамадска-палітычнай інстытуцыі намагаецца дамагчыся для Беларусі міжнародна-прававога статуса нейтральнай дзяржавы сведчаць наступныя крокі. 

Згодна з арт. 102 Статута ААН 1 верасня 2000 г. “саюзны дагавор” паміж Расіяй і Беларуссю зарэгістраваны (рэг. № 36929) у Сакратарыяце ААН з выдачай адпаведнага сертыфікату. 

18 сакавіка 2014 г. паміж Расейскай Федэрацыяй і Рэспублікай Крым падпісаны Дагавор аб прыняцці ў Расійскую Федэрацыю самаабвешчанай Рэспублікі Крым з утварэннем у Крыме двух новых суб’ектаў Расейскай Федэрацыі – Рэспублікі Крым і горада федэральнага значэння Севастопаля.

27 сакавіка 2014 г. Генеральная асамблея ААН, пацвярджаючы першаснае значэнне Статута ААН у справе садзейнічання зацвярджэння вяршэнства права ў адносінах паміж дзяржавамі прыняла рэзалюцыю №68/262 “Тэрытарыяльная цэласнасць Украіны”. 

Генеральная асамблея ААН, спасылаючыся на прадугледжаныя ў арт. 2 Статута ААН абавязацельствы ўсіх дзяржаў устрымлівацца ў іх міжнародных адносінах ад пагрозы сілай або яе прымянення супраць тэрытарыяльнай цэласнасці або палітычнай незалежнасці любой дзяржавы і вырашаць свае міжнародныя спрэчкі мірнымі сродкамі, спасылаючыся на Дэкларацыю аб прынцыпах міжнароднага права і Хельсінкскі заключны акт ад 1 жнiўня 1975 г., рэалізацыя прынцыпаў якога з’яўляецца гарантыяй бяспекі Украіны па Будапешцкім мемарандуме ад 5 снежня 1994 г. у сувязі з далучэннем Украіны да Дагавора аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі, заклікала ўсе дзяржавы, міжнародныя арганізацыі і спецыялізаваныя ўстановы не прызнаваць любое змяненне статусу Аўтаномнай Рэспублікі Крым і горада Севастопаля па выніках рэферэндуму 16 сакавіка 2014 г., які не быў санкцыянаваны Украінай, і ўстрымлівацца ад любых дзеянняў або крокаў, якія можна было б вытлумачыць як прызнанне любога такога змененага статусу. 

Расійская Федэрацыя і Рэспубліка Беларусь рэзалюцыю №68/262 Генасамблеі ААН “Тэрытарыяльная цэласнасць Украіны” не падтрымалі. 

Беларусь атрымала ад ядзерных дзяржаў гарантыі бяспекі па Будапешцкім мемарандуме дзякуючы Украіне. Сваёй адмовай ад ядзернай зброі ў абмен на гарантыі бяспекі на прынцыпах Хельсінкскага Заключнага акта АБСЕ Украіна і Беларусь унеслі істотны ўклад ва ўзмацненне і падтрыманне міжнароднага рэжыму нераспаўсюджвання ядзернай зброі і еўраатлантычнай сістэмы бяспекі, увязаўшы іх існаванне з рэалізацыяй Украінай і Беларуссю правоў, уласцівых іх дзяржаўнаму суверэнітэту і з іх тэрытарыяльнай цэласнасцю. 

Так званая “саюзная дзяржава” Расіі і Беларусі з украінскай тэрыторыяй у сваім складзе – Аўтаномнай рэспублікай Крым і горадам Севастопалем – падрывае міжнародны рэжым нераспаўсюджвання ядзернай зброі і еўраатлантычную сістэму бяспекі. 

12 мая 2020 г., кіруючыся арт. 103 Статута ААН, БСДП накіравала зварот у ААН с просьбай скасаваць рэгістрацыю ў Сакратарыяце ААН “саюзнай дамовы” паміж Расіяй і Беларуссю. Праз беларускую дыяспару гэтая палітыка па дасягненні міжнародна-прававога статуса Беларусі, як нейтральнай дзяржавы, будзе пашырацца на ўсе 100 краінаў свету, якія са спасылкай на гарантыі бяспекі Украіны па Будапешцкім мемарандуме на Генасамблее ААН прынялі рэзалюцыю №68/262 “Тэрытарыяльная цэласнасць Украіны”. 

Другой падставай скасавання рэгістрацыі ў Сакратарыяце ААН “саюзнай дамовы” паміж Расіяй і Беларуссю з’яўляецца прававая някчэмнасць подпісу Аляксандра Лукашэнкі пад ёй ад імя Беларусі. 

Падпісаўшы 5 снежня 1994 г. ад імя Рэспублікі Беларусь міжнародна-прававы дакумент – Будапешцкі мемарандум, па якім краіне нададзены гарантыі бяспекі на прынцыпах АБСЕ, Аляксандр Лукашэнка ініцыяваў правядзенне 14 мая 1995 г. незаконнага рэферэндума, якім ён зацвердзіў курс на інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй і змяніў дзяржаўныя гістарычныя сімвалы Беларусі на былыя савецкія. 

У 1996 годзе на падставе вынікаў гэтага незаконнага рэферэндуму 2 красавіка быў заключаны дагавор аб утварэнні саюзай дзяржавы Беларусі і Расіі, а 22 лістапада пры непасрэдным удзеле вышэйшых службовых асоб Расійскай Федэрацыі (Ягора Строева, Генадзя Селязнёва, Віктара Чарнамырдзіна) паміж Аляксандрам Лукашэнкам і старшынёй Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 13-га склікання Сямёнам Шарэцкім было падпісана пагадненне “Аб грамадска-палітычнай сітуацыі і канстытуцыйнай рэформе ў Рэспубліцы Беларусь”. 

Умяшальніцтвам ва ўнутраныя справы суверэннай Рэспублікі Беларусь Расійская Федэрацыя парушыла п.3 Будапешцкага мемарандума і праз згаданае пагадненне спыніла імпічмент Лукашэнкі, які быў распачаты дэпутатамі Вярхоўнага Савета за сістэматычнае парушэнне ім Канстытуцыі і законаў Рэспублікі Беларусь. 

Расійскае ўмяшальніцтва дала Лукашэнку магчымасць правесці 24 лістапада 1996 г. наступны незаконны рэферэндум, якім ён зруйнаваў канстытуцыйны лад краіны. Парушэннем абавязацельстваў па Будапешцкім мемарандуме і навязаннем падпісання вышэй згаданага пагаднення Расіяй падпарадкавала сваім уласным інтарэсам рэалізацыю Беларуссю правоў, уласцівых яе дзяржаўнаму суверэнітэту. 

Спецыяльная камісія Вярхоўнага Савета 13-га склікання пад кіраўніцтвам віцэ-спікера Віктара Ганчара ў сваім заключэнні па прававой ацэнцы парушэнняў Аляксандра Лукашэнка Канстытуцыі і законаў Рэспублікі Беларусь ацаніла правядзенне рэферэндума 24 лістапада 1996 г., як парушэнне ч.2 арт.3 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, за якое прадугледжана крымінальная адказнасць па арт.357 КК Рэспублікі Беларусь.           

Гэтае злачынства доўжыцца ў часе і спалучанае з масавымі рэпрэсіямі, фальсіфікацыямі выбараў па нелегітымнай Канстытуцыі 1994 г. са змяненнямі і дапаўненнямі 1996 г. і, з улікам “Папярэдняга заключэння аб датычнасці вышэйшых службовых асоб Беларусі ў сувязі з фактамі знікненняў і (або) адвольных пакаранняў смерцю Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Дзмітрыя Завадскага”, прадуглежвае кваліфікацыю па ч.3 арт. 357 КК Рэспублікі Беларусь (захоп і ўтрыманне ўлады неканстытуцыйным шляхам, спалучаным з забойствамі людзей).

Правядзенне Лукашэнкам рэферэндумаў (14 мая 1995 г., 24 лістапада 1996 г. і 17 кастрычніка 2004 г. па скасаванні канстытуцыйнага абмежавання тэрміну знаходжання на прэзідэнцкай пасадзе), ініцыяванне ім заключэння 8 снежня 1999 г. ад імя Рэспублікі Беларусь так званай “саюзнай дамовы” з Расіяй, што завяла Рэспубліку Беларусь у пастку “паглыбленай інтэграцыі” з краінай-агрэсарам Расійскай Федэрацыяй, якая склала з сябе абавязкі па Будапешцкім мемарандуме перад Беларуссю 22 лістапада 1996 г. (перад Украінай – 20 лютага 2014 г.), утвараюць склад злачынства, адказнасць за якое прадугледжана арт. 356 КК Рэспублікі Беларусь (здрада дзяржаве) – наўмыснае аказанне дапамогі замежнай дзяржаве ў правядзенні дзейнасці, накіраванай на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. 

Вынікам шакуючых падзей пасля 9 жніўня 2020 г. і таго гвалту, якім Лукашэнка намагаецца зацвердзіць сваё чарговае “пераабранне” у 80% галасоў, сталі шматлікія ахвяры – забітыя, збітыя і зніклыя беларусы-патрыёты, якія выйшлі на пратэст пад забароненым у 1995 годзе гістарычным бел-чырвона-белым сцягам. Гэта стала падставай калектыўнага гвалту супраць грамадзян з-за іх палітычных перакананняў, што ўтварае склад злачынства супраць бяспекі чалавецтва (арт. 128 КК Рэспублікі Беларусь). 

Усе вышэй пералічаныя злачынствы Аляксандра Лукашэнкі сталі падставай для Барысаўскай раённай арганізацыі БСДП (Грамада) звярнуцца да дэпутатаў “парламенту” с патрабаваннем распачаць супраць яго працэдуру ягонага зняцця з пасады Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь згодна з  ч. 2 арт. 88 Канстытуцыі Рэспублікі і неадкладна ініцыяваць кансультацыі з ЗША і Вялікабрытаніяй аб прыняцці Радай Бяспекі ААН адмысловай рэзалюцыі аб расследванні ў Міжнародным крымінальным судзе злачынстваў рэжыма Лукашэнкі супраць чалавечнасці (п.b арт.13 Рымскага статуту). 

Спробы Расіі захаваць Лукашэнку пры ўладзе праз “саюзную дзяржаву” прывядзе да катастрафічных наступстваў для светапарадку і створыць у сусветнай практыцы прэцэдэнт, калі ва ўзброенае супрацьстаянне адно з адным будуць уцягнутыя краіны, якія атрымалі ад ядзерных дзяржаў гарантыі бяспекі па Будапешцкім мемарандуме – беларусы будуць вымушаныя ў складзе “саюзнага” войску з краінай-агрэсарам РФ абараняць “саюзны” Крым! 

Каб гэтага не адбылося, барысаўская суполка БСДП актывізавала рэалізацыю “дарожнай карты” (eBelarus + eUnion) пры падтрымцы краінаў-гарантаў ЗША і Вялікабрытаніі ў рамках Сумеснай Дэкларацыі па лічбавай эканоміцы краінаў ЕС і Усходняга партнерства, якая зацверджана 11 чэрвеня 2015 г. у Люксембургу. Адсюль жа ў рамках кампаніі #GlobalFreedomWay распачалося ўзаемадзеянне з прадстаўнікамі беларускай дыяспары са шматлікіх краінаў па інтэграцыі Беларусі ў Адзіны лічбавы рынак ЕС (EU DSM), якая прадуглежваецца ў ходзе стварэння Еўрасаюзам “агульнай эканамічнай прасторы” з краінамі Усходняга партнерства (CES EU-EaP). 

Такое ўзаемадзеянне з беларусамі ва ўсім свеце на падставе Дэкларацыі АБСЕ аб асноўных свабодах у лічбавы век, якая прыраўняла абавязацельствы АБСЕ па абароне правоў чалавека і асноўных свабод, як у рэальным, так і ў віртуальным свеце, будзе спрыяць выхаду з пасткі “паглыбленай інтэграцыі” з Расіяй, у якую Лукашэнка ўцягнуў Беларусь, паставіўшы яе ў вялікую небяспеку. 

Прызначаныя Лукашэнкам дэпутаты “парламенту” адмовіліся і адхіляць яго ад улады, і ініцыяваць кансультацыі з ЗША і Вялікабрытаніяй аб прыняцці Радай Бяспекі ААН адмысловай рэзалюцыі па расследванні ў Міжнародным крымінальным судзе ў Гаазе злачынстваў рэжыма Лукашэнкі супраць чалавечнасці (п.b арт.13 Рымскага статуту). Зараз гэта становіцца магчымым праз узаемадзеянне беларусаў па ўсім свеце. 

Супрацьстаянне Расіі з цывілізаваным Захадам у інстытуцыйнай эканомікі апісваецца, як працэс перазмеркавання “патэнцыялу гвалту”. Транзіт ад залежнай расійскай рэнтнай эканомікі да еўрапейскай рынкавай і лічбавай дазволіць супольнымі намаганнямі ўвесці Беларусь у юрысдыкцыю міжнароднага права і набыць правы і абавязацельствы, неабходныя для набыцця ёю міжнародна-прававога статуса нейтральнай дзяржавы. 

Пры такім ходзе падзеяў Беларусь гарантавана будзе выключана з гульняў натаўскіх стратэгаў у разбуральнай вайне, па тэрытэрыі якой павінен быць нанесены ядзерны удар для спынення экспансіянісцкай Расіі.

Ігар ЛЕДНІК, сябра БСДП,суаўтар Сумеснай Дэкларацыі па лічбавай эканоміцы

краін ЕС і Усходняга партнёрства

Новое – это хорошо забытое старое?

Александр АБРАМОВИЧ, председатель Борисовской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Громада)

Сейчас в Беларуси слышится все больше и больше призывов к всеобщей забастовке. Власти пытаются отчаянно бороться с ними. Примеров этому множество.


Например, автора  этих строк суд Борисовского района наказал в июле текущего года административным шрафом на астрономическую сумму в 1740 рублей по народной статье 24.23 КоАП РБ.

Мое подпавшее под суд деяние заключалось лишь в том, что я недавно сделал в интернете репост фотоснимка трудящегося в производственной форме солигорского предприятия “Беларуськалий” с сопроводительными надписями “Забастовке быть!”, “Стоп, таракан!” и “Я/МЫ 97%”.


Как учителю истории по образованию, мне сразу при анализе забастовочной активности приходят на ум события первой русской революции 1905-1907 годов. Ключевой здесь стала Всероссийская октябрьская политическая забастовка в 1905 году, имевшая широкий размах и в Беларуси.


Упомянутая забастовка оказалась чрезвычайно эффективной, потому что под её нажимом царизм вынужден был издать известный Манифест 17 октября 1905 года. С изданием этого документа Россия фактически из абсолютной монархии превращалась в конституционную.


Похожего сейчас добиваются широкие слои белорусского населения, выступающие против режима личной власти Александра Лукашенко. Может быть, стоит использовать в данный момент успешный опыт столетней давности?! По крайней мере, хотя бы символически напомнить о нем?!


Не стало ли бы таким выражением символики обозначение своей цели как Всебелорусской октябрьской политической забастовки 2021 года?! К тому же, символический компонент можно усилить, используя историческую и генетическую память белорусского народа.


Для примера, датой начала забастовки мог бы стать день 25 октября текущего года. Вам ничего это не напоминает? Ведь 25 октября — это 7 ноября по старому стилю.


Александр АБРАМОВИЧ, председатель Борисовской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Громада)
Контактный телефон +375295675416

Праект заявы Мiнскага абкама БСДП з нагоды арышта яго сябра Анатоля Юрэвiча

23 чэрвеня 2021 года сябра Мiнскага абкама БСДП i старшыня Слуцкай раённай арганiзацыi БСДП Анатоль Юрэвiч быу арыштаваны на 15 сутак за выкарыстанне на сваiм зямельным палетку зарэгicтраванага у афiцыйным парадку партыйнага сцяга БСДП. Перад гэтым Анатоль, як вынiкае з медыцынскiх дакумантау, перанёс гiпертанiчны крыз, што выклiкала неаднаразовы вымушаны перанос судовага паседжання. 
Арышт сацыял-дэмакрата Юрэвiча ёсць чарговай праявай адмовы беларускай дзяржавы ад неабходнасцi прытрымлiвацца прававым нормам. Мiнскi aбкам БСДП звяртае увагу на непазбежнасць юрыдычнага пакарання iнiцыятарау i выканауцау такога iгнаравання норм права пасля непазбежнай змены улады у Рэспублiцы Беларусь. 


Праект падрыхаваны старшынёй Барысаускай гарадской арганiзацыi БСДП Аляксандрам Абрамовiчам 24 чэрвеня 2021 года

Прапаную сказ – Арышт сацыял-дэмакрата Юрэвiча ёсць чарговай праявай адмовы беларускай дзяржавы ад неабходнасцi прытрымлiвацца прававым нормам – замяніць на “Арышт сацыял-дэмакрата Юрэвiча ёсць злачынства супраць правасуддзя з мэтай захавання на Беларусі рэжыма адзінаасобнай улады”.
Беларуская дзяржава – гэта народ, першакрыніца ўлады і носьбіт суверэнітэту Беларусі. 

З павагай,Ігар Леднік

Саюз юрыдычных асоб “Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва”,
Цэнтр абароны правоў уласнасці,Centre for the Protection of property rights,
Association of legal entities “Republican confederation of entrepreneurship”

Інститут дослідження російської агресії
Institute of Russian Aggression Research

+375 29 334 39 59 (Беларусь)
+38 050 734 10 70 (Україна)

Беларусь ждет последнее средство?

Александр АБРАМОВИЧ, председатель Борисовской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада), бывший политэмигрант в США


Подписанные Александром Лукашенко в середине мая 2021 года нововведения в белорусское законодательство якобы по вопросам национальной обороны являются, похоже, попыткой законодательного оформления отвязанной полицейщины. Она в виде нового политического режима установилась в Республике Беларусь после прошлогодних президентских выборов 9 августа. 

Это и фактическое разрешение применять воинскую технику против протестующих демонстрантов, и реальное право незамедлительного досмотра силовыми структурами личных вещей задержанных на демонстрациях, и много других “прелестей”. Эти “прелести” приводят в ужас правозащитников и специалистов по конституционному и государственному праву в Беларуси и во всем цивилизованном мире.

Людям из когорты нынешнего руководителя Беларуси, стоящим у руля гос руководства, не мешает напомнить знаменитое изречение. Оно приписывается Наполеону, что дескать, штык может сделать все, но нельзя лишь все время пользоваться штыком. 


Кто-кто, а эта известнейшая в истории личность знала толк в вопросах власти и ее силового удержания, что, тем не менее, не предотвратило ее от печального конца. Говорят, сосланного прежде во второй раз на остров французского Бонапарта отравили стерегущие его от попытки повторного бегства английские военные, получившие на это указание от своего верховного руководства!


Силовое разрешение царящих в обществе конфликтов, как правило, почти всегда приводило к массовому кровопролитию. После очередного такого пролития крови, известного под названием Второй мировой войны, в 1948 году Организацией Объединенных Наций была принята Всеобщая декларация прав человека.


В преамбуле этого исторического документа констатируется, что восстание может быть последним средством человека против тирании и угнетения. Нечто подобное записали в своих основополагающих документах и американцы, и французы в ходе своих кровопролитных революций восемнадцатого столетия в США и Франции, очистивших от традиций феодализма государственное устройство в этих ставших передовыми затем странах.

Упомянутое последнее средство ждет и Беларусь?! Поживем — увидим!


Александр АБРАМОВИЧ, председатель Борисовской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада), бывший политэмигрант в США

In English

The amendments to the Belarusian legislation, signed by Alexander Lukashenko in mid-May 2021, ostensibly on national defense issues, seem to be an attempt to legislate an untethered police force. It was established in the form of a new political regime in the Republic of Belarus after last year’s presidential elections on August 9.
This is the actual permission to use military equipment against protesting demonstrators, and the real right to immediately inspect the personal belongings of those detained at demonstrations by the security forces, and many other “charms”. These” charms ” terrify human rights defenders and specialists in constitutional and state law in Belarus and throughout the civilized world.
People from the cohort of the current leader of Belarus, who are at the helm of state leadership, do not mind recalling the famous saying. It is attributed to Napoleon that the bayonet can do anything, but you can’t just use the bayonet all the time.
This most famous person in history knew a lot about the issues of power and its forceful retention, which, however, did not prevent it from a sad end. They say that the French Bonaparte, who was exiled for the second time to the island, was poisoned by the British military, who were guarding him against an attempt to escape again, and received instructions from their supreme leadership!
The violent resolution of the conflicts prevailing in society, as a rule, almost always led to mass bloodshed. After another such bloodshed, known as the Second World War, the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights in 1948.
The preamble to this historic document states that rebellion can be a person’s last resort against tyranny and oppression. Something similar was recorded in their fundamental documents by both the Americans and the French in the course of their bloody revolutions of the eighteenth century in the United States and France, which cleansed the state system from the traditions of feudalism in these countries that later became advanced.
Belarus is also waiting for the mentioned last resort?! We’ll wait and see!

Alexander ABRAMOVICH, chairman of the Borisov city organization of the Belarusian Social Democratic Party (Hramada), former political emigrant to the United States.

Вопрос о создании правительства Беларуси в эмиграции полгода витает в воздухе?!

Mr. Александр АБРАМОВИЧ, экс-политэмигрант в США, член Рады БНК, председатель Борисовской городской организации БСДП.

Народ Беларуси в бурные для себя двадцатые годы двадцать первого века впервые в истории вплотную подошел к освобождению от какого-либо иностранного влияния, прежде всего от колониальной и неоколониальной зависимости от России, и созданию подлинно независимого государства. Маркером в этом историческом процессе послужил вынужденный отъезд в столицу соседней демократической Литвы Светланы Тихановской — кандидата в президенты РБ на президентских выборах 9 августа 2020 года, непризнание которой выигравшей данную избирательную кампанию cо cтороны ЦИК РБ во главе с Лидией Ермошиной вызвало невиданные для страны волнения и протесты широких народных масс. 

На протестные демонстрации в послевыборный период собирались в выходные дни сотни тысяч людей в Минске. Множество недовольных выходили на улицы и в других белорусских городах.

После того, как Тихановская вынужденно покинула отечество, статус Светланы оставался фактически неопределенным и, похоже, двойственным. Часто себя она называла лидером белорусского народа, победившим на выборах главы государства. Принимала участие в формировании неких переходных структур, будь то Координационный Совет (КС) или Расширенный Координационнный Совет (РКС), или Национальное Антикризисное Управление (НАУ), однако вопрос о наделении их функциями властных исполнительных и распорядительных органов не артикулировала.

В результате полгода тема создания правительства Республики Беларусь в эмиграции как бы витала в воздухе. Ведь, назвавшись груздем, полезай в кузов, как говорит известная поговорка. Тихановская, назвав себя народным лидером, победившим на выборах главы белорусского государства, неизбежно должна была подойти к этой ключевой теме.

Затянувшуюся неопределенность и даже недоумение помог рассеять Павел Латушко, возглавляющий НАУ. Этот профессинальный в прошлом белорусскоязычный управленец, перешедший на сторону оппозиции после двух десятков лет на службе режима, на днях, что называется, “взял быка за рога”.

Латушко заявил о необходимости объявления Тихановской президентом РБ, проведения ею президентской инагурации и создания правительства. Мотивировал это Павел реальными угрозами потери национального суверенитета при продолжении нахождения у власти Лукашенко.

Думается, что историческое заявление руководителя НАУ — шаг вынужденный, логичный и своевременный?! Надо думать и о будущих поколениях, чтобы оставить им страну независимую и свободную, а не страну в неоколониальной зависимости.

Александр АБРАМОВИЧ, бывший политический эмигрант в США, член Рады БНК во главе с политзаключенным Николаем Статкевичем

Контактный телефон +375 29 5675416

In English

The people of Belarus in the turbulent twenties of the twenty-first century for the first time in history came close to liberation from any foreign influence, primarily from colonial and neocolonial dependence on Russia, and the creation of a truly independent state. A marker in this historical process was the forced departure to the capital of neighboring democratic Lithuania of Svetlana Tikhanovskaya, the candidate for president of the Republic of Belarus in the presidential elections on August 9, 2020, whose non-recognition of the winner of this election campaign by the CEC of the Republic of Belarus led by Lidia Yermoshina caused unprecedented unrest and protests of the broad masses of the people.

Hundreds of thousands of people gathered in Minsk over the weekend for protest demonstrations in the post-election period. Many discontented people took to the streets in other Belarusian cities.

After Tikhanovskaya was forced to leave the fatherland, Svetlana’s status remained virtually uncertain and, it seems, ambivalent. She often called herself the leader of the Belarusian people, who won the presidential election. She took part in the formation of certain transitional structures, whether it was the Coordination Council (CC) or the Expanded Coordination Council (RCC), or the National Anti-Crisis Management (NAU), but she did not articulate the issue of assigning them the functions of power executive and administrative bodies.

As a result, for six months the topic of creating the government of the Republic of Belarus in exile seemed to be in the air. After all, calling yourself a gruzd, climb into the body, as the well-known saying says. Tikhanovskaya, calling herself the people’s leader who won the election of the head of the Belarusian state, inevitably had to approach this key topic.

Pavel Latushko, who heads the NAU, helped to dispel the lingering uncertainty and even bewilderment. This professional former Belarusian-speaking manager, who defected to the opposition after two decades in the service of the regime, recently, as they say, “took the bull by the horns.”

Latushko stated the need to declare Tikhanovskaya the President of the Republic of Belarus, hold her presidential inauguration and create a government. Pavel explained this by real threats of losing national sovereignty if Lukashenko continues to be in power.

It seems that the historical statement of the head of the NAU is a forced, logical and timely step?! We must also think about future generations in order to leave them a country that is independent and free, and not a country in neocolonial dependence.

Alexander ABRAMOVICH, former political emigrant to the United States, member of the BNC Rada headed by political prisoner Mikalai Statkevich

Contact phone number +375 29 5675416